Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4847
AFET BÖLGELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE
YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA KANUN
Madde 1 - KHK 698(2018)
Afet bölgelerinde İmar ve İskan Bakanlığınca kurulan ve bu Bakanlığın Koordinatörlüğündeki özel afet örgütlerinde fiilen çalışan kamu personeline, bu bölgelerde çalıştıkları sürece, bağlı oldukları kuruluşlardan aldıkları maaş veya aylık ücretlerinin veya yevmiyelerinin 30 günlük brüt tutarlarının % 100'ü ne kadar İmar ve İskan Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinden veya afetler fonundan veya özel olarak teşkil edilen afetle ilgili diğer fonlardan ödeme yapmaya İmar ve İskan Bakanı yetkilidir.

Bu ödemenin süresi Cumhurbaşkanınca tespit ve gerektiğinde uzatılabilir.(1)
Madde 2 - KHK 698(2018)
Afet bölgelerinde, gerektiğinde hariçten eleman alınıp çalıştırılmasını sağlamak üzere Genel Kadro Kanunu ile Cumhurbaşkanı emrine verilen torba kadrolardan yeteri kadarı Cumhurbaşkanı Kararı ile, belirli bir süre için, adı geçen Bakanlık emrine verilir.(2)
Madde 3 -
Bu Kanun gereğince yapılan ödemelerden yararlananlara 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ikamet gündeliği ve her ne ad altında olursa olsun başkaca bir yan ödeme yapılamaz.
Madde 4 -
Bu Kanun 1/3/1971 gününden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “, İmar ve İskan Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
4848
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  1480 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  1480 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/698

  1,2

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

   

  
  
  1480 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul