Metinsel Değişiklikler
KHK 700 (2018) md: 14. 4857 (2003) md: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9, Geçici 10, Geçici 11, Geçici 12, Geçici 13, Geçici Ek 1, 111, 112. KHK 617 (2002) md: 85. 4773 (2002) md: 5, 6, 8, 13, 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E, 17, 24, 98, Ek 4, Geçici 13. 4447 (1999) md: 14. 4382 (1998) md: 25, 98. 3528 (1989) md: Ek 3, Geçici 12. 3520 (1989) md: Ek 1, Ek 2, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 9, Geçici 10, Geçici 11, Geçici Ek 1. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4773
İŞ KANUNU (1)

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı” Cilt: 2 Sayfa: 1113
Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, “Yönetmelikler Külliyatı”nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4773(2002) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4773(2002) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4773(2002) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4773(2002) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 13/A - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4773(2002) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 13/B - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4773(2002) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 13/C - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4773(2002) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 13/D - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4773(2002) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 13/E - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4773(2002) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Kıdem tazminatı:
Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 700(2018), 4447(1999), 2869(1983), 2762(1983), 2320(1980), 1927(1975)(Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 -2869/3 md. )
1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,

3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle,

4. Bağlı bulundukları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;(2)

5. (Ek: 25/8/1999 - 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,  
(1) 22/5/2003 tarihli ve4857 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu Kanunun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve metinden çıkartılmıştır.
4774
Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

(Değişik fıkralar: 17/10/1980 - 2320/1 md.):

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12/7/1975 tarihinden, itibaren(1) işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/7/1975 tarihinden evvel(2) işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.

İşçinin birinci bendin 4 üncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz.

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

Ancak, bu tazminatın T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi, genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumları kapsar.

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.
(1) 5/5/1981 tarih ve 2457 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren" deyimi, "12/7/1975 tarihinden itibaren" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 5/5/1981 tarih ve 2457 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile "Bu Kanunun neşrinden evvel" deyimi, "12/7/1975 tarihinden evvel" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4775
Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret,işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(Değişik : 29/7/1983 – 2869/3 md.) 13 üncü maddesinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur.  Kıdem  tazminatının  zamanında  ödenmemesi  sebebiyle  açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.(1)

(Değişik: 17/10/1980 - 2320/1 md.) Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akidleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir.

(Değişik: 10/12/1982 - 2762/1 md.) Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

(Değişik fıkralar: 17/10/1980 - 2320/1 md.):

İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez.

İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydiyle Devlet veya kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası Devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.(2)

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir.
Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
Madde 16 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 17 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4773(2002) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 18 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 19 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 20 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 21 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 22 - Bilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 23 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 24 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4773(2002), 1927(1975) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 25 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4382(1998), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 26 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983), 1927(1975) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 27 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 28 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 29 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 30 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 31 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 32 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 33 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 34 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 35 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 36 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 37 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 38 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 39 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 40 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 41 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 42 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 43 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 44 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 45 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 46 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 47 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 48 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 49 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 50 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 51 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 52 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 53 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 54 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 1927(1975) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 55 - Bilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 56 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 57 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 58 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 59 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 60 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 61 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 62 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 63 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 64 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2965(1983), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 65 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 66 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 67 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 68 - Bilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 69 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 70 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 71 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 72 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 73 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 74 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 75 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 76 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 77 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 78 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 79 - Bilgi ButonuBilgi Butonu (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 80 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 81 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 82 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 83 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 84 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3199(1985) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 85 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), KHK 617(2002), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 86 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 87 - Bilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 88 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 89 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 90 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 91 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 92 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 93 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 94 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 95 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 96 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 97 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3493(1988), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 99 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3493(1988), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 100 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3493(1988), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 101 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3493(1988), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 102 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3493(1988), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 103 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3493(1988), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 104 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3493(1988), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 105 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 106 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3493(1988), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 107 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3493(1988), 2869(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 108 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3493(1988) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 109 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Madde 110 - Bilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987), 2184(1979) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
Ek Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987), 2457(1980) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Ek Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3528(1989) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Ek Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4773(2002) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 4 - Bilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 10 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3520(1989) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3528(1989) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 4773(2002) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
Geçici Ek Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003), 3520(1989), KHK 291(1987), 2762(1983) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
Madde 111 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
Madde 112 - Bilgi Butonu4857(2003) (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.)
 
(1) Bu fıkrada bulunan “13 üncü maddenin (C) bendinde” ibaresi, 9/8/2002 tarihli ve4773 sayılı Kanunla “13 üncü maddesinde” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4776-4810
1475 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 – 3/11/1988 tarih ve3493 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde - Bilgi ButonuBilgi Butonu3493(1988)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine muhalefetten açılan ve devam eden davalardan, kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlarla ilgili olanlar hakkında görevsizlik kararı verilir, varsa tutuklular derhal tahliye edilir. Kararın bir örneği ve tutanak ilgisine göre mahallin en büyük mülki amirine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürüne, Bağ-Kur İl Müdürüne, İl Emniyet Müdürlüğüne veya ilçe emniyet amirliğine veya orman bölge şefliğine gönderilir. Bu makamlar, evrakın ilgilileri hakkında tutanaklarında yazılı suçlarının Kanunun değişikliğinden önceki cezalarından sadece para cezasının asgari haddini uygulamak suretiyle karar verirler. Verilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde ka- bahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. Para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926 sayılı Kanunların değiştirilen hükümlerine göre mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılan suçlardan dolayı kesinleşmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkümiyet kararlarının sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur ve hükümlü olanlar ise derhal tahliye edilir. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı tutuklu ve hükümlü kalınan süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde kabahatler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir.
4811
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  1475 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  1475 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

  1927

  12/7/1975(1)

  2184

  28/2/1979

  2320

  Madde 1, 2

  12/9/1980

  Diğer Maddeleri

  23/10/1980

  2457

  12/9/1980

  2762

  1/1/1983

  2869

  30/7/1983

  2965

  30/11/1983

  3199

  22/5/1985

  3493

  11/11/1988

  3528

  20/4/1989

  4382

  24/10/1998

  4447

  8/9/1999

  KHK/617

  Madde 37

  1/9/2002

  4773

   

  15/3/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 15/8/2002 tarihinde

  4857

  10/6/2003

  KHK/700

  14

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  __________________

  (1)       1927 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1/2/1974 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmış iken, bu hüküm Anayasa Mahkemesinin 19/4/1977 tarih ve  E. 1976/42, K. 1977/46 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

  
  
  1475 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (19)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Kanunun Mülga Metinleri (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3050)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (19)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul