3345
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İSKAN İHTİYAÇLARI İÇİN SARFİYAT İCRASI VE BU BAKANLIKÇA KULLANILAN GAYRİMENKULLERDEN LÜZUMU KALMIYANLARIN SATILMASINA SELAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 -
Milli Savunma ihtiyaçları için bu kanunun neşri tarihine kadar gerek muhtelif kanunlara ve 3887 sayılı kanuna göre iktisabedilen, gerekse tahsisli ve tahsissiz olarak işgal edilmek suretiyle kullanılan Devlete ait gayrimenkullerden hizmet için lüzumu kalmıyanların Milli Savunma Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve muhasebei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanı mezundur.
Madde 2 -
Bu gayrimenkuller,halihazır durumları ile veya parsellenmek, ifraz edilmek veya lüzumlu sair muamelelere tabi tutulmak suretiyle satılabilir.

Mevzubahis gayrimenkuller hakkında 6188 ve 7367 sayılı kanunlarla 2490 sayılı kanunun 66 ncı maddesi hükümleri tatbik olunmaz.

Bu gayrimenkuller, Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca kurulacak müşterek komisyonun muvafakatı alınmak şartiyle sermayesinin en az yarısı Devlete ait müesseselerle bunların aynı nispette iştirakleri ile kurulan teşekküllere pazarlıkla ve taksitle de satılabilir.
Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3357(1987), 1989(1976) (Değişik: 6/5/1976 - 1989/1 md.(2))
(Değişik: 15/4/1987 -
   3357/1
   md.) Satışlardan elde edilecek gelirler her yıl gelir bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydolunur. Bu suretle gelir kaydolunan satış bedellerinden Milli Savunma Bakanlığınca gerekli görülen miktarı,askeri garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu müştemilat ve mütemmimat ile her türlü arsa, bina satınalınması veya kamulaştırılması, mevcutlarının esaslı onarımı,genişletilmesi ve iyileştirilmesi,acil silah ihtiyacının karşılanması ve 3238 sayılı kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna transfer edilmesi ile 2 nci maddeye göre yapılacak işlerin gerektirdiği her türlü gider için harcama yapılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur.
  
(1) Sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair 22/11/1984 tarih ve 3083 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesinin (b) fıkrasında; "Bu Kanunun uygulanmasında, diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Ancak, 28/12/1960 tarih ve 189 sayılı Kanun hükümleri saklıdır" hükmü yer almıştır. (2) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 31/12/2005 tarihli ve 26040 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/12/2005 tarihli ve 5437 sayılı 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 13 üncü maddesine bakınız.
3346
Sözü geçen ödenekten yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıllar bütçelerine aynı amaçlara harcanmak üzere devredilir.
Madde 4 -
Fiilen elde edilerek irat ve tahsisat kaydolunan mebaliğe istinaden gelecek yıllara sari taahhüde girmeye Milli Savunma Bakanı mezundur. Ancak, bu suretle bedeli gelecek yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağlanacak hizmetlerin tamamının karşılığı taahhüdün yapıldığı yıl bütçesindeki tahsisattan mevkuf tutulur ve ertesi yıllarda ifa edilecek taahhüt bedelleri, mevkuf tutulan tahsisattan yılı içinde sarf edilmiyen miktarları üçüncü maddenin son fıkrası gereğince ertesi yıllara devir suretiyle tediye olunur.

İnşaat mütaahhidinin, ikinci maddenin son fıkrası gereğince kendisine taksitle gayrimenkul satılmış bir müessese olması halinde; iradın fiilen elde edilmesi şartı aranmaksızın, tarafların muvafakatı ile ve taahhüt bedeli satış taksitlerinden mahsup edilmek üzere taksitle tahsil edilecek satış bedeli kadar da gelecek yıllara sari taahhüde girişilebilir.
Madde 5 -
Bu kanunun şümülüne giren inşaat işlerinde lüzumlu görülenleri, ikinci maddenin son fıkrasında yazılı komisyonun muvafakatini almak şartiyle,aynı fıkrada yazılı müessese ve teşekküllere, 2490 sayılı Kanun hükümleri ile mukayyet olmaksızın yaptırmaya Milli Savunma Bakanı yetkilidir.
Madde 6 -
6771 ve
   7337
   sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Madde 7 -
Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 8 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
3347
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  189 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

       1989                                                           —                                                             15/5/1976

       3357                                                           —                                                             28/4/1987

   

  3348

   

   

  
  
  189 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul