Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
919
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN KIRALİYETİ BEYNİNDE 18 TEŞRİNİEVVEL 1925 TARİHİNDE MÜNAKİT MUHADENET MUAHEDENAMESİNE MERBUT PROTOKOLUN (C) FIKRASI HÜKMÜNE NAZARAN EMVALİ GAYRİMENKULLERİNİ BULGARİSTAN'DA TERKETMİŞ OLANLARA VERİLECEK EMVAL HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
18 Teşrinievvel 1925 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Kırallığı beyninde münakit Muhadenet muahedenamesine merbut protokolun "C" fıkrası mucibince gayrimenkul emvali Bulgar Hükümetine intikal etmiş olan Türk tebaası adiyen iskan edilir.
Bunlardan daha fazla istihkakları olanlara aynı protokol mucibince Türk Hükümetine intikal eden emvali gayrimenkule istihkakları nispetinde ita olunur. Ve bu emvalden şimdiye kadar mübadillere veya diğer eşhas ve müessesata verilmiş olanlara bedel mübadillere muhtas veya Hazineye müntekil emvali gayrimenkuleden kıymeten muadilleri ita olunur.
Madde 2 -
Birinci madde mucibince verilecek emvalin şerait ve nispeti icra Vekilleri Heyetince tayin olunur.
Madde 3 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4 -
Bu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  1341 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul