(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNUNDA VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname eki cetvellerde değişiklik yapılması; 4484 sayılı Kanunla değişik
27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca
21/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Madde 1 -
24/5/1983 tarihli ve.2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "ve sunduğu hizmetler karşılığında ücret alan" ibaresi çıkarılmış ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"10. "Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları"; aynı yerleşkede ve/veya binada, birden çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına imkan tanıyan sosyal hizmet kuruluşlarını," 
Madde 2 -
2828 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

"m) Doğal afetlerde ulusal ve uluslararası sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket edilmesi ve acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkili şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır." 
Madde 3 -
2828 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

"1) Doğal afetler nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik sosyal hizmetleri önceden planlamak, afetzedelerin ivedi gereksinimlerini karşılamaya ve afet sonrası sorunlarını çözümlemeye yönelik geçici veya sürekli hizmetleri yerine getirmek, afetle bağlantılı göçler ve göçmenlerle ilgili her türlü sosyal hizmeti gerçekleştirmek." 
Madde 4 -
2828 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ı) Doğal afetlere yönelik personel ve toplum eğitimi çalışmalarını yürütmek." 
Madde 5 -
282 8 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (c) bendi ile 14 üncü maddesinin son fıkrasında geçen "sosyal hizmetler şubeleri" ibareleri "ilçe sosyal hizmetler müdürlükleri" olarak değiştirilmiştir. 
Madde 6 -
Bu Kanunda geçen "Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Mü­ dürlüğü" ibaresi "Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığı" olarak "Sosyal Hizmetler Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü" ibaresi "Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı" olarak değiştirilmiştir. 
Madde 7 -
2828 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Ek Madde 5 — Doğal afet bölgelerinde afetzedelere yönelik sosyal hizmet müdahaleleri için gerekli öncü, geçici ve sürekli ekipler, Kurum Genel Müdürünün onayıyla kurulur.

Bu ekipler ile diğer Kurum personelinin düzenli bir eğitim programından geçirilmesi için gerekli bütün önlemler alınır. Afet bölgesinde görevlendirilen personelin, hizmetin gerektirdiği ihtiyaçları karşılanır.

Ek Madde 6 — Doğal âfet bölgelerindeki ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mütevelli heyetlerine, ilçe sosyal hizmetler müdürü, mütevelli heyeti üyesi olarak katılır. Bu vakıflarda afet çalışmaları süresince, sosyal hizmel uzmanları istihdam edilebilir." 
Madde 8 -
2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 8 — Ekl i (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) ve (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adı geçen Genel Müdürlüğe ait bölüme eklenmiştir." 


Madde 9 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 10 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul