Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1207
İKAMET MUKAVELENAMESİ AKTEDİLMEYEN DEVLETLERLE YAPILACAK MUVAKKAT MUKAVELENAME HAKKINDA KANUN

Madde 1 - 2435(1934)
Herhangi bir ecnebi Devletle kati ikamet mukavelenamesi akit ve tatbik edilinceye kadar İcra Vekilleri Heyeti o devletle iki seneyi tecavüz etmemek üzere ve en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi esasına göre muvakkat ikamet itilafı akdine mezundur.

(Ek: 17/5/1934 - 2435/1 md.) Kendilerine kati ikamet mukavelesi akdi için müzakereye girişilmiş Devletlerle yapılmış bulunan muvakkat ikamet mukavelesini, Hükümet, iki seneden sonra bir sene daha temdit edebilir.
  
Madde 2 -
Bu müddetin hitamı Meclisin müçtemi bulunmadığı zamana tesadüf ederse mezkür müddet Meclisin ilk içtimaından itibaren on beş gün nihayetine kadar temdit olunabilir.
Madde 3 -
İşbu kanun neşrinden muteberdir.
Madde 4 -
İşbu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
1208
1209
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  1868 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

               Kanun                                                                                                  Yürürlüğe

                  No.               Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler               giriş tarihi

               ______   ______________________________________   ___________

                 2435                                               —                                                 24/5/1935

   

  1210

   

  
  
  1868 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul