Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4497
İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı” Cilt : 1 Sayfa : 1037
Madde 1 - 5595(2007), 5027(2004), 4432(1999), 3784(1992), 3761(1991), 3660(1990), 2943(1983), 2665(1982), 2363(1980) ... >>
(Değişik: 9/11/1983 -2943/1md. )
(Değişik birinci fıkra: 28/8/1991 -3761/1md.) Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. (Ek cümle: 4/8/1999 -4432/1md.) Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve %75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. (Ek cümle: 6/3/2007-5595/1md.) Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75’i) esas alınarak ödenir. (1)
	
(Ek fıkra: 28/8/1991 -3761/1md; Mülga: 5/3/1992 -3784/1md.)
	
Bu Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
	
Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.
Madde 2 - 6495(2013), 5510(2008), 5595(2007), 5335(2005), 4432(1999), 3761(1991), 3688(1990), 3660(1990), 2943(1983) ... >>
(Mülga: 12/7/2013-6495/102. md.)
 
(1) Bu fıkrada yer alan "1500" gösterge rakamı, 4/8/1999 tarih ve 4432 sayılı Kanunun 1inci maddesi ile “4000” olarak değiştirilmiş olup, daha sonra 6/3/2007 tarihli ve5595 sayılı Kanunun 1inci maddesiyle 1/7/2007 tarihinden geçerli olmak üzere “5750” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4498
 
Ek Madde 1 - 6495(2013), 5595(2007) (Ek: 6/3/2007-5595/3md.; Mülga: 12/7/2013-6495/102md.)
 
Geçici Madde 1 - (24/2/1968 - 1005 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup, 9/11/1983 tarih ve 2943 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Geçici Madde 1 olarak düzeltilmiştir.)
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, özel kanunlarla vatani hizmet tertibinden;

a) Hayatta bulundukları sürece kendilerine bağlanmış aylıklar,

b) Kanunlarına müsteniden dul ve yetimlerine bağlanmış aylıklar toplamı (Aylık alan bir kişi de olsa) birinci maddede yazılı aylıktan az olduğu takdirde, bu miktara yükseltilir.
Geçici Madde 2 - 2943(1983) (Ek: 9/11/1983 -2943/3md. )
1950 Yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatadaşlarına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları 4250 lira aylığın üç yıllık tutarı, yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde defaten ödenerek aylık bakımından bu Kanunla ilişkileri kesilir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle toptan ödemenin yapıldığı tarih arasında ölenlerin istihkakları kanuni mirasçılarına ödenir.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra hiç bir nedenle aylık ödeme yapılmaz.
Geçici Madde 3 - 2943(1983) (Ek: 9/11/1983 -2943/3md. )
1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına bu Kanunun yürürlük tarihine kadar aşağıdaki cetvele göre hesaplanacak aylıkların tutarı, yürürlük tarihini izleyen üç ay içinde defaten ödenir.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden evvel ölenlerin istihkakları ölüm tarihlerini izliyen ay sonuna kadar hesaplanır ve kanuni mirasçılarına ödenir.

Geçici ikinci ve üçüncü maddeler gereğince yapılacak toptan ödemeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup hiç bir suretle haczedilemez.


Madde 3 -
Bu kanun yayımlandığı tarihi takip eden mali yıl başından itibaren yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
4498-1
24/2/1968 TARİHLİ VE 1005 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1) 4/8/1999 tarih ve 4432 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde - 4432(1999)
Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ölmüş olanların dul eşlerine de Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren aynı esaslara göre aylık bağlanır. Ancak, bunlara Kanunun yayımı tarihinden önceki süre için herhangi bir ödeme yapılmaz.
4499
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  1005 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren

  Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi

  Kararının

  Numarası

   

  1005 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

  Tarihi

  1985

  1/5/1976

  2363

  1/3/1981 tarihin den geçerli olmak üzere 27/12/1980

  2665

  4 ve 5 inci maddeleri

  Diğer maddeleri

  1/3/1982

  30/4/1982

  2943

  l/12/l983

  3660

  6/10/1990 tarihini takip eden aybaşı

  3688

   

  1/11/1990 tarihinden geçerli olmak üzere 8/12/1990

  3761

  7/9/1991

  3784

  7/3/1992 tarihini takip eden aybaşı

  4432

  8/8/1999

  5335

  2

  27/4/2005

  5595

  1

  2, Ek Madde 1

  1/7/2007

  10/3/2007

  (5754 sayılı Kanun ile değişik) 5510

  2

   

  1/10/2008

  6495

  2, Ek Madde 1

  2/8/2013

   

   

  
  
  1005 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (16)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (15)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul