En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4771
TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİMİZİN KURULMASI AMACİYLE KATILMA PAYI İHDASI VE MİLLİ PİYANGO HASILATININ BU GAYEYE SARFI HAKKINDA KANUN (1)

Konu:
Madde 1 - 5602(2007) (Değişik: 14/3/2007- 5602/10 md. )
Belediye hudutları içindeki her türlü sinema, tiyatro, konser, sirk, fuar ve panayır giriş biletleri, Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payına tâbidir.
Mükellef ve sorumlu:
Madde 2 - 5602(2007) (Değişik: 14/3/2007- 5602/10 md. )
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payının mükellefi, 1 inci maddede yazılı yerlerde giriş bileti satın alanlar, sorumlusu ise bilet satanlardır.
Nispet:
Madde 3 - 5602(2007) (Değişik: 14/3/2007- 5602/10 md. )
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı, 1 inci maddede yazılı yerlere giriş biletlerinde bilet başına 5 Yeni Kuruştur. Katılma payı tutarı, biletler üzerinde, bedelden ayrı bir kalem halinde gösterilir.
Ödeme:
Madde 4 -
2 nci maddede belirtilen sorumlular, tahsil ettikleri katılma payını eğlence resmi ile birlikte ilgili mercilere tevdi ederler. Bu merciler bir ay içinde tahsil ettikleri katılma payı tutarını, müteakıp ayın sonuna kadar, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına ödemek veya göndermek zorundadırlar. 
 
Katılma payının hesaplanmasını, kesilmesini ve tahsilini yerine getirmiyen eksik kesen veya hiç kesmiyen tahakkuk, tahsil ve ödeme ile ilgili memurlar, saymanlar ve diğer sorumlulardan, bu paralar, yüzde 10 fazlası ile, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur
(1) Bu Kanunun uygulanmasında 7/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12/e, 13/2, 15 ve 18 inci maddelerine bakınız.
4772
Milli Piyango hasılatının devri:
Madde 5 -
(Bu madde, 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 11 inci maddesinin değiştirilmesine dair olup, mezkür madde 7/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile tekrar değiştirilmiştir.)
  
Madde 6 -
Katılma payının tahsil, muhasebe ve ödenmesine ilişkin hususlar, Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir Yönetmelikle gösterilir.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987) (1473 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
5/7/1939 tarihli ve 3670 sayılı Milli Piyango teşkiline dair Kanunun 11 inci maddesine tevfikan Milli Piyango İdaresi 1970 yılı bilançosu ile tahassül eden piyango safi hasılatı, adı geçen idare tarafından Hazineye devrolunur ve 28/2/1971 tarihli ve 1376 sayılı Kanunun (B) işaretli cetvelinin 61.120 nci maddesine gelir kaydedilmiş bulunan mezkür meblağ Maliye Bakanlığınca devir tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına nakden ve defaten ödenir.
Yürürlük:
Madde 7 -
Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 8 -
Bu Kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  1473 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanun                                                                                                       Yürürlüğe

       No.                               1473 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri                giriş tarihi

    5602                                 1, 2, 3                                                          21/3/2007 tarihini izleyen

                                                                                                                 aybaşında

   

  
  
  1473 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul