Metinsel Değişiklikler
4857 (2003) md: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9, Geçici 10, Geçici 11, Geçici 12, Geçici 13, Geçici Ek 1, 111, 112. KHK 617 (2002) md: 85. 4773 (2002) md: 5, 6, 8, 13, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E, 17, 24, 98, Ek 4, Geçici 13. 4447 (1999) md: 14. 4382 (1998) md: 25, 98. 3528 (1989) md: Ek 3, Geçici 12. 3520 (1989) md: Ek 1, Ek 2, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9, Geçici 10, Geçici 11, Geçici Ek 1. 3493 (1988) md: 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, Geçici . ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4773
İŞ KANUNU (1)

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı” Cilt: 2 Sayfa: 1113
Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
Madde 2 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 3 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 4 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 5 - 4857(2003), 4773(2002)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 6 - 4857(2003), 4773(2002)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 7 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 8 - 4857(2003), 4773(2002)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 9 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 10 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 11 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 12 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 13 - 4857(2003), 4773(2002)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 13/A - 4857(2003), 4773(2002)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 13/B - 4857(2003), 4773(2002)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 13/C - 4857(2003), 4773(2002)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 13/D - 4857(2003), 4773(2002)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 13/E - 4857(2003), 4773(2002)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Kıdem tazminatı:
Madde 14 - 4447(1999), 2869(1983), 2762(1983), 2320(1980), 1927(1975)
(Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 -2869/3 md. )
Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle,

4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

5. (Ek: 25/8/1999 -4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
(1) 22/5/2003 tarihli ve4857 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu Kanunun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve metinden çıkartılmıştır.
4774
Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

(Değişik fıkralar: 17/10/1980 -2320/1 md.):

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12/7/1975 tarihinden, itibaren (1) işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/7/1975 tarihinden evvel(2) işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.

İşçinin birinci bendin 4 üncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz.

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

Ancak, bu tazminatın T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi, genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumları kapsar.

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.
(1) 5/5/1981 tarih ve2457 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren" deyimi, "12/7/1975 tarihinden itibaren" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 5/5/1981 tarih ve2457 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile "Bu Kanunun neşrinden evvel" deyimi, "12/7/1975 tarihinden evvel" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4775
Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret,işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.        

(Değişik : 29/7/1983 –2869/3 md.) 13 üncü maddesinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.(1)        

(Değişik: 17/10/1980 -2320/1 md.) Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akidleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir.        

(Değişik: 10/12/1982 -2762/1 md.) Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.        

(Değişik fıkralar: 17/10/1980 -2320/1 md.):        

İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.        

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez.        

İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydiyle Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası Devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir.
Madde 15 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
Madde 16 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 17 - 4857(2003), 4773(2002)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 18 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 19 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 20 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 21 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 22 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 23 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 24 - 4857(2003), 4773(2002), 1927(1975)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 25 - 4857(2003), 4382(1998), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 26 - 4857(2003), 2869(1983), 1927(1975)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 27 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 28 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 29 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 30 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 31 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 32 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 33 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 34 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 35 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 36 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 37 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 38 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 39 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 40 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 41 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 42 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 43 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 44 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 45 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 46 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 47 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 48 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 49 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 50 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 51 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 52 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 53 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 54 - 4857(2003), 1927(1975)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 55 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 56 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 57 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 58 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 59 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 60 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 61 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 62 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 63 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 64 - 4857(2003), 2965(1983), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 65 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 66 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 67 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 68 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 69 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 70 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 71 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 72 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 73 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 74 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 75 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 76 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 77 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 78 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 79 -
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 80 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 81 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 82 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 83 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 84 - 4857(2003), 3199(1985)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 85 - 4857(2003), KHK 617(2002), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 86 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 87 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 88 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 89 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 90 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 91 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 92 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 93 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 94 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 95 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 96 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 97 - 4857(2003), 3493(1988), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 99 - 4857(2003), 3493(1988), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 100 - 4857(2003), 3493(1988), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 101 - 4857(2003), 3493(1988), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 102 - 4857(2003), 3493(1988), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 103 - 4857(2003), 3493(1988), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 104 - 4857(2003), 3493(1988), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 105 - 4857(2003), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 106 - 4857(2003), 3493(1988), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 107 - 4857(2003), 3493(1988), 2869(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 108 - 4857(2003), 3493(1988)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 109 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 110 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Ek Madde 1 - 4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987), 2184(1979)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
Ek Madde 2 - 4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987), 2457(1980)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Ek Madde 3 - 4857(2003), 3528(1989)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Ek Madde 4 - 4857(2003), 4773(2002)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 1 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
Geçici Madde 2 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 3 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 4 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 5 - 4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 6 - 4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 7 - 4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 8 - 4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 9 - 4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 10 - 4857(2003), 3520(1989)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 11 - 4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 12 - 4857(2003), 3528(1989)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 13 - 4857(2003), 4773(2002)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Ek Madde 1 - 4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987), 2762(1983)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
Madde 111 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
Madde 112 - 4857(2003)
(Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
(1) Bu fıkrada bulunan “13 üncü maddenin (C) bendinde” ibaresi, 9/8/2002 tarihli ve4773 sayılı Kanunla “13 üncü maddesinde” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4776-4810
1475 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 – 3/11/1988 tarih ve3493 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde - 3493(1988)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine muhalefetten açılan ve devam eden davalardan, kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlarla ilgili olanlar hakkında görevsizlik kararı verilir, varsa tutuklular derhal tahliye edilir. Kararın bir örneği ve tutanak ilgisine göre mahallin en büyük mülki amirine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürüne, Bağ-Kur İl Müdürüne, İl Emniyet Müdürlüğüne veya ilçe emniyet amirliğine veya orman bölge şefliğine gönderilir. Bu makamlar, evrakın ilgilileri hakkında tutanaklarında yazılı suçlarının Kanunun değişikliğinden önceki cezalarından sadece para cezasının asgari haddini uygulamak suretiyle karar verirler. Verilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde ka- bahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlardan dolayı kesinleşmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkümiyet kararlarının sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur ve hükümlü olanlar ise derhal tahliye edilir. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir.
4811
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  1475 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

                             YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

                                                                GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

   

  25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı Kanunun 26 ncı madde-

  sinin ikinci fıkrası                                                                         4/7/1975         1927              5

  4/7/1975 tarihli ve 1927 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi            17/10/1980         2320              4

  2918 sayılı Trafik Kanununun 13 üncü maddesi ile 116 ncı

  maddesinin son fıkrası                                                                3/11/1988         3493            53

   

   

   

  4812

   

                 1475 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

       1927                                                           —                                                          12/7/1975(1)

       2184                                                           —                                                             28/2/1979

       2320              Madde 1, 2                                                                                            12/9/1980

                             Diğer Maddeleri                                                                                   23/10/1980

       2457                                                           —                                                             12/9/1980

       2762                                                           —                                                               1/1/1983

       2869                                                           —                                                             30/7/1983

       2965                                                           —                                                           30/11/1983

       3199                                                           —                                                             22/5/1985

       3493                                                           —                                                           11/11/1988

       3528                                                           —                                                             20/4/1989

       4382                                                           —                                                           24/10/1998

       4447                                                           —                                                               8/9/1999

  KHK/617           Madde 37                                                                                                1/9/2002

       4773                                                           —                                            15/3/2003 tarihinden

                                                                                                                             geçerli olmak üzere

                                                                                                                            15/8/2002 tarihinde

       4857                                                           —                                                             10/6/2003

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ___________________

  (1)      1927 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1/2/1974 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmış iken, bu hüküm Anayasa Mahkemesinin 19/4/1977 tarih ve  E. 1976/42, K. 1977/46 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

   

  
  
  1475 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (19)
  Söz Konusu Kanunun Mülga Metinleri (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3075)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (18)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul