Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5121
BELEDİYELERİN, BELEDİYELERE BAĞLI MÜESSESE VE İŞLETMELERİN, KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN, KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN VE TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİR KISIM BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin, Köy Tüzel Kişiliklerinin Hazineye ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine; Kamu İktisadi Teşebbüslerinin birbirlerine ve T. C. Merkez Bankasına ve Tekel Genel Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankasına olan bir kısım borçları bu kanun hükümleri çerçevesinde tahkim olunur.
Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin Hazineye olan borçları.
Madde 2 -
Belediyelere, bütçe kanunları ve 12/3/1964 tarih, 441 sayılı Devlet Yatırım Bankası Kanununun 5 - b/3. maddesi gereğince Devlet Yatırım Bankası ve İller Bankası aracılığı ile Hazine tarafından açılmış olan kredilerin 31/12/1974 tarihi itibari ile ödenmemiş bakiyeleri 10 yıl ödemesiz devreden sonra 20 yılda ve altışar aylık eşit taksitler halinde borçlu belediyeler tarafından Hazineye ödenir. Belediyeler borç bakiyeleri üzerinden Hazineye yıllık % 3 faiz öderler. Faiz ödemeleri ödemesiz devre içinde de yapılır.
31/12/1974 tarihindeki borç bakiyelerine mahsuben, bu tarihten sonra belediyelerden yapılmış olan kesintiler ilerde faiz ve anapara taksitlerine mahsubedilmek üzere emanete alınır.
Belediyelerin, Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin ve Köy Tüzel Kişiliklerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan borçları.
Madde 3 -
Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin ve Köy Tüzel Kişiliklerinin, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna, Petrol Ofisi ve Denizcilik Bankası Anonim Ortaklıklarına 31/12/1974 tarihi ve Türkiye Elektrik Kurumuna 31/l2/1973 tarihi itibariyle olan borçlarından seyyaliyetini kaybedenler, Hazinece devralınır.
Hazinece devranılan bu borçlar alacaklı kuruluşların Hazineye mevcut ve üç yıl içinde doğacak olan borçları ile takas ve mahsup olunur. Belediyelerin ve Köy Tüzel Kişiliklerinin Hazineye devrolunan bu borçları, 2 nci madde hükümleri esaslarına göre tahkim olunur.
Bu madde gereğince, Hazinece devralınacak seyyaliyetini yitiren borçların tutarı, kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde ilgili kuruluşların iş birliği ile Maliye Bakanlığınca saptanır.
Madde 4 -
Belediyelerin ve Belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin 31/12/1974 tarihi itibari ile İller Bankasına olan borç bakiyeleri, 10 yıllık ödemesiz
5122
devreden sonra, 15 yılda ve altışar aylık eşit taksitler halinde, borçlular tarafından İller Bankasına ödenmek üzere tahkim olunur. Borçlular, borç bakiyeleri üzerinden, yıllık % 5 faiz öderler. Faiz ödemeleri, ödemesiz devre içinde de yapılır. İller Bankasının bu tahkimler dolayısiyle ortaya çıkacak açığı Maliye Bakanlığınca yıllık yatırım ve finansman programı çerçevesinde sağlanır.
31/12/1974 tarihindeki borç bakiyelerine mahsuben, bu tarihten sonra belediyelerden yapılmış olan kesintiler alacaklılarına geri verilir.
Madde 5 -
Aşağıda belirtilen borçlar, bu kanunla yapılacak tahkimin dışındadır.
A) İller Bankası nezdindeki "Belediyeler Fonu" na olan borçlar,
B) Belediyelerin kendi kurdukları müessese ve işletmelere olan borçları ile bu müessese ve işletmelerin, bağlı oldukları belediyelere olan borçları.
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankasına olan borçları.
Madde 6 -
Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Toprak Mahsulleri Ofisi, Sümerbank, Şeker Fabrikaları T. A. Ş., T. C. Ziraat Bankası (Tarım Satış Kooparatifleri Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri) ile Tekel Genel Müdürlüğünün T.C Merkez Bankasına 31/12/1974 tarihi itibariyle olan borçlarından seyyaliyetini yitirmiş olanlar Hazinece devralınır. Devralınan bu borçlar karşılığında, Hazine T.C. Merkez Bankasına 100 yıl vadeli ve faizsiz tahvil verir.
Yukarıdaki fıkra gereğince, borçları Hazinece devralınan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün Hazine'den, mevcut ve 3 yıl içinde doğacak görev zararı ve destekleme alım zararları alacakları bu borçlara mahsup edilebilir. Mahsuptan bakiye kalacak borç tutarları sermayelerine mahsup edilebilir.
Bu madde kapsamına giren Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün borçlarından seyyaliyetini kaybetmiş olan miktarları bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 4 ay içinde T.C. Merkez Bankası ve diğer ilgili kuruluşların işbirliği ile Maliye Bakanlığınca saptanır.
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kendi aralarındaki borçları
Madde 7 -
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kendi aralarındaki borç ve alacaklarından 31/12/1974 tarihi itibariyle seyyaliyetini yitirmiş olanlar Devlet Yatırım Bankasına devir ve temlik olunur. Bu suretle alacakları temlik olunan kurumların 1/1/1975 tarihinden itibaren Devlet Yatırım Bankasına ödenecek borçları bu alacaklarına mahsubedilir.
Borçlu kuruluşların Devlet Yatırım Bankasına devrolunan borçları ve kurumların 31/12/1974 tarihi itibariyle Devlet Yatırım Bankasına olan seyyaliyetini kaybetmiş borçları bu kurumlar tarafından 5 yıllık ödemesiz devreyi izleyen 5 yıl içinde altışar aylık eşit taksitler halinde Devlet Yatırım Bankasına ödenir. Bu borçlar için, ödemesiz devre de dahil olmak üzere yılda % 6 oranında faiz ödenir.
Devlet Yatırım Bankasının yukarıdaki tahkim dolayısiyle ortaya çıkacak açığı Maliye Bakanlığınca yıllık yatırım ve finansman programı çerçevesinde sağlanır.
Madde 8 -
Bu Kanunda öngörülen işlemlerin yürütülebilmesi için gerekli meblağları bütçenin ilgili tertiplerine veya yeniden açılacak özel tertiplerine gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde 9 -
Bu Kanunda sayılan ve fakat borçları olmaması nedeniyle bu kanun hükmünden yararlanmayan belediyeler ve belediyelere bağlı işletmeler ile köy tüzel kişiliklerine tahkim konusu edilen hususlarla ilgili taleplerinde öncelik tanınır.
Madde 10 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11 -
Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul