(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1181
KUVVETLİ TAYIN KANUNU (1)

Madde 1 - 4178(1996)
Seferde ve sefer mahiyetinde mühim harekat ile büyük manevralarda, fazla beden zayiatını mucip olacak hallerde askerin günlük tayın istihkakı berveçhiatidir:
Gram
1000 Ekmek
300 Et veya 200 gram et konserve veya 150 gram kavurma veya kıyma
150 Bulgur
50 Yağ
300 Yaş sebze veya 100 gram kuru sebze veya 100 gram komprime çorbalık sebze
25 Şeker
1 Çay
20 Soğan
20 Tuz
30 Sabun
(Ek: 29/8/1996 -
   4178/5
   md.)500 kömür (bedelen beslenenlere)
  
Madde 2 -
Birinci maddede bahsi geçen harekatın sefer mahiyetinde mühim harekat olduğuna Büyük Erkanı Harbiye Reisliğinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti karar verir.
Madde 3 - 2092(1977), 2831(1935)
Bu istihkak seferde ordu kumandanlarının ve daha büyük kumandanların ve sefer mahiyetindeki mühim hareketlerde harekatı idare eden en büyük kumandanın ve büyük manevralarda müdiri harekatın emri mahsusları ile verileceği gibi seferde müfrez olarak icrayı harekat eden liva ve daha yukarı kıtalar kumandanlarının da kendi mesuliyetleri altında verecekleri emirle ita olunur. Bunun azami hududu beş gündür. Mecburiyet halinde tekrar edilir.
(Ek: 21/10/1935 -
   2831/1
   md.) Başkumandan mezkür gıdayı seferde istediği kıt'alara tensip edeceği müddet kadar verdirebilir. Tütün içenlere günde on gramı geçmemek üzere tütün istihkakı ilave edebilir. (2)
  
Madde 4 -
Ekmek verilmediği günlerde 700 gram peksimet verilecek ve peksimetten başka hiç bir erzak verilemezse peksimetin miktarı 1250 grama iblağ olunacaktır.
(1) Bu kanunda geçen "erat" tabiri 4/1/1961 tarih ve . maddesi ile "erbaş ve er" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Tütün istihkakına ilişkin hüküm, 8/8/1977 tarih ve . maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
1182
Madde 5 -
Et istihkakı sığırdır. Sığır eti bulunmayan mahallerde bu istihkak koyun, keçive balık olarak ve mecburiyet halinde sair etlerden verilebilir.
Madde 6 -
Mahrukat ve tenvirat istihkakı 14 Eylül 1330 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanunu mucibince verilir.
Madde 7 -
Bu istihkakın cümlesi kabili mübadeledir.
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987), 211(1961), 4843(1946)
(30/1/1946 - nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.) Tank erbaşına ve erine cephede harb hareketleri halinde (Cephede, gerilerde istirahat halindekiler müstesna) bulundukları sürece diğer sınıf erbaşına ve erine nazaran dörtte bir nispetinde (Daha ziyade şekerli maddeler) fazla gıda verilir.
Ek Madde 2 - 4178(1996) Ek : 29/8/1996 - 4178/5 md.
Bakanlar Kurulunca belirlenecek yaygın ve yoğun bir şekilde terörle mücadele yapılan illerde, terörle mücadeleye yönelik iç güvenlik harekatı ile görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinden Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca (Jandarma ve Sahil Güvenlik Birlikleri için İçişleri Bakanlığınca) tespit olunacak birlikler bu kanuna göre iaşe edilirler. İstihkakın 5 700 kaloriyi geçmeyecek şekilde konserve hazır yiyecek olarak verildiği günlerde, bu Kanunda belirtilen istihkakın iki katına kadar parasal tutarda tabela düzenlenebilir. Yukarıda belirtilen birliklerde görevli erbaş ve erlerden bedelen beslenenlere; bu Kanunda belirtilen tayın bedeli bu madde uyarınca belirlenecek iller arasından Genel Kurmay Başkanlığınca seçilecek bir ilden alınan rayiç üzerinden hesaplanarak verilir. Bunlara ayrıca 22.6.1978 tarihli ve
   2155
   sayılı Kanun gereğince ödenen tayın bedeli verilmez. Bu madde kapsamında olup, bedelen beslenen birliklerde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar da, birlikle beraber bulunmak zorunda oldukları günler için bu madde hükmüne göre bedelen beslenirler. Bu günler için yine 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanuna göre peşin ödenen tayın bedeli günlük miktarı düşülerek hesaplanan tayın bedeli farkları ay sonunda ödenir.
  
Madde 8 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 9 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.
1183
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  1776 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞl KANUN VE HÜKÜMLERİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın

                                                                                                    _____________________________

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  _______________________________________________   __________   _______   __________

  21 Teşrinievvel 1935 tarih ve 2831 sayılı Kanunun

  tütün istihkakına ilişkin hükmü ile 19 Şubat 1954

   tarih ve 6252 sayılı Kanun                                                         8/8/1977         2092               3

   

  1184-1196

   

  1776 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  _________   ______________________________________________________   ____________

      2831                                                            –                                                             31/10/1935

      4843                                                            –                                                                 4/2/1946

        211            Sağlık işlerine ait 57-70 inci madde hükümleri                                           1/3/1961

                          Diğer hükümleri yapılacak talimatname ile birlikte                                  27/5/1961

      2092                                                            –                                                               17/8/1977

      4178                                                            –                                                                 4/9/1996

   

  
  
  1776 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (7)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul