İlgili Alt Mevzuat
(2023) - ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE ÖZEL TEKNELERİ KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1219
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ALANINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Görevler
Amaç ve kapsam
Madde 1 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Görevler
Madde 2 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Teşkilatı
Teşkilat
Madde 3 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Bakan
Madde 4 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları
Madde 5 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri
Hizmet birimleri
Madde 6 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
Madde 7 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
 
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
Madde 8 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
 
1220-1244
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
Madde 9 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
 
(1) Bu KHK’nin Adı “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
Madde 10 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
 
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
Madde 11 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
 
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
Madde 12 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
 
Haberleşme Genel Müdürlüğü
Madde 13 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
 
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Madde 14 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
 
Altyapı Yatırımları(1)
Madde 15 - An. M. K. 2021/54(2022), 7407(2022), 7161(2019), 7033(2017)(Değişik: 18/6/2017-7033/84 md.)
(1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)

(2) (Değişik:17/1/2019-7161/67 md.) Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Bakanlık bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilir. Ancak proje, projenin tümü tamamlanmadan önce işletmeye açılabilecek durumda ise düzenlenecek protokoller ile mülkiyet devrine kadar işletmenin devri ile hizmete açılabilir. Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan ve/veya karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, mülkiyet ve/veya işletme devir tarihinden itibaren bu bedelin ifa tarihine kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarının azami %5’i oranında Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla öder. Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermaye payına sahip olduğu şirket olması halinde ilgili belediye, yükümlülüklerin yerine getirilmesinden devralan kuruluş ile birlikte müteselsilen sorumludur. Vadesinde kısmen veya tamamen ödenmeyen taksit tutarlarının tahakkuk eden gecikme zammıyla birlikte vade tarihinden itibaren yirmi beş iş günü içerisinde ödenmemesi halinde bu tutarlar için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. (Ek cümleler:26/5/2022-7407/19 md.) Projenin mevcut şehir içi raylı sistem hatlarının devamı olmayıp müstakil işletilebilir durumda olması halinde veya projenin kombine taşımacılığa hizmet etmesi halinde; bu cümleyi ihdas eden maddenin yürürlük tarihinden önce hizmete açılmış olanlar hariç olmak üzere, mülkiyet devrine konu edilmeksizin raylı sistemin işletmesinin Bakanlık veya bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları, bu kuruluşların bağlı ortaklıkları veya iştiraki olan şirketler eliyle yürütülmesine Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu durumda ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından kesinti yapılmaz. Bu maddenin uygulamasına ilişkin diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.(2)
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Madde 16 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
 
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
Madde 17 - An. M. K. 2012/187(2014), 6495(2013)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Madde 18 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı
Madde 19 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 20 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
(1) Bu madde başlığı “Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkranın (ğ) bendi kapsamındaki” ibaresi “Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, “Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 26/5/2022 tarihli ve 7407 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan “paylardan” ibaresi “paylarının” şeklinde değiştirilmiş, Anayasa Mahkemesince iptal edilen “Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının” ibaresi “azami %5’i oranında Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan kesinti tutarının” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
1245
Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı
Madde 21 - 6639(2015)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 22 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 23 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 24 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 25 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 26 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Bakanlık Müşavirleri
Madde 27 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Ortak görevler ve hükümler
Madde 28 - An. M. K. 2012/187(2014), 6495(2013)(Değişik: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
(1) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hizmet birimleri sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak hazırladıkları ve Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulan Bakanlık idari düzenlemelerinde, bu düzenlemeleri ihlal edecek hizmet üretenler ile hizmetten yararlananlar için; 

a) Hangi hallerde uygulanacağını açıkça belirtmek kaydıyla; uyarma, geçici faaliyet durdurma ve yetki iptali şeklinde idari müeyyideler öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen idari müeyyideleri uygulamakla görevli ve yetkilidirler. 

b) Hangi hallerde uygulanacağını ve miktarını açıkça belirtmek kaydıyla; Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü beş bin Türk Lirasına kadar, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü iki yüz elli bin Türk Lirasına kadar, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü beş yüz bin Türk Lirasına kadar, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü ise beş milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulaması öngörmek ve ihlal edenlere belirlenen miktarda idari para cezası karar tutanağı düzenlemek veya düzenletmekle görevli ve yetkilidirler. 

c) Hangi konularda ve ne şekilde yapılacağı ile sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri, belediyelerin denetim birimlerini de denetimle yetkilendirebilir ve bunlara mensup kamu personeli eliyle denetim yaptırabilir ve ihlal veya idari para cezası karar tutanağı düzenlettirebilirler.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sürekli ve Geçici Kurullar ile Çalışma ve Rehberlik Grupları
Sürekli ve geçici kurullar
Madde 29 - 6552(2014)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
 
 
 
Çalışma ve rehberlik grupları
Madde 30 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 31 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Yetki devri
Madde 32 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Koordinasyon ve işbirliği
Madde 33 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Düzenleme yetkisi
Madde 34 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
ALTINCI BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Atama
Madde 35 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Kadrolar
Madde 36 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Ulaştırma ve Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri ile Denizcilik Uzmanlıkları
Madde 37 - An. M. K. 2012/187(2014)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Yurtdışına gönderilecek personel
Madde 38 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Ek ödeme
Madde 39 - An. M. K. 2012/205(2013), KHK 375(2011), KHK 666(2011) (Mülga: 11/10/2011 - KHK - 666/1 md.)(1)
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Geçici Hükümler
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi
Madde 40 -
(1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, her üç ayda bir giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın %20’sini,5018sayılı Kanun gereğince genel bütçeye yapılacak ödemeden önce takip eden ayın onbeşine kadar, 5809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca araştırma ve geliştirme gelirleri olarak genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına aktarır ve Bakanlığa bildirir. Aktarılan tutarlar karşılığında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla ilgili tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu ödeneklerden yılı içerisinde harcanmayan tutarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Bakan yetkilidir. Ödeneklerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe öncelikli olarak desteklenmesini öngördüğü alanlara ilişkin görüşünü, her yıl 1 Eylül tarihine kadar bir rapor halinde Bakanlığa bildirir. Bakanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında, gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen kurumlar bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle yükümlüdürler.

(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
1247
(2) Birinci fıkrada belirtilen araştırma ve geliştirme destekleri için ayrılan ödenekten havacılık ve uzay teknolojilerine ilişkin araştırma ve geliştirme destekleri de verilebilir.

(3) Destek verilecek araştırma ve geliştirme projelerinin değerlendirilmesi ve izlenmesinde görevlendirilecek uzmanların vasıfları ile bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.(1)

(4) Bakan, genel bütçeye gelir kaydedilen tutarın %50’sini geçmemek kaydıyla, kaydedilen ödeneklerden harcanmayan tutarları 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamındaki hizmetlerde kullanmaya yetkilidir.

(5) Yanıltıcı belge vermek veya başka bir surette kendilerine haksız ödeme yapıldığı tespit edilenlere yapılan ödemeler, Bakanlığın bildirimi üzerine, ilgili vergi dairelerince 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.
Deniz kazalarının yönetimi
Madde 41 -
(1) Türk boğazlar bölgesinde ve diğer kıyılarımızda; gemiler, tankerler ve her türlü deniz aracı ile tersaneler ve kıyı tesislerinde meydana gelen yangın ve kaza halleri ile doğal afetlerde denizde seyir güvenliğini sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek, bu hallerin karada sebep olabileceği yıkım ve zararları engellemek amacıyla deniz ulaştırması, liman ve tersane hizmetlerinin planlanmasına yönelik faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi, koordinasyonu, sevk ve idaresi, krize neden olan olayların başlangıcından neticelerinin ortadan kalktığının Bakanlıkça belirlenmesine kadar geçecek süre içerisinde, Bakanlığın görev ve yetkisindedir.

(2) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen görev ve yetki doğrultusunda, krizi yaratan olayların önlenmesi, ortadan kaldırılması veya kamu yararı ve milli menfaatlere uygun olarak sona erdirilmesi amacıyla; 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca acil durum yönetimine geçildiği hallerde,5018sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın eleman, malzeme ve her türlü kara, deniz ve hava aracını temin eder veya ettirir, alınacak mal ve hizmetlerin bedelini belirler, ödemeleri yapar veya yaptırır.
Türk boğazlarında gemi trafik yönetimi tesisleri kurulması
Madde 42 -
(1)Türk boğazlar bölgesinde, can ve mal kaybı ile deniz ve çevre kirliliği yaratacak, kültür ve tabiat varlıklarına zarar verebilecek doğal afetlere ve deniz kazalarına karşı tedbir alınması, boğazlarda güvenli geçişin sağlanması için tesisler kurmak amacıyla, Cumhurbaşkanınca belirlenen yerlerdeki mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarruf altındaki taşınmazlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bakanlığın kullanımına tahsis edilir. Tahsisle ilgili imar planları ve her türlü projeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tasdik edilir ve inşaat ruhsatları bu Bakanlık tarafından verilir. (2)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen tesis ve inşaatların projelendirilmesi ve yapımında 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 17/2/2000 tarihli ve 4533 sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu hükümleri uygulanmaz.

(3) Bu madde kapsamındaki tahsis ve imar planlarının tasdikinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü alınır.
Bağlama kütüğü
Madde 43 -
(1) Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve içsu araçlarının malikleri veya işletenleri; söz konusu gemi, deniz ve içsu araçlarını bağlama kütüğüne kaydettirmek zorundadırlar.

(2) Bağlama kütüğüne kayda ilişkin usul ve esaslar ile yapılacak iş ve işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği yönetmelikle belirlenir.
1242
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen mevzuat ile atıflar
Madde 44 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Ek Madde 1 - 6639(2015)(EK: 27/3/2015-6639/37md.)
(1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Gemi Sürvey Uzmanı” unvanlı kadroların unvanı “Denizcilik Sörvey Mühendisi” olarak değiştirilmiştir. Mevcut “Gemi Sürvey Uzmanları”, “Denizcilik Sörvey Mühendisi” kadrolarına atanmış sayılırlar. İlgili mevzuatında mühendis kadrosu için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar bunlar hakkında da aynen uygulanır. Ancak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca mühendis kadrosunda bulunanlar için dereceler itibarıyla tespit edilmiş ek ödeme oranları bunlar hakkında 100 puan artırılarak uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce “Gemi Sürvey Uzmanı” kadrosunda görev yapmış olup hâlen Bakanlıkta diğer unvanlarda görev yapmakta olanlar “Denizcilik Sörvey Mühendisi” kadrolarına atanabilirler.
Hak ve yetkiler ile personelin devri
Geçici Madde 1 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 2 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Mevcut işlerin yürütülmesi
Geçici Madde 3 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Kadro değişiklikleri
Geçici Madde 4 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Devralınacak metro ve raylı sistemler
Geçici Madde 5 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Ödenek kaydetme yetkisi
Geçici Madde 6 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
1249
Yetki belgesi yenileme ücretleri
Geçici Madde 7 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Düzenleyici işlemler, mevcut ve yürürlüğe konulacak idari düzenlemeler
Geçici Madde 8 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar
Geçici Madde 9 - 6770(2017)Ek: 18/1/2017-6770/38 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
 
Bakiye tutarların tahsili
Geçici Madde 10 - An. M. K. 2021/54(2022), 7407(2022), 7161(2019)(Ek:17/1/2019-7161/68 md.)
(1) (Yeniden düzenlenen cümle:26/5/2022-7407/20 md.) 18/1/2019 tarihinden önce işletilmesi devredilmiş olan projelerin ödenmeyen bakiye tutarları 15 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki usul ve esaslara göre tahsil edilir. Bu maddenin yayımı tarihinden önce bu projeler kapsamında kısmen veya tamamen ödenmeyen tutarlar bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 180 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki ilgili hesabına defaten aktarılır.
Yürürlük
Madde 45 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 46 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(I) SAYILI CETVEL BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)
(2) SAYILI CETVEL BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATI (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)


Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  655 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  655 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/666

  39

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  6495

  17, 28

  2/8/2013

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  39

   

  10/10/2013

   

  Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E.: 2011/149, K.: 2012/187 sayılı Kararı

  37

  4/12/2013 tarihinden altı ay sonra

  (4/6/2014)

  6552

  29

  11/9/2014

  6639

  21, EK MADDE 1

  15/4/2015

  6770

  GEÇİCİ MADDE 9

  27/1/2017

  7033

  15

  1/7/2017

  KHK/703

  KHK’nin Adı, 1 ila 14, 15, 16 ila 27, 28, 29 ila 38, 40, 42, 44, GEÇİCİ MADDE 1 İLA GEÇİCİ MADDE 9, EK (1) SAYILI CETVEL, EK (II) SAYILI CETVEL

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7161

  Geçici Madde 10

  18/1/2019

  7407

  15, Geçici Madde 10

  28/5/2022

   

  
  
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 01/11/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (91)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (10)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul