En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Geçici 1. KHK 291 (1987) md: Geçici 1.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3343
HİZMET VE SEYİS ERLERİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Teğmenden Mareşale (Büyükamirale) kadar her subaya barışta ve savaşta birer hizmet eri verilir.
Madde 2 -
Birinci madde gereğince hizmet eri almak hakkını haiz olan subaylardan, hizmet eri kullanılmıyacak bölgelerde bulunanlara, bu haklarına karşılık her ay peşin olarak (200) lira, hizmet eri tazminatı ödenir.

Hangi mahrumiyet bölgelerinde hizmet eri kullanılabileceği, her mali yıl başında Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığının teklifleri üzerine Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tayin ve tesbit olunur. Bu bölgelerdeki subaylar hizmet eri kullanmağa devam ederler, bunlara ayrıca hizmet eri tazminatı ödenmez.

Ancak bu bölgelerde hizmet eri kullanmak istemiyen subaylara, mali yıl başından evvel dilekçe ile müracaat ettikleri takdirde hizmet eri tazminatı aynen ödenir.
Madde 3 -
Kadrosu itibariyle ata binmek hakkına sahip olan subaylara zati binekleri için ayrıca bir seyis eri verilir.

Hizmet ve seyis erlerinin ne şekilde kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak bir talimatname ile tesbit olunur.
Madde 4 -
İkinci madde gereğince ödenen tazminat vergiye tabi değildir, borç için haczolunamaz.
Madde 5 -
   203
   sayılı Emirber ve Seyis Neferleri hakkındaki Kanun ile bu Kanunun birinci ve üçüncü maddelerini değiştiren
   1600
   sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu3520(1989), KHK 291(1987) (182 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Bu kanunun yürürlüğe girmesini takip eden ilk 15 gün içerisinde, 2 nci madde gereğince 1960 mali yılı için hangi mahrumiyet bölgelerinde hizmet eri kullanılabileceği ilgili Bakanlıklarca tesbit olunur.

Bu kanunun gerektirdiği ödenekler 1960 mali yılı için Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine Maliye Bakanı tarafından kaydedilecek tahsisattan ödenir.
Madde 6 -
Bu kanun 31 Aralık 1960 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 -
Bu kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.
3344
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  182 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul