Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Bazı kanunlarda değişiklik yapılması; 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği
yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 15 /10 /1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Madde 1 -
15/5/1959 tarihli ve 7269 sayllı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Ek Madde 9- 1 inci maddede öngörülen afetlerle ilgili olarak yeni yerleşim alanları sağlanması amacıyla mera vasfı taşıyan yerlerin tahsis amacı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca değiştirilerek tapu siciline Hazine adına arsa olarak tescil ettirilir. Bu arsalar,, tescil tarihi itibarıyla öngörülen amaçla kullanılmak üzere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır. Tahsis işlemi hakkında Tarım ve Köyişleri ile Maliye bakanlıklarının yerel kuruluşlarına bilgi verilir.

Doğal afete maruz kalan afetzedelerin iskanı için tahsis amacı değiştirilen meralar hakkında. 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendi uygulanmaz.

Ek Madde 10- Orman Bakanlığınca doğal afet bölgelerinde iskana esas olmak üzere belirlenen alanlar, afete maruz kalan afetzedelerin iskanı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilebilir. 

Ek Madde 11- Genel bütçeye dahil olmayan kamu kurum ve kuruluşlarınca doğal afete maruz kalan bölgelere yapılacak bağış ve yardımlar ile eğitim amacıyla yapılmış veya yapılacak olan yardımlar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi değildir."
Madde 2 -
14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "yürürlükteki kanunlarla doğal afet ve olağanüstü hale ilişkin valilere verilen her türlü yetkiyi kullanmak" ibaresinden sonra gelmek üzere "çeşitli incelemeler ve araştırmalar yapmak üzere bilim kurulları oluşturmak" ibaresi ve bu maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Genel ve katma bütçeli daireler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlar, iktisadi Devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar; kurumlarının muvafakalıyla, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla Afet Bölge Koordinatörlüğünde geçici olarak görevlendirilebilirler. Afet Bölge Koordinatörlüğünün bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır." 
Madde 3 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Madde 4 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul