(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
265-267
UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKÂMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN (1)

Madde 1 - 5728(2008), 3764(1940) (Değişik: 23/1/2008- 5728/66 md.)
Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.

Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.
Madde 2 - 5728(2008) (Değişik: 23/1/2008- 5728/67 md.)
Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni tarafından ikiyüzelli Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır.
Madde 3 - 5728(2008) (Mülga: 23/1/2008- 5728/578 md. )
Madde 4 - 5728(2008) (Mülga: 23/1/2008- 5728/578 md. )
Madde 5 - 5728(2008), 2575(1934) (Mülga: 23/1/2008- 5728/578 md. )
Madde 6 - 5728(2008), 2575(1934) (Mülga: 23/1/2008- 5728/578 md. )
Madde 7 - 5728(2008) (Mülga: 23/1/2008- 5728/578 md. )
Madde 8 - 5728(2008) (Mülga: 23/1/2008- 5728/578 md. )
Madde 9 - 5728(2008) (Mülga: 23/1/2008- 5728/578 md. )
Madde 10 - 5728(2008) (Mülga: 23/1/2008- 5728/578 md. )
(1) Bu Kanunun, 24/6/1995 tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümlerinin, yaş sebze ve meyveler konusuna münhasıran uygulanmayacağı anılan Kararname ile hükme bağlanmıştır.
268
Ek Madde 1 - 5728(2008), 151(1960), 2575(1934) (Mülga: 23/1/2008- 5728/578 md. )
Ek Madde 2 - 5728(2008), 1629(1972), 151(1960) (Ek: 5/12/1960 - 151/1 md.; Mülga: 23/1/2008- 5728/578 md.)
 
Madde 11 -
16 Nisan 1340 tarih ve
   486
   numaralı kanunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerinden gayrı ahkamiyle 17 Kanunusani 1927 tarih ve
   959
   numaralı kanun hükmü mülgadır.
  
Madde 12 -
Bu kanun 1 Eylül 1930 tarihinden muteberdir.
Madde 13 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur.
269-271
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  486 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

   

   

                                                                                                    Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                               

                         Yürürlükten Kaldırılan Hüküm                     Tarihi        Sayısı     Maddesi

  _______________________________________________________________________________

        16/4/1924 tarih ve 486 sayılı kanunun 5,6,7

        ve maddeleri  8 inci maddeleri                                 15/5/1930        1608           11

   

        5/7/1934 tarih ve 2575 sayılı Kanunun                   5/12/1960          151             2

        3 üncü maddesi

        5/12/1960 tarih ve 151 sayılı Kanunun

        ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası                            21/11/1972        1629             1

   

  270

   

  486 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

   

                  Kanun                                                                                                   Yürürlüğe

                     No.                       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler          giriş tarihi

  ___________________________________________________________________________

                   2575                                                    –                                                   15/7/1934

                   3764                                                    –                                                   10/1/1940

                     151                                                    –                                                 12/12/1960

                   1629                                                    –                                                 29/11/1972

   

  Değiştiren   Kanun                                                                                             Yürürlüğe

    No.                                       486 sayılı Kanunun değişen  maddeleri             giriş tarihi

  ________   _______________________________________________           ___________

  5728                                                 1 ila 10, Ek Madde 1 ve 2                                          8/2/2008

   

  
  
  1608 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (76)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul