Metinsel Değişiklikler
7226 (2020) md: 10/A. An. M. K. 2018/114 (2019) md: 10/A. KHK 703 (2018) md: 7, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10/A, 10/B, 12, 14, Ek 1, Ek 2, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8. 6525 (2014) md: Geçici 9. 6518 (2014) md: 4, 6. KHK 662 (2011) md: 1, 4, 7, 10, 14, 6, 9/A, 10/A, 10/B, Ek 2, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8. 5230 (2004) md: 11. KHK 557 (1995) md: 11. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
24730 (2018) - TS 9809 VANALAR - DÖKME DEMİRDEN KÜRESEL VANALAR-YANICI GAZLAR İÇİN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2018/1) ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 7226 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (RG: 26.03.2020)
3319
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN(1)

* * *
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Kuruluş ve gaye
Madde 1 - KHK 703(2018), KHK 662(2011), 3205(1985), KHK 221(1984), 2881(1983)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Görevleri
Madde 2 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Organlar
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Genel Kurul
Madde 4 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Teknik Kurul
Madde 6 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 96 ncı maddesiyle, bu Kanunun adı “Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
3320
Yönetim Kurulu
Madde 7 - KHK 703(2018), KHK 662(2011), 2449(1981)(Değişik: 17/4/1981 - 2449/3 md.)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince seçilen üyeler dışından seçildiği takdirde, kurumundan bu süre için maaşsız izinli sayılır. İzinli sayıldığı süreler terfiinde, keseneklerinin kendisi ve karşılıklarının Türk Standartları Enstitüsünce ödenmesi kaydıyla emekliliğinde fiili hizmet olarak hesaba katılır. Bu kişinin T.C Emekli Sandığı ile ilgisi 5434 Sayılı Kanuna 8 Temmuz 1971 tarihli ve 1425 Sayılı Kanunla eklenen Ek-2 nci madde esaslarına göre sürdürülür.(1)(2)(3)

(Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
(Mülga altıncı fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
Denetleme Kurulu
Madde 8 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle, bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve üyeler ile üç yedek üye” ibaresi “ile asıl ve yedek üyeler” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “4 ncü Maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarında” ibaresi “4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde” şeklinde değiştirilmiştir. (2)Bu maddede sözü edilen ek 2 nci maddenin numarası teselsülü sağlamak için "Ek Madde 17" olarak değiştirilmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 96 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan Genel Kurul üyeleri arasından seçildiği takdirde,” ibaresi “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince seçilen üyeler dışından seçildiği takdirde” şeklinde değiştirilmiştir.
3321
İhtisas Kurulları
Madde 9 - KHK 703(2018), 2881(1983), 2449(1981)(Değişik: 17/8/1983 - 2881/3 md.)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 
      
(Mülga birinci ve ikinci cümler: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) Çalışma saatleri dışında görev yapacak olan öğretim elemanlarına Türk Standartları Enstitüsünce ödenecek huzur hakkı ve ücretler, bağlı oldukları birimin döner sermayesine gelir kaydedilmez.
      
(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 
Teknik komiteler
Madde 9/A - KHK 662(2011) (Ek : 11/10/2011 - KHK -662/40md.)
Enstitünün, standard hizmetleriyle ilgili görevleri kapsamında bilimsel incelemelerde bulunmak ve standard hazırlamak amacıyla, Yönetim Kurulunca ilgili ürün, hizmet veya sektör adıyla teknik komiteler kurulabilir. Teknik komitelerin görevleri, çalışma usul ve esasları, üye sayısı, başkan ve üyelerinin nitelikleri ve seçimi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Genel Sekreter
Madde 10 - KHK 703(2018), KHK 662(2011), 3205(1985), KHK 221(1984), 2449(1981)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Personel
Madde 10/A - 7226(2020), An. M. K. 2018/114(2019)(Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/41 md.)
(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

(Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

(Mülga altıncı fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

(Mülga yedinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

Enstitü personelinin ücretleri ile diğer malî hakları, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ve anılan madde uyarınca yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri çerçevesinde, kurum içi hiyerarşi gözetilerek Yönetim Kurulunca tespit edilir. 

(Ek fıkra: 25/3/2020-7226/3 md.) Enstitü, belirli süreli, geçici nitelikte ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt dışında iş akdiyle Enstitü dışından inceleme elemanı çalıştırabilir. Bunların günlük inceleme ücreti, asgari ücretin aylık brüt tutarının %25’ini aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(Ek fıkra: 25/3/2020-7226/3 md.) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilenler haricindeki Enstitü personeline uygulanacak disiplin cezaları ile ceza gerektiren fiil ve haller hususunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi uygulanır. Ancak aynı maddede yer alan aylıktan kesme cezası brüt ücretten 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması; Devlet memurluğundan çıkarma cezası Enstitüye bir daha atanmamak üzere işten çıkarma şeklinde uygulanır. Enstitü personelinin disiplin ile ilgili işlemlerini yürütmek üzere merkezde disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu kurulur. Bu personelin disiplin işlemlerine ilişkin diğer hususlarda bu Kanunda yer alan hükümler dışında, Enstitünün teşkilat yapısı ve personelinin statüsü göz önüne alınarak, 657 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmının “Disiplin” başlıklı Yedinci Bölümünde yer alan hükümler uygulanır.
TSE Uzmanı ve TSE Uzman Yardımcısı
Madde 10/B - (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/41 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
3322
Gelirleri
Madde 11 - KHK 703(2018), 5230(2004), KHK 557(1995), 3205(1985)
Türk Standardları Enstitüsünün gelirleri şunlardır:
 
A) (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 557/21 md.)
 
B) (Değişik: 16/5/1985 - 3205/7 md.) Türk Standartları Enstitüsünün çalışma konuları ile ilgili oldukları veya çalışmalarından doğrudan doğruya yahut dolayısıyla faydalandıkları ilgili Bakanlıklarca Türk Standartları Enstitüsünün mütalaası alınarak tespit edilen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşekkül, müessese ve ortaklıklarla, Bakanlıkların teftiş ve denetlemesi altındaki birlik, kurum ve ofislerin her yıl bütçelerine koyacakları (5.000) lira maktu aidat ile bir evvelki yılın bilançosuna göre tahakkuk eden safi karlarının binde birine tekabül eden nisbi aidatlar (4603 sayılı Kanuna tâbi bankalar hariç)(1),
 
C) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) Türk Standardları Enstitüsünün teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen diğer gelirler.
 
D) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 
 
E) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

İbarettir.

Türk Standardları Enstitüsünün yukardaki fıkralarda sayılan gelirleri ve muameleleri ve sahibi bulunduğu gayrimenkulleri her türlü vergi, resim ve harctan muaftır.
 
Gelir ve kurumlar vergilerine tabi teşekküllerce tediye olunan aidat o yılın hesap dönemine masraf kaydedilir.
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Madde 13 -
Türk Standartları Enstitüsünün malları Devlet malı sayılır. Bu mallar aleyhine cürüm işleyenlere bu cürümlerden dolayı Devlet memurları hakkında tatbik edilen ceza hükümleri uygulanır.
Yönetmelikler(1)
Madde 14 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Ek Madde 1 - KHK 703(2018), 3205(1985), KHK 221(1984)(Ek: 8/6/1984 - KHK 221/7 md.; aynen kabul 16/5/1985 - 3205/8 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Ek Madde 2 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/42 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018), 3520(1989), KHK 291(1987)(132 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018), 3520(1989), KHK 291(1987), 2449(1981)(17/4/1981-2449/7 md. ile eklenen numarasız geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
(1) Bu maddenin uygulaması ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine bakınız.
3323-3327
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018), 3520(1989), KHK 291(1987), 3205(1985), KHK 221(1984)(8/6/1984-KHK 221/8 md. ile gelen ve 16/5/1985-3205/9 md. ile değiştirilerek kabul edilen geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Geçici Madde 4 - KHK 703(2018), 3520(1989), KHK 291(1987), 3205(1985)(16/5/1985 - 3205/9 md. ile eklenen geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/42 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/42 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Geçici Madde 7 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/42 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Geçici Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/42 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)
 
Geçici Madde 9 - 6525(2014) (Ek: 20/2/2014-6525/4 md.)
İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) tüzüğü kapsamında Enstitünün masrafları Türk Standardları Enstitüsünün bütçesinden 31/12/2018 tarihine kadar karşılanabilir.
Madde 15 -
Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer
Madde 16 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
3324-3328
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler
   


  132  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  132 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  2449

  19/4/1981

  2881

  19/8/1983

  KHK/221

  18/6/1984

  3205

  26/5/1985

  KHK/557

  27/6/1995

  5230

  11

  31/7/2004

  KHK/662

  1, 2, 4, 6, 7, 9/A, 10, 10/A, 10/B, 14, Ek Madde 2, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8

  2/11/2011

  6518

  4, 6

  19/2/2014

  6525

  Geçici Madde 9

  27/2/2014

   

   

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 6,7,8,9,10,10/A,10/B,11,12, 14, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 8

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7226

  10/A

  26/3/2020

   

   

   

   

  
  
  132 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (106)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (4)
  Söz konusu kanunun değiştirip ya da olduğu gibi kanunlaştırdığı KHK (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (13)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (23)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul