En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1251
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Teşkilat ve Görevler
Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Kuruluş ve teşkilat
Madde 2 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Görevler
Madde 3 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Başkan ve Başkan Yardımcıları
Madde 4 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Hizmet birimleri
Madde 5 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 94 üncü maddesiyle, bu Kanunun adı “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
1252
Program Koordinasyon Ofisleri
Madde 6 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)
(1) (Mülga fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)

(2) Program Koordinasyon Ofislerinde, Başkanlık personelinden görevlendirilenler ile bunlara yardımcı olmak üzere mahallinden temin edilen ve Ofis hizmetlerinde çalışan personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, personele yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağı ve harcamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.(1)
İKİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurul ve Komisyonlar
Danışma Kurulu
Madde 7 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Çalışma grupları
Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 94 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
1253
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkiler ve Sorumluluklar
Yöneticilerin yetkileri ve sorumlulukları
Madde 9 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Yetki devri
Madde 10 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
İşbirliği ve koordinasyon konusunda Başkanlığın görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 11 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Düzenleme görev ve yetkisi
Madde 12 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Proje, yayın ve tanıtım
Madde 13 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Atama
Madde 14 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Kadrolar
Madde 15 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Personel rejimi
Madde 16 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Görevlendirme
Madde 17 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
Başkanlığın gelirleri
Madde 18 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Kaynak yönetimi
Madde 19 -
(1) Başkanlığa verilen görevlerden yurtdışında veya doğrudan yurtdışındaki faaliyetlere yönelik olarak kullanılmak üzere tefrik edilen ödeneklerden Bakan tarafından belirlenecek olan kısımlar Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılır. Bu hesaplardan yapılan harcamalar5018sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. Aktarılan tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler ile atıflar
Madde 20 -
(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
1254
(3) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığına ait kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış ve ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.(1)

(4) (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(5) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(6) (15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(7) (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Düzenleyici işlemler
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Hak ve yetkilerin devri
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Personelin devri
Madde 3 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
1255/1261
TİKA Uzmanlığına atanma
Geçici Madde 4 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Kadrolar
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018), KHK 703(2018), An. M. K. 2012/186(2014)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/94 md.)
 
Yürürlük
Madde 21 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 -
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1256-1262
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  656 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

   EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi

   Kararının  Numarası

   

  656 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş 

  Tarihi

  KHK/666  

  16, (II) sayılı Cetvel                  

   

  14/1/2012 tarihinden geçerli               olmak üzere 2/11/2011

  Anayasa Mahkemesi’nin 22/11/2012 tarihli ve E:2011/148, K:2012/186 sayılı kararı

  16, Geçici Madde 4 ve Geçici Madde 5

  8/4/2014

  KHK/703

  KHK’nın Adı, 1 ila 5,6,7 ila 18,20, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 5

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

  
  
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  KHK METNİ VE GEREKÇESİ
  (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Rega Metni
  Resmi Gazete Metni - 21/11/2012 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  (I) SAYILI CETVEL TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 02/11/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (II) SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 11/10/2011 - 02/11/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul