(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3313
SAVUNMA SEKRETERLİKLERİ KURULMASINA DAİR KANUN

Madde 1 -
Topyekün Savunma ve Milli Seferberlik hizmetlerini Milli Güvenlik amaçlarına uygun bir şekilde planlamak ve yürütmek üzere genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve Devlet Ekonomi Kurumları ve bunlara bağlı kurumlarda savunma sekreterlikleri kurulmuştur.
Madde 2 - Bilgi Butonu
Savunma sekreterliklerinin teşkilatı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca kabul olunacak bir Talimatname ile belirtilir.(1)
Madde 3 -
Savunma sekreterlikleri teşkilatında, Savunma Sekreteri ve Savunma Uzmanı olarak Harb Okulu, üniversite ve yüksek okullar mezunu emekli,müstafi ve ordudan izinli subaylarla Milli Savunma Akademisi mezunları istihdam olunurlar.

       Bunların tayini Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teklifi üzerine ilgili daire ve kurumlarca yapılır. (1)
Madde 4 -
İçişleri Bakanlığı Savunma Sekreterliği görevini, Sivil Savunma Genel Müdürü yürütür. (2)
Madde 5 -
a) Bu kanuna bağlı cetvelde gösterilen genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere ait savunma sekreterlikleri kadroları bu yerlerin teşkilat kadrolarına eklenmiştir.

       b) Devlet ekonomi kurumları ve bunlara bağlı kurumlarla özel kanunla kurulan kurumlarda savunma sekreterlikleri kadroları teadül ve hizmetin mahiyeti gözönünde tutularak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin teklifi üzerine usulü dairesinde bu kurumların teşkilat kadrolarına eklenir. (1)
Madde 6 -
Savunma sekreterliklerine lüzumlu diğer memur ve hizmetliler sekreterliklerin isteği üzerine bağlı bulundukları idarelerce,taşrada valiliklerce mevcut memur ve hizmetliler arasından ayrılarak bu Teşkilat emrine verilir.
Geçici Madde 1 - (108 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Bu kanunun gerektirdiği masrafları karşılamak üzere 1960 Mali Yılı Maliye Bakanlığı bütçesinin sonunda (Savunma sekreterliklerinin gerektirdiği her çeşit masraflar) adı ile açılan 229 uncu bölüme bir buçuk milyon lira olağanüstü ödenek verilmiştir.

       Bu bölümden ilgili tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde 7 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu Kanunda geçen "Milli Savunma Yüksek Kurulu" ibaresi, 8/10/1999 tarih ve 586 sayılı KHK'in 5 inci maddesiyle "Milli Güvenlik Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu Kanunda geçen "Sivil Savunma İdaresi Başkanı" ibaresi, 8/10/1999 tarih ve 586 sayılı KHK'nin 5 inci maddesiyle "Sivil Savunma Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
3314-3316
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  108 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul