En son güncellemeler 2 Aralık 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
6462 (2013) md: 1. 5754 (2008) md: 1, 2, 4. 3520 (1989) md: Geçici 1. KHK 291 (1987) md: Geçici 1.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3337-3341
YABANCI MEMLEKETLERDE TÜRK ASILLI VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRETMENLERE SOSYAL YARDIM YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 - Bilgi Butonu6462(2013), 5754(2008) (Değişik: 17/4/2008 - 5754/91 md.)
Yabancı memleketlerde Türk kültürüne hizmet eden Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmen veya din görevlilerine; görevlerinden ayrılışları halinde kendilerine, vefatları halinde ise dul ve yetimlerine bu Kanun hükümlerine göre sosyal yardım yapılır.

Sosyal yardımdan faydalanabilmek için;

a) 25 yıl veya daha fazla hizmetten sonra görevden ayrılmak veya asgari onbeş yıl hizmeti bulunup 60 yaşını tamamlamış olmak,

b) Engelli olması veya tedavisi mümkün olmayan hastalık sebebiyle çalışamaz hale gelindiğinin, en az üç doktordan oluşan bir sağlık kurulu tarafından düzenlenecek raporla belgelenmesi ve bu raporda belirtilen sebebin görevini yapmasına engel teşkil ettiğinin Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığınca uygun görülmesi,(1) 

c) Durumu yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde gösterilen haller kapsamına girmemekle birlikte, Dışişleri Bakanlığı tarafından takdir edilecek sebeplerle görevini bırakmış olmak,

d) Görevlerini yapmaları sırasında, şahsiyet ve Türk kültürüne hizmetlerinin sebep ve etkisiyle, bulundukları ülke makamlarınca görevlerinden men edilmiş olmak,

şartlarından en az birisini haiz olunması zorunludur
Madde 2 - Bilgi Butonu5754(2008) (Değişik: 17/4/2008- 5754/91 md.)
Yapılacak sosyal yardımın aylık tutarı ile yardımların tahakkuku ve ödenmesine ilişkin hususlar; ilgililerin hizmet yılları ile tamamlamış oldukları eğitimin seviyesi ve alanı, pedagojik formasyonlarının bulunup bulunmadığı, görev unvanları, yerleştikleri ülke ve mahalli geçim endekslerindeki gelişmeler dikkate alınarak, her yıl Dışişleri, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından müştereken tespit olunur.

Bu Kanun uyarınca sosyal yardım yapılmakta olanların kendileri ile bunların tedavi yardımı ya da hastalık sigortası hakkı bulunmayan eşlerinin, Türkiye’de sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tedavilerine ilişkin giderler ile ilaç giderleri; 8/6/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda düzenlenmiş olan şartlar aranmaksızın, yeşil kart verilmek suretiyle anılan Kanun hükümlerine göre karşılanır.
Madde 3 -
Bu kanunda yazılı sosyal yardımdan faydalanabilmek için;

a) İlgilinin cemaatten veya tabiiyetinde bulunduğu hükümetten yeteri kadar yardım veya emekli aylığı almamış olması,

b) Türk kültürüne ve devrimlerine aykırı harekette bulunmaması,
(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “Özürlü” ibaresi “Engelli”, şeklinde değiştirilmiştir.
3342
c) Dışişleri Bakanlığınca takdir olunacak mücbir sebepler dışında, başka bir memlekette yerleşmek maksadiyle bulunduğu memleketten ayrılmaması şarttır.
Madde 4 - Bilgi Butonu5754(2008)
Sosyal yardımdan faydalanacak öğretmenler ile din görevlilerinin yabancı memleketlerde Türk kültürüne hizmetleri, devrimlere sadakatları ve başarı durumları Dışişleri Bakanlığınca tesbit edilir ve bunlardan öğretmen olanların sicilleri Milli Eğitim Bakanlığınca, din görevlisi olanların sicilleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tutulur. (1)
Madde 5 -
Bu kanun hükümleri gereğince yapılacak sosyal yardımlar Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir fasıldan ödenir.
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu3520(1989), KHK 291(1987) (168 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Tesbit edilecek esaslara göre belgelendirmek şartiyle bu kanunun neşrinden önce geçmiş hizmetler de dikkate alınır. Bu kanunun yayımından önce görevlerinden ayrılmış olanlardan yardıma hak kazanmış bulunanlarla, bunlardan vefat etmiş olanların dul ve yetimlerine de bu kanunun esasları dairesinde sosyal yardım yapılır.
Madde 6 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 -
Bu kanunu Dışişleri, Maliye ve Milli Eğitim Bakanları yürütür.
(1) 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 91 inci maddesiyle; bu maddede yer alan “öğretmenlerin” ibaresi “öğretmenler ile din görevlilerinin” şeklinde; aynı maddede geçen “bunların sicilleri Milli Eğitim Bakanlığınca” ibaresi de “bunlardan öğretmen olanların sicilleri Milli Eğitim Bakanlığınca, din görevlisi olanların sicilleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

    168 SAYILI KANUNA EK VE  DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Değiştiren Kanun                                                                                                     Yürürlüğe

       No.                               168 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri                   giriş tarihi

      5754                               1, 2, 4                                                1/1/2008 tarihinden geçerli olmak

                                                                                                       üzere  8/5/2008

      6462                                    1                                                    3/5/2013

  
  
  168 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul