(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5005
YATILI BÖLGE VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA MAHSUS OKULLARDA DÖNER SERMAYE KURULMASINA DAiR KANUN

Madde 1 -
Yatılı bölge ve özel eğitime muhtaç çocuklara mahsus okullarda öğrencilere halıcılık, dokumacılık, trikotaj, terzilik, kunduracılık, her türlü tarımsal faaliyetler, çeşitli tarım sanatları, taş işlemeciliği, çorapçılık, hububat sapları örücülüğü, demli ve ağaç işleri ile açılacak diğer meslek dallarında mesleki temrinler yaptırmak ve açılacak kurslarda çevre halkına yukarıda sayılan mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine konulacak ödeneklerden (30 000 000) liraya kadar döner sermaye verilebilir.

Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile bir katı kadar artırılabilir.

Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek karlar ödenmiş sermaye miktarı yukarıda belirtilen limite ulaşıncaya kadar mevcut sermayeye eklenir, ödenmiş sermaye miktarı bu limite ulaştıktan sonra karlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere malsandıklarına yatırılır.

Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek malların bedelleri sermayeye mahsubedilir.

Özel ve tüzel kişilerce döner sermaye işletmelerine yardım ve bağışta bulunulabilir.

Ancak bu yoldan sağlanan gelirler 30 milyon liralık limitle bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir.

Halen mevcut olanlarla yeniden açılacak olan okullardan uygun görülenlere döner sermaye vermeye ve bunların birinden diğerine sermaye aktarmaya Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir. Yapılan değişikliklerden Maliye Bakanlığına bilgi verilir.
Madde 2 -
Her okul müdürü aynı zamanda döner sermaye işletmesinin de müdürü olup yönetim işlerinde tek başına, diğer işlerde saymanla birlikte sorumludur.
Madde 3 -
Döner sermaye ile yapılacak çalışmaların gerektirdiği canlı, cansız demirbaş,hammadde ve malzeme bedelleri ile döner sermaye işlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretleri döner sermayeden ödenir.
5006
Madde 4 -
Döner sermeye işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay vizesine tabi değildir. Ancak her çalışma dönemi sonunda düzenlenecek bilançolar, ekleri ve bütün gelir ve gider belgeleri ile birlikte mali yılın bitiminden itibaren 4 aylık bir süre içinde Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.(1) Döner sermayenin işletilmesine, hesap usullerine, alım, satım, bakım ve onarım işlemlerine ilişkin esaslar Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir.
Madde 5 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 -
Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim Bakanları yürütür.
(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  1607 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul