Metinsel Değişiklikler
7180 (2020) md: 13. 7180 (2019) md: 43, Ek 4, Geçici 16. KHK 703 (2018) md: 13, 23, 31, 43, Ek 1, Ek 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15/A, 15/B, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 6, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9, Geçici 10, Geçici 11, Geçici 12, Geçici 13, Geçici 14, Geçici 15. 7103 (2018) md: Geçici 15. 7076 (2018) md: 12. 7078 (2018) md: 43. 7079 (2018) md: Geçici 13, Geçici 14. KHK 696 (2017) ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2020) - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1195
ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLAR VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Görevler
Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Görevler
Madde 2 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Bakan
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları
Madde 5 - KHK 703(2018), 6764(2016)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri
Hizmet birimleri
Madde 6 - KHK 703(2018), 6764(2016), 6528(2014)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Madde 8 - KHK 703(2018), 6528(2014), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Madde 9 - KHK 703(2018), 6764(2016)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 11 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
(1)Bu KHK’nin Adı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar-name” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1196/1202
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Madde 12 - KHK 703(2018), 7076(2018), KHK 687(2017), 6764(2016)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Özel barınma hizmeti veren kurumlara ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (1)
Madde 13 - 7180(2020), KHK 703(2018), 6764(2016), KHK 662(2011)(Değişik: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)(2)
10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmaz. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Millî Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilir. Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.(2)
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Madde 14 - KHK 703(2018), 6528(2014)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Madde 15 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 15/A - KHK 703(2018), 6528(2014)(Ek: 1/3/2014-6528/16 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
Madde 15/B - KHK 703(2018), 6528(2014)(Ek: 1/3/2014-6528/16 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Madde 16 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 19 - KHK 703(2018), 6764(2016)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Madde 20 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Madde 21 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 22 - (1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
(1) Bu madde başlığı “Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 27/6/2019 tarihli ve 7180 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle bu maddede yer alan “Milli Eğitim Bakanlığınca” ibaresi “ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Millî Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde ve “Bakanlık bu yetkisini” ibaresi “Bakanlıklar bu yetkilerini” şeklinde değiştirilmiştir.
1203
İnşaat ve emlak işleri (1) (2)
Madde 23 - KHK 703(2018), KHK 703(2018), 6528(2014), KHK 662(2011)
(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

(2) Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya tahsisli taşınmazların kendisine tahsisini veya devrini talep edebilir veya kullanım protokolleri yapabilir. Bu protokoller ile oluşan yükümlülüklerini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliği-ne sahip diğer kurum ve kuruluşlara yaptırabilir.

(3) a) Yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesisleri, Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hu-kuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.

b) Bu amaçla Hazine ve Maliye Bakanlığınca, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Hazineye ait taşınmazlar bedelsiz devredilebilir. Bu taşınmazların sözleşme süresince amacı dışında kullanılamayacağına, Hazine ve Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarından izin alınmak-sızın devredilemeyeceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur. 

c) Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tü-zel kişilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınmazı devredilip devredilmediği, yatırımın maliyeti, eğitim öğretim donanımının bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, kiralama konusu taşınmaz ve üzerindeki eğitim öğretim tesislerinde eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmetlerin ve alanların işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.

(4) Bakanlığın kullanımında bulunan eğitim öğretim tesislerinin, öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda yenilenmesi; tesislerdeki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında, sözleşmeyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılabilir.

(5) Birinci fıkra hariç bu maddeye göre yapılacak iş ve işlemler, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir.

(6) Birinci fıkra hariç bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile ihale yön-temi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer hususlar, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
(1) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu maddenin başlığı “İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı” iken “ İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı “ şeklinde, daha sonra 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, “Maliye” ibaresi “Hazine ve Maliye” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
1204-1208
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 24 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 25 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Bakanlık Müşavirleri
Madde 26 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Ortak görevler
Madde 27 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Millî Eğitim Şûrası
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Madde 28 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Millî Eğitim Şûrası
Madde 29 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı ile Çalışma Grupları
Taşra teşkilatı
Madde 30 - KHK 703(2018), 6528(2014)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen istihdamı (1)
Madde 31 - KHK 703(2018), KHK 703(2018), 6528(2014)
(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

(2) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

(3) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
(4) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
(5) (Ek: 1/3/2014-6528/21 md.) Türkiye’deki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlar, Bakanlıkça mahallînden sözleşmeli statüde öğret-men olarak istihdam edilebilir. Bunlara, ilgili ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu dere-cenin 1 inci kademesinden aylık alan bekâr meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylı-ğının yüzde seksenini geçmemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Bu kapsamda istihdam edilecek personelin sayısı, nitelikleri, seçim usul ve esasları, görev yerleri ve süreleri, izinleri, görevlerinin sona erdirilmesi ve verilecek iş sonu tazminatı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakan-lığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.
Çalışma grupları
Madde 32 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu madde başlığı “Yurtdışı teşkilatı” iken metne işlendiği şekilde ve beşinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
1209
ALTINCI BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 33 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Yetki devri
Madde 34 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Koordinasyon ve işbirliği
Madde 35 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Düzenleme yetkisi
Madde 36 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Atama
Madde 37 - KHK 703(2018), 6764(2016), 6528(2014), An. M. K. 2013/26(2013), 6353(2012), KHK 662(2011)
(1)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.) 

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. (İptal son cümle: Anayasa Mahkemesinin 6/2/2013 tarihli ve E:2011/123, K:2013/26 sayılı Kararı ile.: Yeniden Düzenleme: 1/3/2014-6528/22 md.) Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır.

(4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atan-maya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğret-menler, bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi-ne göre valilerce belirlenir.
1210
(7) (Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Millî Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(8) (Değişik: 1/3/2014-6528/22 md.) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

(9) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğru-dan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır. (Ek cümle: 2/12/2016-6764/8 md.) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına bu okullarda okul müdürlüğü görevi verilebilir.

(10) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

(11) (Ek: 1/3/2014-6528/22 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
Kadrolar
Madde 38 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Öğretmenlerin emekliliği
Madde 39 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Uzman istihdamı(1)
Madde 40 - KHK 703(2018), 6528(2014), An. M. K. 2013/26(2013), 6495(2013)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Bakanlık Maarif Müfettişleri ve çalışma merkezleri (2)
Madde 41 - KHK 703(2018), 6764(2016), 6528(2014)– (Ek: 1/3/2014-6528/23 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
(1) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle bu maddenin başlığında yer alan “ve Denetçi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 1/3/2014 tarihli ve 6528 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu maddenin başlığı “İl Eğitim Denetmenleri” iken “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu madde başlığı 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1211
Sözleşmeli personel ve ek ödeme
Madde 42 - KHK 375(2011), KHK 375(2011), KHK 666(2011)
(1) (Mülga: 11/10/2011 - KHK-666/1 md.)

(2) (Mülga: 11/10/2011 - KHK-666/1 md.)(1)

(3) (Mülga: 11/10/2011 - KHK-666/1 md.)(1)

(4) (Mülga: 11/10/2011 - KHK-666/1 md.)(1)
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Özel eğitim giderleri(2)(3)
Madde 43 - 7180(2019), KHK 703(2018), 7078(2018), KHK 694(2017), 6764(2016), 6462(2013)
 (1) Engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari %20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu engelli bireylerin engel grupları ve dereceleri ile engelinin niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir.(4)(6)

(2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir.

(3) (Ek: 2/12/2016-6764/10 md.) Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine veya birimlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibi, 1/9/2018 tarihinden itibaren biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi ile yapılır. Bu yöntemlerle ders devam takibi mümkün olmayan engelli bireylerin ders devam takibi ile kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.(5)
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenlemeler; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının” ibaresi “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında “Özürlü”, “özürlü”, “özür grupları” ve “özür niteliğine” ibareleri sırasıyla “Engelliler için”, “engelli”, “engel grupları” ve “engelinin niteliğine” şeklinde değiştirilmiştir. (4) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 31/1/2017 tarihli ve 29965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğine (Sıra No :5) bakınız. (5) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 183 üncü maddesiyle bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan “1/9/2017” ibaresi “1/9/2018” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 176 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (6) 27/6/2019 tarihli ve 7180 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “sağlık kurulu raporuyla asgarî % 20 oranında engelli olduğu” ibaresi “Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgari %20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu” şeklinde, “dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli” ibaresi “zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” şeklinde ve “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler” şeklinde değiştirilmiştir.
1212
Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 44 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Telif ve sınav ücretleri ile yurt dışı okul giderleri
Ek Madde 1 - KHK 703(2018), KHK 703(2018), 6764(2016), 6528(2014)(Ek: 1/3/2014-6528/24 md.; Değişik: 2/12/2016-6764/11 md.)
(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)

(3) 1416 sayılı Kanun uyarınca yapılan sınavlar da dahil olmak üzere Bakanlıkça yapılan merkezi sınavlarda görev yapan bina sınav sorumluları ile sınav koordinatörüne, sınav koordinatör yardımcılarına, bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, soruların hazırlanmasında kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele döner sermaye hesabından sınav veya soru ücreti ödenir. Bakanlık merkez teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli çalışan personele sınav sorularının hazırlanmasına katkıları sebebiyle ayrıca soru ücreti ödenmez. Memuriyet mahalli dışına sınav görevi için görevlendirilenlere sınav ücreti dışında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre sadece yol gideri ödenir. Sınav ücretinin tutarı ile usul ve esasları; sınavın özelliği, sınava katılanların sayısı, sınav görevlilerinin görev ve yetkileri ile çalışma süresi, sınav yerinin özelliği ve merkezi sınavlarda sınav ücretinin ödenme kaynağı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca tespit edilir. (1)

(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
Ek Madde 2 - KHK 703(2018), 6637(2015) (Ek: 27/3/2015-6637/1 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Ek Madde 3 - KHK 703(2018)(Ek: 30/12/2015-6656/10 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Ek Madde 4 - 7180(2019), KHK 703(2018), KHK 676(2016), KHK 668(2016)(Ek: 25/7/2016-KHK-668/4 md., Değiştirilerek kabul: 8/11/2016-6755/4 md.)
(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir. 

(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır. Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.(2) 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 27/6/2019 tarihli ve 7180 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “dört” ibareleri “üç” şeklinde ve “iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiştir.
1212-1/1216-3
(4) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

(5) Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez.

Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(6) Bu madde kapsamında sözleşmeli öğretmenlerin atanacağı öğretmen kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Millî Eğitim Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve öğretmen kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.(1)

(7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 5 - (Ek: 2/12/2016-6764/12 md.)
(1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları ile zorunlu öğretim kapsamında öğrenim gören öğrenciler hariç 10 uncu maddesi hükümleri Bakanlıkça yapılan merkezi sınavlar hakkında da uygulanır.

(2) Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınavlara ilişkin olarak birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasında; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır ve 6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki yetkiler Bakanlık, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları ile 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki yetkiler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasındaki yetkiler Bakanlık Müsteşarı tarafından kullanılır.
Öğretmenlerin aylık karşılığı okutacağı dersler
Ek Madde 6 - KHK 703(2018)(Ek: 20/11/2017-KHK-696/130 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/121 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
1212-2/1216-4
Yeniden yapılanma sürecinde görevlerin yürütülmesi
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Dava ve takip dosyalarının devri
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Personele dair geçiş hükümleri
Geçici Madde 3 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Bütçe işlemleri
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Kadro değişiklikleri
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018), An. M. K. 2013/26(2013)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Düzenleyici işlemler
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Yurtdışı teşkilatının düzenlenmesi
Geçici Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Sorunların giderilmesi
Geçici Madde 8 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Geçici Madde 9 - KHK 703(2018), 6353(2012)(Ek: 4/7/2012-6353/61 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri
Geçici Madde 10 - (Ek: 1/3/2014-6528/25 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Kalkınmada öncelikli yörelerde sözleşmeli öğretmen istihdamı
Geçici Madde 11 - KHK 703(2018)(Ek: 15/8/2016-KHK-674/2 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/2 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Personele ilişkin geçiş hükümleri
Geçici Madde 12 - (Ek: 2/12/2016-6764/13 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Geçici Madde 13 - KHK 703(2018), 7079(2018)(Ek: 20/11/2017-KHK-696/131 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/122 md. ; (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Geçici Madde 14 - KHK 703(2018), 7079(2018)(Ek: 20/11/2017-KHK-696/131 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/122 md. ; (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Geçici Madde 15 - KHK 703(2018), 7103(2018)(Ek: 21/3/2018 – 7103/92 md. ; (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
 
Geçici Madde 16 - 7180(2019)(Ek:27/6/2019-7180/18 md.)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış engelli sağlık kurulu raporları bulunan bireylerden sürekli raporu bulunanlar ile süreli raporu bulunup rapor süresi devam edenler rapor süreleri bitene kadar 43 üncü madde kapsamında destek eğitimi almaya devam ederler.
Yürürlük
Madde 45 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 46 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(I) SAYILI CETVEL
(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/22 md.)
(II) SAYILI CETVEL
(Mülga: 11/10/2011 - KHK -666/1 md.)
1217
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  652 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ 

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  652 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/662

  8, 13, 21, 23, 27, 37

  2/11/2011

  KHK/666

  42, (II) sayılı Cetvel

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere2/11/2011

  6353

  37, GEÇİCİ MADDE 9

  12/7/2012

  6462

  2, 43

  3/5/2013

  6495

  17, 40

  2/8/2013

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve 

  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  42

  10/10/2013

  Anayasa Mahkemesi’nin 6/2/2013 tarihli ve 

  E.: 2011/123, K.: 2013/26 sayılı Kararı

  37, GEÇİCİ MADDE 5

  31/12/2013

  6528

  6, 8, 14, 15/A, 15/B, 16, 17, 22, 23, 28, 30, 31, 37, 40, 41, Ek Madde 1, GEÇİCİ MADDE 10

  14/3/2014

  6637

  EK MADDE 2

  7/4/2015

  Anayasa Mahkemesi’nin 13/7/2015 tarihli ve 

  E.: 2014/88, K.: 2015/68 sayılı Kararı

  GEÇİCİ MADDE 10

  24/7/2015

  6656

  EK MADDE 3

  9/1/2016

  KHK/668

  EK MADDE 4

  27/7/2016

  KHK/674

  GEÇİCİ MADDE 11

  1/9/2016

  KHK/676

  EK MADDE 4

  29/10/2016

  6755

  EK MADDE 4

  24/11/2016

  6758

  GEÇİCİ MADDE 11

  24/11/2016

  6764

  5, 6, 9, 12, 13, 17, 19, 37, 41, 43, EK MADDE 1, EK MADDE 5, GEÇİCİ MADDE 12, EK (I) SAYILI CETVEL

  9/12/2016

  KHK/687

  12

  9/2/2017


  1218

   

  Değiştiren

  Kanunun/KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  652 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/694

  43

  25/8/2017

  KHK/696

  EK MADDE 6, GEÇİCİ MADDE 13, GEÇİCİ MADDE 14

  24/12/2017

  7076

  12

  8/3/2018

  7078

  43

  8/3/2018

  7079

  EK MADDE 6, GEÇİCİ MADDE 13, GEÇİCİ MADDE 14

  8/3/2018

  7103

  GEÇİCİ MADDE 15

  27/3/2018

  KHK/703

  KHK’nin Adı, 1 ila 12, 13, 14 ila 22, 23, 24 ila 30, 31, 32 ila 36, 37, 38 ila 41, 43, 44, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek Madde 6, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 15, Ek (I) sayılı cetvel

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7180

  43, Ek Madde 4, Geçici Madde 16

  5/7/2019

  13

  yayımı tarihinden bir yıl sonra

   

  
  
  652 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Kanun Hükmünde Kararnamenin Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (58)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (5)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (26)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul