En son güncellemeler 22 Ocak 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Geçici 1.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3339
1 VE 3 SAYILI KANUN GEREĞİNCE MAL BEYANINA DAVET OLUNANLARDAN MEŞRU SURETTE EDİNDİKLERİNİ İSPAT EDEMEDİKLERİ MALLARIN MÜSADERESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
1 sayılı kanunun 23 üncü maddesinin 2 nci fıkrası ile Yüksek Adalet Divanının Muhakeme Usulüne ait 3 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince mal beyanına davet edilen eski iktidar mensupları ile yakınlarından haklarında ceza takibatı yapılmıyanlara veya muhakemelerinin men'ine karar verilenlere veya haklarındaki dava düşenlere ait beyanname üzerinde yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde:
A) Haksız olarak mal iktisap edildiğine yahut bu suretle iktisap edilen malların kaçırıldığına veya gizlendiğine;
B) Hakikate aykırı olarak beyanda bulunulduğuna;
C) Sahte belgeler ibraz edildiğine;
Beyanname talebeden mercilerce kanaat getirildiği takdirde bu husustaki soruşturma evrakı ilgili Cumhuriyet Savcılığına tevdi olunur.
Cumhuriyet Savcısı umumi hükümler dairesinde salahiyetli Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde hukuku amme davası açmaya mecburdur.
Bu davalar acele işlerden sayılır.
Madde 2 -
Mahkeme duruşma sonunda:
A) Haklı olarak iktisap edildiği ispat edilemiyen menkul ve gayrimenkul mallar ile sair hak ve alacakların müsaderesine karar verir.
B) Beyannamenin hakikata aykırı olarak verilmesi halinde suçlu hakkında altı aydan iki seneye kadar hapis cezasına hükmeder.
C) Beyannameye dercedilen malümatı teyit için verilen belgelerin sahteliğinin sübutu halinde Türk Ceza Kanununun hükümlerini tatbik eder.
Ç) Haklı olarak iktisap edildiği sabit olmıyan malları müsadereden kurtarmak maksadiyle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gizlediği veya kaçırdığı usulen sabit olanlar hakkında bundan dolayı da ayrıca bir seneden beş sene ye kadar ağır hapis cezasına hükmeder.
Sanığın görülmekte olan dava ile ilgili bir suç işlediği duruşma sırasında meydana çıkarsa bu suç asıl dava ile birleştirilerek rüyet olunur.
Madde 3 -
Mal ve hakları müsadere edilenlerin üçüncü şahıslara olan borçlalarından Hazine mesul olmaz.
3340
Ancak, 27 Mayıs 1960 tarihinden evvel yapılmış sözleşmeler ile alacaklı durumda olan bankalar ve mezkür tarihten evvele ait ilam veya bu mahiyetteki belgelere dayanarak hak iddia eden alacaklılar, borçluların müsadere dışında kalmış mal ve haklarının alacaklarını karşılamadığını ispat ettikleri takdirde ve müsadere edilmiş mal ve hakların müsadere tarihindeki değeri ile sınırlı olmak üzere alacaklarının Hazine tarafından ödenmesini talep edebilirler.
Madde 4 -
Üçüncü şahısların Hazineye karşı bu kanundan doğan dava hakları müsadere kararının kesinleşmesine ıttılaları tarihinden itibaren bir sene ve her halde kararın kesinleşmesinden itibaren beş sene geçmesiyle düşer.
Madde 5 -
Haklarında Yüksek Adalet Divanında herhangi bir fiilden dolayı son tahkikatın açılmasına karar verilenler servetlerini meşru yollardan edindiklerini isbat edemedikleri takdirde Divanca bu servetlerin gayrimeşru kısmının müsaderesine karar verilir.
Bunlar hakkında da bu kanunun 3 ve 4 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1 - 3520(1989)
(170 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu kanuna göre mahkemeye intikal eden işlerde daha evvel ilgili merciler tarafından alınmış olan tedbir ve kararlar mahkemece hilafına karar verilinceye kadar devam eder.
Madde 6 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 -
Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul