Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 4484 sayılı
Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak,
Bakanlar Kurulu'nca 8/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır
Madde 1 -
8/671949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Ek Madde 74- Genel hayatı etkileyen doğal afetlerin meydana geldiği bölgede bulunan Sandığa tabi kurumlardan afet nedeniyle süresinde bildirimde bulunamayan ya da tahakkuk eden Sandık alacaklarını ödeyemeyen kurumların Sandığa olan her türlü borçlarına afet tarihinden itibaren 3 ay süre ile gecikme zammı ve faiz uygulanmaz.

Ancak, afetin doğrudan etkilediği yerleşim yerlerinde bulunan belediyelerin afet tarihine kadar Sandığa olan tüm borçlan ile afet tarihinden sonraki 1 yıl içinde doğacak tüm borçlarının gecikme zammı ve faiz alınmaksızın ertelenmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ek Madde 75- Ek 71, ek 72 ve geçici 192 nci maddeler gereğince emekli kesenek ve karşılıklarını kendileri ödeyen iştirakçilerle geçmiş hizmet sürelerini borçlanmış bulunan iştirakçilerden doğal afet nedeniyle mal veya bedence önemli zarara uğradıklarını belgeleyenlerin Sandığa yapacakları ödemeler istekleri halinde ertelenir. Erteleme süresi ve ertelenen borçların tahsilinde uygulanacak usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

102 nci madde ile 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde geçmiş hizmet borçlanması ve hizmet ihyası yapılabilmesi için tanınan süre içinde doğal afetler sonucu mal veya bedence önemli zarara uğraması nedeniyle başvuruda bulunamadığını belgeleyenler süresi içinde başvurmuş sayılırlar. Borçlanma tahakkukunda başvuru tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınır. Hizmet ihyaları ise ihya için ödenmesi gereken paranın Sandıkça yapılacak bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde ödenmesi şartıyla yapılır.

Doğal afetler nedeniyle mal veya bedence önemli zarara uğrayanlar bu durumu hasar tespit komisyonu kararı, tedavilerini yapan sağlık kurumunun raporu veya il ya da ilçe idare kurulu kararı ile belgeleyebilirler." 
Madde 2 -
29/7/1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununa 27/10/1999 tarihli ve 582 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 3 üncü maddede yer alan "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem" ifadesi "17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler" olarak değiştirilmiştir. 
Madde 3 -
5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerde; genel hayata etkili afete maruz bölgede yer alan yerleşim birimlerindeki afete maruz kalan kamu kurum ve kuruluşları, afetin meydana geldiği yıl ve ertesi yıl telsiz kullanma ücretlerinden muaf tutulur. Ancak, yapılan ödemeler geri ödenmez." 
Madde 4 -
-15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna 15/10/1999 tarihli ve 581 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 10 uncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 10- 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre orman sınırlan dışına çıkarılan yerlerden Orman Bakanlığınca belirlenen alanlar, doğal afet bölgelerinde afete maruz kalan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer afetzedelerin iskanlarını temin için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 49 yıl süre ile tahsis edilebilir. Tahsis edilen yerler üzerinde 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre hak sahibi statüsünde kişiler bulunması halinde, bu hak sahiplerine ait yerler Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca rayiç bedeli Afetler veya Deprem Fonundan karşılanmak üzere kamulaştırılabilir. Orman Bakanlığınca 2924 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen ve hak sahiplerinden tahsil edilmesi gereken bedel kamulaştırma bedelinden indirilir.

6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre, Devlet ormanları, kamu yararı gözetilerek afet bölgesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile doğal afete maruz kalan afetzedelerin iskanının temini için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 49 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilebilir."
Madde 5 -
7269 sayılı Kanuna 31/8/1999 tarihli ve 574 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 15 inci maddede yer alan "17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan deprem" ifadesi "17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde vuku bulan depremler" olarak değiştirilmiştir. 
Madde 6 -
17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin değişik beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Şu kadar ki, doğal afete maruz kalan bölgelerdeki hak sahiplerine bir yıllık süreye ilave olarak altı ay daha süre verilir.
Madde 7 -
14/9/1999 tarihli ve 576 sayılı Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Surelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde yer alan " 17/8/1999 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle" ifadesi "17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle" olarak değiştirilmiştir. 
Madde 8 -
2/7/1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Ek Madde 3- Doğal afetlerde afet bölgelerinde kullanılmak üzere yurt dışından gelecek araç, gereç, makine, teçhizat ve benzeri malzemelerin, giriş kayıtları tutulmak ve gümrük ile ilgili mevzuat gereğince yerine getirilmesi gereken işlemler sonradan yapılmak üzere, yurda girişine izin vermeye Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yetkilidir.

Bu madde uyarınca yurda giren her türlü araç, gereç, makine ve teçhizatın tekrar yurt dışına çıkarılmalarına veya ihtiyaçlara ve günün şartlarına uygun olarak millileştirilmesine karar vermeye Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakam yetkilidir.

Ek Madde 4- Gümrük Müsteşarlığınca basım ve dağıtımı yapılan ve gümrük idarelerinde kullanılan her türlü basılı belgelerin satışından elde edilen gelirin, gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarına verilen izin belgeleri bedellerinin, yayın hizmetlerinden elde edilen gelirlerin, masraflar düşüldükten sonra kalan kısmının % 10'u her yıl Afetler Fonuna aktarılır." 
Madde 9 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul