(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 2019/65 sayılı 2018/73 E., 2019/65 K., 24.07.2019 T. (RG: 29.11.2019)
1007
ZABİTAN VE ASKERİ MEMURLARIN MAAŞATI HAKKINDA KANUN

Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu926(1967), 5838(1951) (Mülga: 27/7/1967 -926/208 md. )
Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), 6756(2016), KHK 669(2016), 5838(1951)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/44 md.)
 
Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi Butonu926(1967) (Mülga: 27/7/1967 -926/208 md. )
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi Butonu926(1967) (Mülga: 27/7/1967 -926/208 md. )
Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi Butonu926(1967) (Mülga: 27/7/1967 -926/208 md. )
Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi Butonu926(1967), 2617(1934) (Mülga: 27/7/1967 -926/208 md. )
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5434(1950), 3770(1940)
Cumhuriyet Ordusu Müşürü ve Büyük Erkanı Harbiye Reisi birinci derece maaşiyle vekil tahsisatı alırlar ve bu dereceden tekaüt edilirler. Harcırahlarının hesabında dahi birinci derece maaşı aslı esas tutulur. Müşürlerin tahsisatları hayatta bulundukları müddetçe devam eder. Müşürlük ve Büyük Erkanıharbiye Reisliği bir zat uhdesinde içtima ettiği takdirde yalnız bir tahsisat verilir.(1)
Madde 8 - Bilgi Butonu
Milli Müdafaa Vekaleti kara, deniz ve hava kısımlariyle imalatı harbiye ve harita umum müdürlükleri ve Jandarma Umum Kumandanlığı bütçelerinden maaş almakta olup bu kanunun mevzuu haricinde kalmış bulunanlara hususi kanunları mucibince verilmekte olan maaşlar ile tahsisat ve mukannen zamlar birleştirilmek suretiyle tahakkuk ettirilerek tediye olunur.
Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi Butonu926(1967) (Mülga: 27/7/1967-926/208 md. )
Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5715(1951), 3140(1937) (Mülga: 9/2/1951 - 5715/1 md. )
Madde 11 - Bilgi Butonu
22 Teşrinievvel 1339 tarihli askeri maaş ve tahsisatı fevkalade kanununun zabitan ve askeri memurların maaş miktarlarına mütaallik ahkamı ile buna müzeyyel 24 Mart 1341 tarihli kanun ve 24 Mart 1341 tarihli kanuna müzeyyel 22 Nisan 1341 ve 28 Mayıs 1927 tarihli kanunlar ve Erkanı Harbiyei Umumiye Riyasetinin makam tahsisatına dair 24 Mart 1341 tarihli kanun ile bunu muaddil 9 Mayıs 1927 tarihli kanun ve makam maaşatı hakkındaki 22 Nisan 1341 tarihli kanun ve bahriye gedikli zabitanına ait hüküm hariç olmak üzere berri, bahri, havai ve jandarma zabitaniyle muamelat memurlarına ve hesap memurlariyle muavinlerine bir nefer tayını itası hakkındaki 19 Nisan 1927 tarihli kanun ve bu kanuna muhalif sair ahkam mülgadır.
(1) Bu maddenin Genelkurmay Başkanının harcırahına dair hükmü 17/1/1940 tarih ve 3770 sayılı Kanunla, emekliliğine dair hükmü ise 8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.
1008
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi ButonuAn. M. K. 2019/65(2019), 7070(2018)- (Ek: 3/10/2016-KHK-676/38 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/33 md.)
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 2 nci madde uyarınca 2016 yılı için belirlenmiş olan fiili kadroları 2016 yılı sonuna kadar uygulanır.

(İptal ikinci fıkra:Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı Kararı ile)
Madde 12 - Bilgi Butonu
Bu kanun 1 Eylül 1929 tarihinden muteberdir.
Madde 13 - Bilgi Butonu
Bu kanunun ahkamını icraya Milli Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  1453 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

   EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa

  Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  1453 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş 

  Tarihi

  5715

  10

  1/3/1951

  926

  1, 3, 4, 5, 6, 9

  10/8/1967

  6525

  2

  27/2/2014

  KHK/669

  2

  31/7/2016

  KHK/676

  Geçici Madde 1

  29/10/2016

  6756

  2

  24/11/2016

  7070

  Geçici Madde 1

  8/3/2018

   

   

   

  KHK/703

  2

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 tarihli ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı Kararı

  Geçici Madde 1

  29/11/2019

   

   

  
  
  1453 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (14)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul