Metinsel Değişiklikler
7176 (2019) md: 8. KHK 703 (2018) md: 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11/A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7. 7033 (2017) md: 2, 9. 6676 (2016) md: 2, 8. 6495 (2013) md: 13, 31. An. M. K. 2012/151 (2013) md: 2, 10, 11. 6353 (2012) md: 2, 3, 9, 12, 22, Geçici 7. KHK 375 (2011) md: 32. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
24730 (2018) - TS 9809 VANALAR - DÖKME DEMİRDEN KÜRESEL VANALAR-YANICI GAZLAR İÇİN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2018/1) ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1017
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Görevler
Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Görevler
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
Madde 3 - KHK 703(2018), 6353(2012)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Bakan
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
 
Müsteşar ve müsteşar yardımcıları
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri
Hizmet birimleri
Madde 6 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Sanayi Genel Müdürlüğü
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
(1) Bu KHK’nin Adı “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 26 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. Daha sonra Bu KHK’nin Adı “Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken 30/5/2019 tarihli ve 7176 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1018-1026
 
Projelerin Karşılanması(1)
Madde 8 - (Değişik:30/5/2019-7176/20 md.)
(1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan programlara, projelere veya komite/komisyon/çalışma gruplarına ilişkin hizmetlerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre öğretim elemanları ve diğer kamu görevlileri ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişiler görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenler için yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden gerçekleştirilir. Bu kapsamda görevlendirilen öğretim elemanları ile kamu görevlisi olmayan alanında uzman diğer kişilere 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aylık tutarın beş katını aşmamak kaydıyla diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın her yıl Bakanlıkça belirlenecek tutar üzerinden doğrudan görevlendirilen kişiye ödeme yapılır ve bu ödemeden yararlananlara ayrıca 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah ödenmez.

(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin proje adına açılacak özel hesaplarda izlenir. Yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversitelerine aktarılan tutarların harcanmasına ve muhasebeleştirilmesine ilişkin hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir. Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına 15.000 gösterge rakamının, yükseköğretim kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele ise 8.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir. Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla projede görev yapan diğer proje personeline proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ücret ödenir.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Kanuna göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali ve sosyal hakları ödenmeye devam edilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ödemelerden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
Madde 10 - KHK 703(2018), An. M. K. 2012/151(2013)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
 
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Madde 11 - KHK 703(2018), An. M. K. 2012/151(2013)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Verimlilik Genel Müdürlüğü
Madde 11/A - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Ek: 8/8/2011-KHK-649/4 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Madde 12 - KHK 703(2018), 6353(2012)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
(1) Bu madde başlığı “Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 26 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1027-1051
 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Madde 13 - KHK 703(2018), 6495(2013)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 14 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 15 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
 
Personel Dairesi Başkanlığı
Madde 16 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 17 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 19 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 20 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Bakanlık Müşavirleri
Madde 21 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurtdışı ve Taşra Teşkilatı ile Şûra ve Çalışma Grupları (1)
Yurtdışı ve taşra teşkilatı (2)
Madde 22 - KHK 703(2018), 6353(2012)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Şûra ve çalışma grupları
Madde 23 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetki
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 24 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Yetki devri
Madde 25 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Koordinasyon ve işbirliği
Madde 26 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Düzenleme yetkisi
Madde 27 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler
Madde 28 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
(1) Bu bölüm başlığı “Taşra Teşkilatı, Şûra ve Çalışma Grupları” iken, 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı “Taşra Teşkilatı” iken, 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1028-1052
ALTINCI BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Atama
Madde 29 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Kadrolar
Madde 30 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı(1)
Madde 31 - KHK 703(2018), 6495(2013)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Ek ödeme
Madde 32 - KHK 703(2018), KHK 375(2011), KHK 666(2011)(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 33 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Düzenleyici işlemler
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Hak ve yetkiler ile personelin devri
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Mevcut personel
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
 
Kadro değişiklikleri
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Mevcut işlerin yürütülmesi
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
Millî Prodüktivite Merkezine ilişkin devir hükümleri
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)– (Ek: 8/8/2011-KHK-649/6 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
 
İdari hizmet sözleşmesi ile çalışan personelin memur kadrolarına atanması
Geçici Madde 7 - KHK 703(2018), 6353(2012)(Ek: 4/7/2012-6353/59 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)
 
 
Yürürlük
Madde 34 -
(1)Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu madde başlığı” Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı” iken, 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1053

Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  635 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  635 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/649

  2, 6, 11/A, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 6, (1) sayılı cetvel

  17/8/2011

  KHK/666

  32

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  6353

  2, 3, 9, 12, 22, Geçici Madde 7

  12/7/2012

  6495

  13, 31

  2/8/2013

  Anayasa Mahkemesi’nin 11/10/2012 tarihli ve E.:2011/84, K.:2012/151 sayılı Kararı.

  2, 10, 11, 13, 31,

  26/7/2013

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve 

  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  32

   

  10/10/2013

   

  6676

  2, 8

  26/2/2016 tarihini takip eden ay başında

  7033

  2, 9

  1/7/2017

  KHK/703

  KHK’nin Adı, 1 ila 7, 8, 9 ila 33, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 7, Ek (I) sayılı cetvel

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7176

  KHK’nin Adı, 8

  9/7/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde

  (12/6/2019)

   

   

  
  
  635 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 08/06/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  (I) SAYILI CETVEL (1) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 08/06/2011 - 09/07/2018
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (168)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (10)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul