(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
883
MÜKERRER SİGORTA HAKKINDA KANUN (1)

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için,"Yönetmelikler Külliyati"nın Kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 -
Türkiye Cumhuriyeti dahilinde sigorta muamelatiyle iştigal eyleyen bilumum milli ve ecnebi sigorta şirketlerince akdedilen her nevi sigorta miktarlarından kanunu mahsusuna tevfikan mükerrer sigortaya tabi tutulması mecburi addedilen aksamının mükerrer sigortasını kısmen veya tamamen inhisar altına almağa ve bu maksatla bir mükerrer sigorta sandığı tesisine Hükümet mezundur.
Madde 2 -
Birinci madde mucibince mükerrer sigorta inhisarı kısmen tesis edildiği takdirde sigorta miktarlarından inhisara tabi tutulacak kısımdan mütabakisi için de şeraiti mütesaviye tahtında mükerrer sigorta sandığının hakkı rüçhanı haiz olmasına İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.
Madde 3 -
Mükerrer sigorta inhisarı tesisi halinde mükerrer sigorta tarifeleri Hükümetçe musaddak esas sigorta tarifelerini tecavüz etmemek üzere tayin ve gerek bu tarifelerin gerek mükerrer sigorta şeraitinin Türkiye'de ifayı muamele eden bilcümle sigorta şirketleri hakkında seyyanen tatbiki temin olunur.
Madde 4 -
Mükerrer sigorta inhisarının tesis ve işletilmesi İcra Vekilleri Heyeti karariyle yirmi beş seneyi tecavüz etmemek ve hisse senetlerinin laakal yüzde altmışı tamamen Türklere muhtas ve nama muharrer olmak suretiyle, iştigalatı munhasıran mükerrer sigorta muamelatı icra etmek olan ve tamamiyle tediye edilmiş laakal bir milyon lira sermayesi bulunan,bir Türk anonim şirketine devredilebilir.
(1) Bu Kanunla Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Sanayi ve Ticaret Bakanına verilmiş olan her türlü görev, yetki, sorumluluk,hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan doğruya Başbakana, Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarına intikal edeceği 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
884
Madde 5 -
Bilümum sigorta envaından hangilerinin inhisara tabi tutulabiceği ve hangilerinin daimi veya muvakkat bir müddet için serbest bırakılacağı İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin olunur.
Madde 6 -
Sigorta şirketleri mükerrer sigorta inhisarının vaz'ına Hükümetçe karar verildiği takdirde bu kararın ilanı tarihinde mevcut bilumum mükerrer sigorta mukavelenamelerini kararın ilanını takip eden dört ay zarfında mükerrer sigorta sandığına ihbara mecburdurlar. Bu mukavelenameler mütaallik oldukları esas sigorta mukavelenamelarinin inkızasına kadar muteber kalır. İhbar edilmiyen veya muvazaalı oldukları sabit olan mükerrer sigorta mukavelenameleri keenlemyekün addolunur.
Madde 7 -
Mükerrer sigorta sandığı memaliki ecnabiyede akdedilen sigortalardan mükerrer sigorta kabul edebileceği gibi uhdesinde bulunan mükerrer sigortalardan lüzum gördüğü miktarını diğer mükerrer sigorta şirketlerine dahi devredebilir.
Madde 8 -
İşbu kanunun şeraiti tatbikiyesi ile mükerrer sigorta muamelatından dolayı sigorta şirketleri üzerinde icra edilecek murakabe usulleri Maliye ve Ticaret Vekaletlerince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik kılınacak bir talimatname ile tayin olunur.
Madde 9 -
Bu kanun ahkamına mugayir hareket edenlerden her defası için yüz liradan bin liraya kadar ağır cezayi nakdi alınır ve bir sene zarfında üç defa cazayi nakdiye mahküm olan sigorta şirketleri Maliye ve Ticaret Vekaletleri karariyle muvakkat veya daimi olarak Türkiye'de icrayı muameleden menolunabilir.
Madde 10 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 11 -
Bu kanunun ahkamını icraya Adliye ve Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdurlar.
884-1/885
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  1160 SAYlLI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  _________  ________________________________________________________  ___________

  KHK/508                                                        —                                                           16/09/1993

   

  886

   

  
  
  1160 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul