Metinsel Değişiklikler
7161 (2019) md: Ek 3. KHK 703 (2018) md: 33, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/A, 14/B, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, Ek 1, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9, Geçici 10, Geçici 11. 7103 (2018) md: Ek 2, Ek 3. 7079 (2018) md: Ek 5. KHK 696 (2017) 6637 (2015) md: Ek 2, Ek 3, Ek 4. An. M. K. 2013/52 (2015) md: Geçici 9. 6525 (2014) md: 21. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2018) - AİLE VE ÇOCUK DOSTU YAPIM VE DİZİLERİN TEŞVİK EDİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
979
SOSYAL HİZMETLER ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(1)(2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Görevler
Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Görevler
Madde 2 - KHK 703(2018), 6462(2013)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
Madde 3 - KHK 703(2018), 6518(2014)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Bakan
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları
Madde 5 - KHK 703(2018), 6518(2014)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri
Hizmet birimleri
Madde 6 - KHK 703(2018), 6462(2013), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 7 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 8 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
(1) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanuna 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nın 6 ncı Maddesi ile eklenen Geçici 6 ncı Maddesi ile bu KHK’nın 12/6/2011 tarihinde yapılacak milletvekili genel se-çiminden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihten itibaren uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. (2) Bu KHK’nin Adı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle metne iş-lendiği şekilde değiştirilmiştir.
980/992
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Madde 9 - KHK 703(2018), 6518(2014), KHK 375(2011), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü(1)
Madde 10 - KHK 703(2018), 6462(2013)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Madde 11 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 13 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Madde 14 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Madde 14/A - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Ek: 11/10/2011-KHK-662/3 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Madde 14/B - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Ek: 11/10/2011-KHK-662/3 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 15 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı
Madde 16 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 17 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 19 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 20 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Bakanlık Müşavirleri
Madde 21 - KHK 703(2018), 6525(2014), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Ortak görevler
Madde 22 - KHK 703(2018), 6462(2013)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin başlığında yer alan “Özürlü” ibaresi “Engellişeklinde değiştirilmiştir.
993
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM(1)
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı, Kurullar ve Çalışma Grupları(1)
Taşra teşkilatı
Madde 23 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Yurt dışı teşkilatı
Madde 23/A - KHK 703(2018), 6518(2014)(Ek: 6/2/2014-6518/118 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Kurullar ve çalışma grupları(2)
Madde 24 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 25 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Yetki devri
Madde 26 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Koordinasyon ve işbirliği
Madde 27 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Düzenleme yetkisi
Madde 28 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
ALTINCI BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Atama
Madde 29 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Kadrolar
Madde 30 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Uzman ve Denetçi istihdamı(3)
Madde 31 - KHK 703(2018), An. M. K. 2012/150(2014), 6495(2013)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Sözleşmeli personel
Madde 32 - KHK 375(2011), KHK 666(2011) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
 
(1) Bu bölümün başlığı “Taşra Teşkilatı ve Çalışma Grupları” iken 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle “Taşra Teşkilatı, Kurullar ve Çalışma Grupları” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu bölümün başlığı 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 118 inci maddesiyle de metne işlendiği şekilde değiştirilerek en son halini almıştır. (2) Bu maddenin başlığı “Çalışma Grupları” iken 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle metne eklendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) Bu madde başlığı “Uzman ve Denetçi istihdamı” iken, 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
994
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanı
Madde 33 - KHK 703(2018), 6518(2014)
(1) Sosyal hizmetler ve yardımlar kapsamındaki kişilerin tespiti, ulusal politika ve stratejilerin oluşturulması ve sosyal yardımların objektif yararlanma ölçütlerine göre belirlenmesi için veri sağlanması, mükerrer sosyal yardımların önlenmesi, bu alanda eşgüdümün sağlanması amacıyla sosyal güvenlik ve diğer ilgili veri tabanları ile bütünleşik yapıda, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası temel alınarak Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanı (Veri Tabanı) oluşturulur.

(2) Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı birimleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıflar, yardım yapacakları kişilerin sosyal yardıma hak kazanıp kazanmadığını tespit amacıyla muhtaçlık durumlarını ve sosyal yardım alıp almadıkları-nı yardım yapılmadan önce Veri Tabanından sorgulamakla ve yapılan yardımların türü, miktarı ve ailenin diğer bireyleri de dâhil olmak üzere verildiği kişi ve verilme süresine ilişkin bilgiler ile yönetmelikle belirlenecek diğer konulara ilişkin bilgileri, yardım yapılmasına onay veren belgelerin oluşturulması ile eş zamanlı olarak Veri Tabanına işlemekle yükümlüdür.(1)

(3) Bakanlık, Veri Tabanında tutulan bilgileri belirleyeceği usûl ve esaslar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler ve Türkiye Kızılay Derneğine açabilir.(2)

(4) Veri Tabanındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı toplu hâlde hiçbir kuruma veya kişiye verilemez. Bakanlık Veri Tabanındaki bilgiler, elektronik ortamda, yedekleme sistemleri ile birlikte güncel olarak tutulur.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu
Madde 34 - KHK 703(2018)
(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)

(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)

(3) Fon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fonda toplanan kaynakların, Bakanlıkça ve il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçeve-sinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlık” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 119 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “kuruluşlarına açar” ibaresi “kuruluşları ile mahalli idareler ve Türkiye Kızılay Derneğine açabilir” şeklinde değiştirilmiştir.
994-1
b) Gerekli görülen hâllerde, hizmetin aksamadan yürütülmesi için usûl ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla Bakanlığa yetki devrinde bulunmak.

c) İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamak.

ç) İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile diğer kurum ve kuruluşlardan ge-len sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek.

d) Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere
bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek
sağlamak.

(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 35 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Sosyal hizmet kuruluşlarının devri
Ek Madde 1 - KHK 703(2018), 6518(2014)(Ek: 6/2/2014-6518/120 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Çeyiz hesabı ve Devlet katkısı
Ek Madde 2 - KHK 703(2018), 7103(2018), 6637(2015)(Ek : 27/3/2015-6637/14 md.)
(1) Türk vatandaşlarına ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evlilik-lerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde üçüncü fıkraya göre belirlenecek usul ve esaslara göre Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam tutarın yüzde 25’ini ve azami 7.500 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)(2)

(2) Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Hak-sız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.
(1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yüzde 20’sini” ibaresi “yüzde 25’ini” ve “5.000” ibaresi “7.500” olarak değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
994-2
(3) Bu madde kapsamında; hesap sahiplerinin ödeme planlarına, Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin tespitine ve birikim yapılan süreler ile ödeme planlarına göre Devlet katkısı oranının ve azami tutarın birinci fıkrada belirtilen sınırlar dâhilinde farklılaştırılmasına, hesapların denetimine ve uygulamaya yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.(1)

(4) Hesap sahibinin Devlet katkısına hak kazanmış olması koşuluyla, hak ettiği Devlet kat-kısının tamamı ile çeyiz hesabında biriken toplam miktarın Devlet katkısı için başvuru tarihinde geçerli olan bir yıllık asgari net ücrete karşılık gelen tutarı, nafaka borçları hariç olmak üzere hacze-dilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez. Hesap sahibinin çeyiz hesabında biriken top-lam miktarının haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek tutarını üç misline kadar artırmaya üçüncü fıkra kapsamında belirlenecek usul ve esaslara göre Cumhurbaşkanı yetkilidir. Hesap sahibinin Devlet katkısını alabilmek amacıyla yapacağı başvuru tarihinden sonra ilgili bankaya tebliğ edilen haciz, rehin ve iflas talebine karşılık gelen tutarın ödenmesi, Devlet katkısına hak kazanılıp kazanılmadığı hususu açıklık kazanana kadar bekletilir.(1)

Konut hesabı ve Devlet katkısı(2)
Ek Madde 3 - 7161(2019), KHK 703(2018), 7103(2018), 6637(2015)(Ek: 27/3/2015-6637/15 md.; Değişik: 21/3/2018 -7103/91 md.)
(1) (Değişik cümle: 17/1/2019-7161/66 md.) Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edi-nimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına Devlet katkısı ödenebilir; ödenecek Devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken top-lam tutarın yüzde 25’ini geçemez. Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 25.000 Türk lirasını geçemez. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu madde hükümleri, 5901 sayılı Kanunun 28 inci mad-desi kapsamına girenlere uygulanmaz. Cumhurbaşkanı, bu fıkra kapsamındaki konut edinimlerinde, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı Tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca, devralan veya iktisap eden hak sahibi alıcı-lardan alınması gereken tapu harcı nispetini sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.(2)(3)

(2) Konut hesaplarına yapılacak Devlet katkısına ilişkin hak ediş sürelerinin belirlenmesi, Devlet katkısının, edinilecek konutun niteliği ve sayısı, tasarruf süresi, katılımcı ve ödeme planlarına göre farklılaştırılması, Devlet katkısı sağlanacak hesapların niteliği ve işleyişi, bankalar ve katılımcı-lar arasında tasarruf tutarı ve konut kredisi kullanılmasına ilişkin düzenlenecek sözleşmeler hakkın-daki esaslar ile hesapların denetimi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.(2)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle, Ek Madde 2’nin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Ba-kanlığın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakan-lar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Ba-kanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle,bu fıkrada yer alan “20.000” ibaresi “25.000” şeklinde, “üç” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.
995
(3) Devlet katkısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten kar-şılanır ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının, ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesapla-nacak faiz ile birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiği Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir. Harç indiriminden haksız olarak yararlanıldığının tespiti halinde eksik alınan tapu harcı, banka tarafından ilgili vergi dairesine yapılacak bildirim üzerine, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte hak sahibinden geri alınır.(2)
Doğum yardımı (1)
Ek Madde 4 - KHK 703(2018), 6637(2015)(Ek: 27/3/2015-6637/16 md.)
(1) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sistemin-de yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki fark ödenir. Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.

(4) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu madde hükümlerinden ay-nen yararlandırılır. 

(5) Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
(1) 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle bu maddenin 15/5/2015 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. (2) 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlık” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve yine bu fıkrada yer alan “de-faten” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
996-998
(6) Doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenir.(1)
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı
Ek Madde 5 - KHK 703(2018), 7079(2018)Ek: 20/11/2017-KHK-696/128 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/119 md.)
(1) Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi arala-rında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyetlerde bulunmak amacıyla merkezi Ankara’da olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kurulmuştur.

(2) Vakfın gelirleri şunlardır:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Vakfın yapacağı her türlü faaliyet ve hizmetler karşılığında elde edilen gelirler. 

b) Cumhurbaşkanı kararı ile genel bütçeden veya kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar.(2)

c) Ulusal veya uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dâhil olmak üzere her türlü şartlı veya şartsız bağış, irat ve vasiyet bağışları ile ayni veya nakdi yardımlar.

ç) Vakfa ait taşınır ve taşınmazlar ile diğer haklardan elde edilen gelirler.

d) İktisadi işletme, iştirak ve ortaklıklardan sağlanan gelirler.

e) Diğer gelirler.

(3) Vakıf; 

a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletme ve iştirakler hariç),

b) Yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,

c) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar nedeniyle damga vergisinden, taşıtları dolayısıyla motorlu taşıtlar vergisinden ve sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden, 
muaftır.

(4) Vakfa makbuz karşılığı yapılacak hibe, bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir.

(5) Vakfın faaliyetleri, malvarlığı, organları, oluşumu ve görevleri ile diğer hususlar Vakıf Resmi Senedinde düzenlenir. Vakfın kuruluşu, Vakıf Resmi Senedinin hazırlanması ve Vakfın 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre tesciline dair işlemler Bakanlık tarafından sonuçlandırılır. Vakıf Mütevelli Heyetinde Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyeler ile Vakıf Resmi Senedinde gösterilen üyeler yer alır. Ayrıca Vakfın kuruluş amaçları doğrultusunda şehit yakınları ve gazilere yönelik yüksek yararlılık gösteren kişilere Cumhurbaşkanı tarafından şeref üyeliği verilebilir. 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
999
(6) Vakıf, ilgili mevzuatı uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlık tarafından denetlenir. 

(7) Başbakanlık ve Bakanlık bünyesinde şehit yakınları ve gaziler için açılmış hesaplarda biriken miktarların on milyon Türk Lirası tutarındaki kısmı Vakfın kuruluş malvarlığını oluşturur. Bu hesaplarda kalan meblağlar Vakfın tüzel kişilik kazanmasını müteakip onbeş işgünü içerisinde Vakıf hesaplarına aktarılır.

(8) Vakfın kuruluş ve faaliyet merkezi olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce uygun görülen taşınmazlar bedelsiz olarak Vakfın kullanımına tahsis edilir. Kamu kurum ve kuruluşları taşınır ve taşınmazlarını Vakfa hibe edebilir. 

(9) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 4721 sayılı Kanun, 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve diğer mevzuat ile Vakıf Resmi Senedi hükümleri uygulanır.
Teşkilatlanma süreci
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Taşınır ve taşınmazlar ile hak ve yükümlülüklerin devri
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Personelin devri
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Bütçe işlemleri
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Kadro değişiklikleri
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Düzenleyici işlemler
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Sorunların giderilmesi
Geçici Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi Veri Tabanı
Geçici Madde 8 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
İl özel idarelerine devir
Dinlenme ve bakımevlerinin devri
Geçici Madde 10 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Ek: 11/10/2011-KHK-662/7 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Geçici görevlendirme
Geçici Madde 11 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Ek: 11/10/2011-KHK-662/7 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)
 
Yürürlük
Madde 36 -
(1)Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 37 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1000
(I) SAYILI CETVEL(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/3 md.)(II) SAYILI CETVEL
(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
1001
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  633 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  633 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/662

  6, 7, 9, 11, 14/A, 14/B, 17, 21, 24, GEÇİCİ MADDE 9, GEÇİCİ MADDE 10, GEÇİCİ MADDE 11, Ek (I) ve (II) sayılı Cetvel

  2/11/2011

  KHK/666

  32, GEÇİCİ MADDE 9, (II) sayılı Cetvel

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  6462

  2, 6, 10, 22, Ek (I) sayılı cetvel

  3/5/2013

  Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 tarihli ve

  E.: 2011/82 ve K.: 2012/150 sayılı Kararı

  31, GEÇİCİ MADDE 9

  18/7/2013 tarihinden itibaren altı ay sonra

  6495

  31

  2/8/2013

  6518

  3, 5, 23/A, 33, EK MADDE 1, GEÇİCİ MADDE 9,  Dördüncü Bölüm Başlığı

  19/2/2014

  6525

  43

  27/2/2014

  6637

  EK MADDE 2, EK MADDE 3

  7/4/2015

  EK MADDE 4

  15/5/2015

  KHK/696

  EK MADDE 5

  24/12/2017

  7079

  EK MADDE 5

  8/3/2018

  7103

  EK MADDE 2, EK MADDE 3

  27/3/2018

  KHK/703

  KHK’nin Adı, 1 ila 31, 33, 34, 35, EK MADDE 1, EK MADDE 2, EK MADDE 3, EK MADDE 4, EK MADDE 5, GEÇİCİ MADDE 1 İLA 11, EK (I) SAYILI LİSTE

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7161

  Ek Madde 3

  Yayımı tarihi olan 18/1/2019 tarihinde

   

   

  
  
  633 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 08/06/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (21)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (13)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul