En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
913
KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE İLANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için,"Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
DİKKAT:
2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 231 inci maddesiyle, bu Kanun 9/7/2018 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, aynı Kanunun Geçici 15 inci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
BİRİNCİ KISIM
Resmi Gazete ile neşri mecburi mevat,kanunların ve nizamnamelerin meriyet tarihi
Madde 1 - 5218(2004), 3011(1984)
(1) Aşağıda yazılı mevaddın Resmi Gazete ile neşri mecburidir:

A - Kanunlar,devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler,inhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukaveye ve imtiyazlar,kanunların tefsiri, hususi af ilanı, cezaların tahfif veya tahvili veya tecili, tahkikat ve takibatı kanuniye icrası veya tecili (...)(2) gibi ammeyi alakadar eden Büyük Millet Meclisi kararları ve Meclis zabıtları.
(1) Bu madde ile düzenlenen hususlarda 9/7/2018 tarihinden sonra yapılacak uygulama için 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi ve ilgili diğer maddelerine bakınız. (2) Bu arada yer alan “ , idam hükümlerinin infazı“ ibaresi, 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle madde metninden çıkartılmıştır.
914
B - Nizamnameler.

C - Tasdikı aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri.

D - Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler.

H - Şürayı Devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin tasdikına ve imtiyaz ihtilaflarına ait ittihaz olunan kararlar ile ammeyi alakadar eden istişari mukarrerattan Başvekaletçe tasdik kılınanlar.

V - Ref'i tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti Umumiyesince ittihaz olunan kararlar.

Z – (Mülga: 24/5/1984 -3011/3 md.)

Kanun ve nizamnamelerde Resmi Gazete ile neşri mecburi olarak irae edilen mevat.
Madde 2 -
(1) Kanunu mahsusları mucibince vilayetler, şehremanetleri ve belediyeler tarafından kanun ve nizamnamelere mugayir ahkamı havi olmamak üzere tanzim olunan talimatnamelerin ve ammeyi alakadar eden mukavelenamelerin mahallerinde resmi veya gayri resmi gazetelerle, bulunmadığı takdirde vesaiti münasebe ile neşir ve ilanı mecburidir.
Madde 3 -
(2) Kanun ve nizamnameler,metinlerinde başka suretle sarahat bulunmadığı takdirde,Resmi Gazete ile neşrini takip eden günün başlangıcından hesap edilmek üzere kırk beşinci günün hitamından itibaren Türkiye'nin her tarafında aynı zamanda mer'i olur.
Madde 4 -
(3) Resmi Gazetenin bir sayısına derci kabil olmıyan mufassal kanun ve nizamnamelerin ilk maddesinin dercedildiği gün neşir tarihi başlar ve mütaakıp dört sayısında neşrin tamamlanması mecburidir.Meriyetin hesabında son neşir tarihine itibar olunur.
İKİNCİ KISIM
Kanun ve nizamnamelerin tabı ve tevzileri
Madde 5 -
Kanunlar ile nizamnameler Reisicumhur tarafından ve kanuni tefsir ile Heyeti Umumiye kararları Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından takımiyle Başvekalete tevdi olunur. Müdavvenat Müdiriyetince bunların kabul tarihiyle nizamnamelerin Reisicumhur tarafından imza edildiği günün tarihleri kayıt ve tesbit ve suretleri çıkarılıp asılları Hazinei Evraka teslim olunur ve Resmi Gazete ile neşir ve ilan ettirilir.
Madde 6 -
Kanun ve nizamname ve talimatnamelerin ayrı ayrı memurine tebliği usulü ilga edilmiş ve bunların tebliği vazifesi valilere verilmiştir.
(1) Bu madde ile düzenlenen hususlarda 9/7/2018 tarihinden sonra yapılacak uygulama için 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi ve ilgili diğer maddelerine bakınız. (2) Bu madde ile düzenlenen hususlarda 9/7/2018 tarihinden sonra yapılacak uygulama için 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi ve ilgili diğer maddelerine bakınız. (3) Bu madde ile düzenlenen hususlarda 9/7/2018 tarihinden sonra yapılacak uygulama için 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ve ilgili diğer maddelerine bakınız.
915
Madde 7 - 4160(1996) (Mülga: 1/8/1996 -4160/5 md. )
Madde 8 -
Valiler, vilayet merkezinde kanun, nizamname ve sairenin kafi miktarda matbu nüshalarını aşağıda yazılı dairelere en çok kırk sekiz saat zarfında (tatil günleri hariç) zimmetle tevzi ve ayrıca vilayet gazeteleriyle ilan ederler:

A - Adli,mülki ve askeri bilümum Devlet dairelerine

B - İdareyi hususiyelere

C - Belediyelere

H - Barolara

V - Ticaret ve sanayi ve ziraat odalarına

Z - Resmi kütüphanelere.
Madde 9 -
Yukardaki maddede yazılı makamlar bu kanun ve nizamnameleri ve saireyi vilayet merkezindeki memuriyetlerinin dairesi içinde bulunan alakadarlara münasip suretlerle derhal tebliğ ederler.
Madde 10 -
Kaza kaymakamları nahiyelere ait olan nüshaları nahiyelere irsal ve gerek kaymakamlar ve gerek nahiye müdürleri sekizinci maddeye tevfikan kaza ve nahiye dahilindeki devair ve müessesata zimmetle tebliğ ederler.
915
Madde 11 -
Cezaya, vergiye,askerliğe ve halkı alakalandıran diğer hususlara ait kanun, nizamname ve saire derhal şehir veya kasabalarda mütat veçhile belediyeler ve köylerde muhtarlar vasıtasiyle ilan ettirilir ve keyfiyet zabıt varakasiyle tesbit edilerek dosyasında saklanır.
Madde 12 -
Kanunların ve nizamnamelerin meriyet müddeti kırk beş günden az ve hükümlerinin acele ilanı zaruri bulunduğu takdirde Başvekalet tarafından valilere telgrafla tebliğ edilir.Valiler matbuaların vusulünü beklemeksizin bu kanun ve nizamnameleri teksir ettirerek 8, 9 ve 11 inci maddeler mucibince tevzi ve ilan ederler.
Madde 13 -
Her mali yıla ait kanun ve nizamname ve sairenin her yerde bir arada muhafazasiyle seleften halefe devri mecburidir.
Madde 14 -
Kanun ve nizamname ve saireyi (tatil günleri ve esbabı mücbire hariç) teehhürle tevzi, tebliğ ve ilan edenler Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesine tevfikan ceza görürler.
Madde 15 -
(1) Resmi Gazete Müdevvenat Müdiriyetince tabettirilir. Bu Müdiriyet her içtima senesine ait düsturların tab'ı ve tabedilmemiş eski düsturların ikmali ile de mükelleftir.

Düsturlara aşağıda yazılı mevat dercolunur:

A - Kanunlar ve nizamnameler

B - Devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler.

C - İnhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukavele ve imtiyaznameler ve kanunların tefsirine mütaallik Büyük Millet Meclisi kararları.

D - Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle akdedilip icra Vekilleri Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler.

H - Nizamnamelerin tefsirine mütaallik Şürayı Devlet kararlariyle ref'i tezat ve tevhidi içtihada mütedair Mahkemei Temyiz Heyeti Umumiyesi kararları.
(1) Bu madde ile düzenlenen hususlarda 9/7/2018 tarihinden sonra yapılacak uygulama için 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi ve ilgili diğer maddelerine bakınız.
916/920
Ek Madde 1 - 7077(2018), KHK 690(2017)(Ek:17/4/2017-KHK-690/63 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/53 md.)
(1) Resmi Gazete, basılı olarak ve internet ortamında yayımlanır. Resmi Gazetenin içeriği, düzeni, basımı, dağıtımı ve ilanlara ilişkin usul ve esaslar ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Başbakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Madde 16 -
18 Mayıs 1327 tarihli kanun ile bu kanuna mugayir diğer hükümler mülgadır.
Madde 17 -
Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(1) Bu madde ile düzenlenen hususlarda 9/7/2018 tarihinden sonra yapılacak uygulama için 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 9 uncu maddeleri ve ilgili diğer maddelerine bakınız.
916-920
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  1322 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  1322 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  4160

  -

  1/6/1984

  3011

  -

  5/8/1996

  5218

  1

  21/7/2004

  KHK/690

  Ek Madde 1

  29/4/2017

  7077

  Ek Madde 1

  8/3/2018

  
  
  1322 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  1322 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın konu edildiği İBK (2)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (4)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (13)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul