• Kabul Tarihi / Birleşim: 31.07.1970
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte Değil (2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 nci maddesiyle bu Kanun 9/7/2018 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup aynı madde uyarınca ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.) ( 703 (09.07.2018) KHK Tarafından)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4709
GENELKURMAY BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİNE AİT KANUN(1)

DİKKAT: 
2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 nci maddesiyle bu Kanun 9/7/2018 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup aynı madde uyarınca ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
I – Kuruluş ve komutanlık:
Madde 1 - 6756(2016), KHK 671(2016), KHK 669(2016)(Değişik: 25/7/2016-KHK-669/33 md.; Değiştirilerek kabul: 9/11/2016-6756/33 md.)
Genelkurmay Başkanlığı teşkilatı kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir. Kuvvet Komutanlıkları bu teşkilat dışında yer alır ve teşkilatları, Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilir. 

Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetlerin Komutanıdır.
II – Görev, yetki ve sorumluluk:
Madde 2 - 6756(2016), KHK 671(2016), KHK 669(2016)(Değişik: 15/8/2016-KHK-671/7 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/34 md.)
Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanlığının görevleri saklı kalmak kaydıyla; Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programları tespit eder.

Bunlardan;

a) İstihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerinin Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar vasıtasıyla uygulanmasını sağlar. 

b) Personel hizmetleri, özel kanunlarına göre yürütülür.

Lojistik ve tedarik hizmetleri için tespit etmiş olduğu ilke, öncelik ve ana programlar ile askeri okullardaki eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin önerilerini, bu hizmetleri yürütecek olan Millî Savunma Bakanlığına bildirir. 
(1) Bu Kanun ile düzenlenen bazı hususlarda 9/7/2018 tarihinden sonra yapılacak uygulama için 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 336 ila 351 inci maddeleri ile düzenlenmiş olan “Millî Savunma Bakanlığı” başlıklı Onbirinci Bölümüne bakınız.
4710
Madde 3 -
Uluslararası yapılacak anlaşma ve andlaşmaların askeri yönlerinin tayininde ve uygulama esaslarının tespitinde Genelkurmay Başkanının mütalaası alınır. Gerektiğinde bu toplantılara katılır veya temsilci gönderir.
Madde 4 -
Genelkurmay Başkanı; şahsen veya yetkili kılacağı kişi ve kuruluşlarla, görev ve yetkilerine ait konularda ilgili bakanlıklar, daireler ve kurumlar ile doğruca yazışma yapabilir ve temaslarda bulunabilir.
Madde 5 -
Genelkurmay Başkanına özel kanunlar ile verilen görev ve yetkiler saklıdır.
Madde 6 -
Genelkurmay Başkanı, hizmetlerin yürütülmesinde Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliği yapar.
Madde 7 -
Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur.
III – Atanma :
Madde 8 - 6757(2016), KHK 671(2016)(Değişik birinci fıkra: 15/8/2016-KHK-671/8 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6757/7 md.)
Genelkurmay Başkanı; orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır.
       
Genelkurmay Başkanının başka bir göreve atanması veya emekliye ayrılması, atanmasındaki usule göre yapılır.
       
Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde, engeç 45 gün içinde atanma yapılır.
IV – Çeşitli hükümler:
Madde 9 -
Diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
V – Yürürlük ve yürütme :
Madde 10 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   1324 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  1324 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş

  Tarihi

  KHK/669

  1, 2

  31/7/2016

  KHK/671

  1, 2, 8

  17/8/2016

  6756

  1, 2

  24/11/2016

  6757

  8

  24/11/2016

   

  
  
  1324 nolu kanunun Meclis Kabul metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul