Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3046 <txt>SAYILI KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME</txt>

Karar Sayısı: KHK/643
3046 sayılı Kanun ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile 633 ilâ 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin uygulanma esaslarının belirlenmesi; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 3/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Madde 1 -
27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başbakan Yardımcıları

MADDE 4-Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda eşgüdüm sağlamak üzere
Hükümetin oluşumu ve genel siyasetinin yürütülmesinin gerektirdiği sayıda bakan, Başbakan
Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Ayrıca Başbakana yardım etmek ve Başbakan
tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak,
özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla
Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakan Yardımcısı unvamyla görev
yapmak ve sayısı beşi geçmemek üzere bakan görevlendirilebilir. Başbakan Yardımcısı
unvanıyla görev yapmak üzere görevlendirilen bakanların danışma ve büro hizmetlerini
yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde gösterilir."
  
Madde 2 -
   3046 sayılı Kanuna 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
19/A maddesi eklenmiş ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası ile 10 uncu
maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Bağlılık değişikliği

MADDE 19/A- Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar 
dahil) Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakanlıkla veya diğer 
bakanlıklarla ilgilendirilebilir. Söz konusu kuruluşların özel kanunlarında bağlı, ilgili ve 
ilişkili olunan bakanlığa ya da bakana verilen yetki ve görevler ilgilendirilen bakanlık veya 
bakan tarafından kullanılır ve yerine getirilir."
  
Madde 3 -
   3046 sayılı Kanuna 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
21/A maddesi eklenmiştir.

"Bakan Yardımcıları

MADDE 21/A- Bakana (Millî Savunma Bakanı dahil) bağlı olarak Bakana ve
Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde Bakana yardımcı olmak üzere Bakan
Yardımcısı atanabilir. Bakan Yardımcıları bu görevlerin yerine getirilmesinden Bakana karşı
sorumludur.

Bakan Yardımcıları Hükümetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yapar; Hükümetin
görevi sona erdiğinde, Bakan Yardımcılarının görevi de sona erer. Bakan Yardımcıları
gerektiğinde Hükümetin görev süresi dolmadan da görevden alınabilir.
Bakan Yardımcılarına en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan
ödemelerin yüzde yüzellisi oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenir."
  
Madde 4 -
   3046 sayılı Kanunun eki cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"CETVEL

BAKANLIKLAR

1. Adalet Bakanlığı

2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

3. Avrupa Birliği Bakanlığı

4. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

6. Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı

7. Dışişleri Bakanlığı

8. Ekonomi Bakanlığı

9. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

10. Gençlik ve Spor Bakanlığı

11. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

13. İçişleri Bakanlığı

14. Kalkınma Bakanlığı

15. Kültür ve Turizm Bakanlığı

16. Maliye Bakanlığı

17. Milli Eğitim Bakanlığı

18. Milli Savunma Bakanlığı

19. Sağlık Bakanlığı

20. Ulaştırma Bakanlığı"
  
Madde 5 -
   3046 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan Bakan Yardımcısı kadroları ihdas
edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
sayılı cetvelin, Milli Savunma Bakanlığı hariç olmak üzere bu Kanuna ekli cetvelde yer alan
bakanlıkların merkez teşkilatına ait bölümüne birer adet eklenmiştir. Millî Savunma Bakanlığı
için ihdas edilen bir adet Bakan Yardımcısı kadrosu ise anılan Bakanlık merkez teşkilatı
kadrolarının ilgili bölümüne ilave edilmiştir.
  
Madde 6 -
   3046 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
 
"GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden sonra 
kurulacak ilk Bakanlar Kurulunda yer alacak bakanlar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
4 üncü maddesi ile yeniden düzenlenen cetvelde yer alan bakanlıklar ile bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1 inci maddesi ile değiştirilen 4 üncü madde hükümleri esas alınarak atanır. 
633 ilâ 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak 
milletvekili genel seçiminden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihten 
itibaren uygulanır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevde bulunan 
Bakanlar Kurulu üyelerinin görevleri, yeni Bakanlar Kurulu üyeleri atanıncaya kadar devam 
eder."
  
Madde 7 -
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin
(b) fıkrasına "Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş
Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Aile
ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları," ibaresi eklenmiştir.
  
Madde 8 - KHK 644(2011)
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı
bendinde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Uzman Yardımcıları,", "Sanayi ve Ticaret
Uzman Yardımcıları,", "Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları, Özürlüler Uzman
Yardımcıları,", "Sosyal Yardım Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzman
Yardımcıları, Kadının Statüsü Uzman Yardımcıları", "Gümrük Uzman Yardımcıları,", "Dış
Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları,", "Devlet
Planlama Uzmanlığına,", "Sanayi ve Ticaret Uzmanlığına,", "Çevre ve Orman Uzmanlığına,
Özürlüler Uzmanlığına,", "Sosyal Yardım Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Araştırma
Uzmanlığına, Kadının Statüsü Uzmanlığına,", "Gümrük Uzmanlığına,", "Dış Ticaret
Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine," ibareleri yürürlükten
kaldırılmış ve anılan bende "İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra
gelmek üzere "Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları, Çevre, Orman ve
Şehircilik Uzman Yardımcıları, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret
Uzman Yardımcıları, Gençlik ve Spor Uzman Yardımcıları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal
Politikalar Denetçi Yardımcıları, Ürün Denetmen Yardımcıları" ibaresi ve "İstihdam ve
Meslek Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Kalkınma Bakanlığı Planlama
Uzmanlığına, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanlığına, Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığına,
Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına, Gençlik ve Spor Uzmanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar
Denetçiliğine, Ürün Denetmenliğine" ibaresi eklenmiştir.

b) 59 uncu maddesinin birinci fıkrasına "Türkiye Büyük Millet Meclisinin
memurluklarına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakan Yardımcılıklarına," ibaresi
eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine, Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği Müşavirliklerine ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve "Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç)," ibaresi "Avrupa Birliği
Bakanlığı Başkanlıklarına (İdari Hizmetler Başkanlığı hariç)," şeklinde değiştirilmiştir.

c) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı"
bölümünün;

1- (f) bendinde yer alan ", Avrupa Birliği Genel Sekreterliği" ibaresi yürürlükten
kaldırılmış, aynı bentte yer alan "Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı" ibaresi
"Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

2- (g) bendine "Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri
İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi ve Denetçi Yardımcıları" ibaresi eklenmiştir.

3- (h) bendinde yer alan "D.P.T. Planlama Uzmanları" ibaresi "Kalkınma Bakanlığı
Planlama Uzmanları" şeklinde, "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri" ibaresi "Ürün
Denetmenleri" şeklinde değiştirilmiş, "Sosyal Yardım Uzmanları," ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

4- (i) bendinde yer alan "Çevre ve Orman Uzmanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları,"
"Gümrük Uzmanları," ve "Özürlüler Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları,
Kadının Statüsü Uzmanları," ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı bende "Tapu ve
Kadastro Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sanayi ve Teknoloji Uzmanları,
Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gümrük ve Ticaret
Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Uzmanları" ibaresi eklenmiştir.

ç) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün;

1- (a) bendine "Diyanet İşleri Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Bakan
Yardımcısı" ibaresi eklenmiştir.

2- (b) bendinde yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreteri" ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.

3- (d) bendinde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri,", "Avrupa Birliği
Genel Sekreter Yardımcıları,", "Özürlüler İdaresi Başkanı,", "Gümrük Müsteşarlığı Teftiş
Kurulu Başkanı,", "Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı bende
"GAP İdaresi Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Doğu Anadolu Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı," ibaresi,
"Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları," ibaresinden sonra gelmek üzere
"Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanları, Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanları," ibaresi
eklenmiştir.

4- (f) bendinde yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başkanları" ibaresi
"Avrupa Birliği Bakanlığı Başkanları" şeklinde değiştirilmiş, aynı bende "Atatürk Kültür
Merkezi Başkanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Kalkınma Araştırmaları Merkezi
Başkanı," ibaresi, "GAP İdaresi Başkan Yardımcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Doğu
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı, Konya Ovası Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı," ibaresi eklenmiştir.

5- (g) bendinde yer alan "Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış,
"Devlet Planlama Uzmanları" ibaresi "Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları" şeklinde
değiştirilmiş ve aynı bende "Eğitim Müfettişleri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Aile ve
Sosyal Politikalar Denetçileri" ibaresi eklenmiştir.

6- (h) bendinde yer alan "Çevre ve Orman Uzmanları, Özürlüler Uzmanı, Sosyal
Yardım Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü uzmanları,",
"Sanayi ve Ticaret Uzmanları" ve "Gümrük Uzmanları," ibareleri yürürlükten kaldırılmış,
aynı bende "Teknik Yardım Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Sanayi ve
Teknoloji Uzmanları, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları,
Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve
Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları," ibaresi eklenmiş ve bu bentte yer alan
"Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni" ibaresi "Ürün Denetmenleri" şeklinde
değiştirilmiştir.

d) Eki (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin;

1- "1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan "Milli Emlak Dairesi
Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Avrupa Birliği Bakanlığı Daire Başkanları,
Serbest Bölge Müdürü" ibaresi eklenmiştir.

2- "2. Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim
Kuruluşlarında" bölümünde yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı,
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Müşaviri, Devlet Planlama Teşkilatı Daire Başkanı (Ana
Hizmet Birimi),", "ve Dış Ticaret Müsteşarlığı", "Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürü,
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü (Ankara, İstanbul, İzmir), Serbest Bölge Müdürü,",
"Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

3- "4. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümüne "Defterdar Yardımcısı," ibaresinden
sonra gelmek üzere "Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür
Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı," ibaresi eklenmiştir.

4- "5- Yargı Kuruluşları Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında"
bölümünde yer alan "Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü, Gümrük ve Muhafaza Baş Müdür
Yardımcısı,", "Serbest Bölge Müdür Yardımcısı," ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

e) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin; 1 inci sırasına "Başbakanlık
Müsteşarı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Bakan Yardımcısı" ibaresi eklenmiş, 2 nci
sırasında yer alan ", Avrupa Birliği Genel Sekreteri", ibaresi ile 7 nci sırasında yer alan
"Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 8 inci sırasının (b)
bendinde yer alan "D.P.T. Planlama Uzmanları" ibaresi "Kalkınma Bakanlığı Planlama
Uzmanları" şeklinde değiştirilmiştir.
  
Madde 9 - An. M. K. 2013/29(2014)
   657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 40-Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve bu
Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı
bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma
sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin
hükümlere bağlı kalınmaksızın sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak
şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından
mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra
hükmü uygulanır. "
  
Madde 10 - An. M. K. 2013/29(2014)
   657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 38-Bu Kanunun ek 40 mcı maddesi ile yapılan düzenleme; bu
Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılıp başvuru süresi
bitmiş olan giriş sınavları hakkında uygulanmaz. Bu sınavlarda yaş şartına ilişkin olarak
duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır."
  
Madde 11 -
23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda
Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki (2) sayılı cetvele "Müsteşar ve yardımcıları" ibaresinden
önce gelmek üzere "Bakan Yardımcıları," ibaresi eklenmiştir.
  
Madde 12 - An. M. K. 2013/29(2014)
24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

" b) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak."
  
Madde 13 - KHK 644(2011)
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun;

a) Eki (I) sayılı Cetvelde yer alan aşağıdaki sıralar yürürlükten kaldırılmıştır.

"15) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı"

"18) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı"

"20) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı"

"23) Çevre ve Orman Bakanlığı"

"30) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı"

"32) Dış Ticaret Müsteşarlığı

33) Gümrük Müsteşarlığı"

"36) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği"

"39) Özürlüler İdaresi Başkanlığı"

"46) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü"

"49) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

50) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

51) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

52) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü"

b) Eki (II) sayılı Cetvelin "B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER"bölümünde yer
alan "29) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi"sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Eki (I) sayılı Cetvele 23 üncü sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sıralar
eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

" 24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

25) Avrupa Birliği Bakanlığı

26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

27) Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı

28) Ekonomi Bakanlığı

29) Gençlik ve Spor Bakanlığı

30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

32) Kalkınma Bakanlığı"

ç) Eki (II) sayılı Cetvelin "B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER" bölümünün
13 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

"13) Spor Genel Müdürlüğü"

"39) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

40) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı"
  
Madde 14 - KHK 644(2011)
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 
3 üncü maddesinin; 
 
a) Birinci fıkrasında yer alan "Bayındırlık ve İskân Bakanlığı" ibaresi "Çevre, Orman 
ve Şehircilik Bakanlığı" şeklinde, "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı" ibaresi "Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı" şeklinde, "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği" ibaresi "Avrupa Birliği 
Bakanlığı" şeklinde, "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü" ibaresi "Spor Genel Müdürlüğü" 
şeklinde değiştirilmiş; "Çevre ve Orman Bakanlığı,", "Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,", 
"Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü," ibareleri yürürlükten 
kaldırılmış; anılan fıkraya "Kültür ve Turizm Bakanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere 
"Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı," 
ibaresi, "GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Doğu 
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı," ibaresi eklenmiştir. 
 
b) Altıncı fıkrasında yer alan "23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesi" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
c) Yedinci fıkrasında yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,", "Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı,", "Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü," ve "4/11/1981 tarihli ve 
2547 Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası," ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
ç) Sekizinci fıkrasında yer alan "Çevre ve Orman Bakanlığı" ibaresi "Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 15 -
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci, 13 üncü ve 14 üncü
maddeleri 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminden sonra kurulacak
ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Madde 16 -
Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  643 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 08/06/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  Gerekçe (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (8)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul