• Kabul Tarihi / Birleşim: 17.07.1972
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte Değil (2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 inci maddesiyle bu Kanun 9/7/2018 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup aynı madde uyarınca ilgili Cumhur-başkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.) ( 703 (09.07.2018) KHK Tarafından)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5007
YÜKSEK ASKERİ ŞÜRANIN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Kuruluş:
Madde 1 -
Yalnız barış zamanında görev yapmak üzere Başkent'te Yüksek Askeri Şüra kurulmuştur.
Başkan ve üyeler:
Madde 2 - 6756(2016), KHK 669(2016), 2317(1980), 2233(1979)(Değişik: 25/7/2016-KHK-669/45 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/45 md.)
Yüksek Askerî Şûranın üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile Kuvvet Komutanlarıdır.
Görevler:
Madde 3 - 6756(2016), KHK 669(2016)
Yüksek Askeri Şûranın görevleri şunlardır:

a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;

b) Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;

c) Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;

d) (Değişik: 25/7/2016-KHK-669/46 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/46 md.) Başbakanın lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;

e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak,
Toplantı zaman ve yeri:
Madde 4 - 6756(2016), 6755(2016), KHK 668(2016), 2938(1983), 2233(1979)(Değişik: 25/7/2016-KHK-668/4 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/4 md.)
Yüksek Askerî Şûra, Başkanın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.
Toplantı çokluğu ve oylama:
Madde 5 - KHK 669(2016), 6496(2013)
Yüksek Askeri Şûra, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Ancak özürü olanlar toplantıya katılamayacaklarını (Toplantı gününden önce) Şûra sekretaryasına bildirirler.(1)(2)

Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işlemi aksine bir karar alnmadıkça açık olarak yapılır.

Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.

(Ek: 13/7/2013-6496/24 md.) Yüksek Askeri Şûra kararları Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül eder.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 inci maddesiyle bu Kanun 9/7/2018 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup aynı madde uyarınca ilgili Cumhur-başkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. (2) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 47 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Şûra Genel Sekreterine” ibaresi, ”Şûra sekretaryasına” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
5008
Sekretarya (1)
Madde 6 - 6756(2016), KHK 669(2016), 2233(1979)(Değişik: 25/7/2016-KHK-669/48 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/48 md.)
Yüksek Askerî Şûranın sekretarya hizmetlerini Milli Savunma Bakanlığı yürütür.
Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması:
Madde 7 - 6756(2016)
Yüksek Askeri Şüra üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamazlar.
Kararların gizliliği: (2)
Madde 8 - 6756(2016), KHK 669(2016)
Yüksek Askeri Şûra toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askeri Şûranın karariyle müsaade edilen konular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanır. (2)

Yüksek Askeri Şûrada görüşülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı yönetmelikte gösterilir. (2)
Yönetim:
Madde 9 - 6756(2016), KHK 669(2016)(Değişik: 25/7/2016-KHK-669/50 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/50 md.)
Yüksek Askerî Şûranın yönetimi ve çalışma usulleri ile sekretarya hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan kanunlar:
Madde 10 -
Şürayı Askerinin Teşkilat ve Vezaifi hakkındaki 22/4/1341 tarihli ve636 sayılı Kanun ile bu kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddelerini değiştiren 2136 ve5400 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - 2317(1980) (Ek: 15/10/1980 -2317/1 md. ; Değişik: 29/6/1983 - 88/1 MGK Kararı)
Milli Güvenlik Konseyi'nin devamı süresince Yüksek Askeri Şüra'nın Başkanı; Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanıdır. Şüra Üyeleri; Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan Orgeneral ve Oramirallerdir.

Cumhurbaşkanı'nın bulunmadığı hallerde en kıdemli Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Şüra'ya başkanlık eder.
(1) Bu madde başlığı “Genel Sekreterlik:” iken, 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 48 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 49 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Genel Sekreterlik aracılığı ile” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı tarafından”, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “İçtüzükte” ibaresi “yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 49 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
5009
Yüksek Askeri Şüra Üyeleri'nin, terfi işlemleriyle ilgili konulardaki oy hakkı ve değerlendirme notu eş değerdedir.

Yüksek Askeri Şüra toplantısının zamanı, yeri ve gündemi Genelkurmay Başkanının önerisine istinaden, Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanının onayı ile belirlenir.
Geçici Madde 2 - KHK 668(2016)(Ek: 25/7/2016-KHK-668/4 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/4 md.)
2016 yılı Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askerî Şûra toplantısı, aynı yılın Temmuz ayı içinde yapılır.
Yürürlük:
Madde 11 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 12 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  1612 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  1612 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş 

  Tarihi

  2233

  29/5/1979

  2317

  18/10/1980

  2938

  3/11/1983

  M.G.K. 88

  1/7/1983

  6496

  5

  31/7/2013

  KHK/668

  4, Geçici Madde 2

  27/7/2016

  KHK/669

  2, 3, 5, 6, 8, 9

  31/7/2016

  6755

  4, Geçici Madde 2

  24/11/2016

  6756

  2, 3, 5, 6, 8, 9

  24/11/2016

   

                                                                                                                                               

  
  
  1612 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul