Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1173
TASARRUF SANDIKLARI HAKKINDA KANUN (1)

* * *
Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
* * *
Madde 1 -
Hükümet, hususi idare ve belediyelere bu kanun dairesinde hükmi şahsiyeti haiz tasarruf sandıkları açmağa müsaade edebilir.
Madde 2 -
Bu sandıkların ilk tesis masrafı hususi idare ve belediye bütçelerinden tesviye edilir. Sandıkların açılacakları tarihten itibaren beş sene zarfında senelik temettüleri idare masrafı ile tevdiata verilen faizleri karşılayamadığı takdirde açıklar hususi idare ve belediye bütçelerinden kapatılır.
Madde 3 -
Tasarruf sandıklarına efrat ve müesseseler tarafından yapılan tevdiat Devletin zaman ve kefaleti altındadır.
Madde 4 -
Her şahsa ait tevdiattan bin liraya kadar olan kısmı haczolunamayıp yalnız bunun faizi haczolunabilir.
Madde 5 - KHK 336(1988) Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336 /1 md.; Aynen kabul:7/2/1990 - 3612 /13 md.
Tasarruf sandığı, tasarruf cüzdanı ve tasarruf tevdiatı veya buna mümasil unvanlar ilgili Bakanlığın muvafakatı olmadıkça hiçbir banka veya müessese tarafından kullanılamaz.
Madde 6 -
Tevdiatın on ikinci maddeye tevfikan nizamname ile tayin edilecek kısmını Hükümetin göstereceği bankaya yatırmak mecburidir. Bakiyenin yarısı Hazine bonosu ve tahvilatiyle Devletin kefaleti altında bulunan tahvilat veya meskük ve resmi ayarlı külçe altın mukabilinde umuma, diğer yarısı da sağlam ve nakte tahvili kolay menkul teminat göstermek ve nafi teşebbüslerde kullanmak şartiyle hususi idarelere ve belediyelere ikraz edilebilir.
(1) Bu Kanunun 23/6/1958 tarih ve 7129 sayılı Kanuna aykırı olan hükümleri anılan Kanunun 83. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 7 -
Tasarruf sandıklarına merhun tahvilat ve altınlar rehin edildikleri zamandaki kıymetlerinden yüzde onunu kaybederler veya borç vadesinde ödenmezse borçluya veya ikametgahına bir hafta içinde eksilen kıymetin ikmali veya borcun tediyesi hakkında bir ihbarname tebliğ edilir. Bu tebliğin hükmü borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde tasarruf sandıklarınca merhunat doğrudan doğruya borsa rayici üzerinden satılarak sandığın masrafiyle beraber alacağı istifa olunur ve satış bedelinden fazla kalırsa sahibine reddolunur.
1174
Madde 8 -
Tasarruf sandıklarının bu kanunda ve nizamnamesinde tasrih olunan muameleleri ile bunlara ait evrak ve senedat her nevi tekaif, damga ve sair resimlerden muaftır.
Madde 9 -
Tasarruf sandıklarına ait bilcümle nukut ve emval Devlet emvali hükmündedir.
Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler veya her ne suretle olursa olsun suiistimal edenler hakkında, Devlet malları hakkında ika olunan bu gibi suçlara mürettep cezalar tatbik edilmek üzere kanuni takibat yapılır.
Madde 10 -
Mütaaddit tasarruf sandıkları bu kanun hükümlerine tabi olmak şartiyle aralarında birlik vücude getirebilirler.
Madde 11 - (Mülga: 10/10/1983 - KHK 107 /46 md.)
Madde 12 -
Tasarruf sandıklarının selahiyetleri, statüleri, idarelerinin şekli, bütçe ve hesabı katilerinin tetkiki ve tasdikı, efrat ve bankalarla olan münasebetleri, tevdiata verilecek faizlerin mebde ve münteha tarihleriyle nipetleri ve tevdiatın istimal hadleriyle plasmanların şekil ve şartları ve ihtiyat akçesiyle fonların miktar ve sureti tefriki, teftiş, murakabe ve tasfiye işleri bir nizamname ile tesbit olunur.
Madde 13 -
Tasarruf sandıklarında tutulacak defterlerin şekil ve nevileri ve bunların kayıt ve istimal tarzları ve dahili muamelatı Maliye ve İktisap Vekaletlerince tanzim olunacak talimatname ile tesbit olunur.
Madde 14 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 15 -
Bu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
1175
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  1711 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın

                                                                                                  ______________________________

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  _______________________________________________   __________   ________   _________

  10/6/1930 tarih ve 1711 sayılı Kanunun 23/6/1958 tarih

  ve 7129 sayılı Kanuna aykırı hükümleri                                    23/6/1958         7129               83

   

  4/6/1937 tarih ve 3202 sayılı T.C. Ziraat Bankası Kanunu

  ile buna ek ve değişiklik getiren Kanunlar                                10/10/1983           107               45

  Sayılı KHK

   

  1176

   

  1711 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  ________   _________________________________________________   __________

      7129           11,38,39,40,41,48, 49,61,84 üncü maddeleri ile muvakkat 8 inci

                          maddesi                                                                                                      2/7/1958

                         Diğer maddeler                                                                                          2/10/1958

  KHK/107                                                        –                                                             28/10/1983

  KHK/336                                                        –                                                                 5/8/1988

   

  
  
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (2)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul