En son güncellemeler 2 Haziran 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
168-1
KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN

BİRİNCİ FASIL
Umumi hükümler
Madde 1 - 3217(1985), 2867(1983)
Aşağıda yazılı fiilleri işlemek kaçakçılıktır: 

A) Her hangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük muamelesine tabi olmaksızın Türkiye'ye ithal veya Türkiye'ye ithale teşebbüs etmek; 

B) Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracı memnu olan herhangi bir madde veya eşyayı ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs eylemek; 
 
Devletçe ihraç şartiyle müşterisine satılan eşya ve maddeleri dahilde satmak veya mücbir bir sebep olmaksızın muayyen müddet zarfında ihraç etmemek. 
 
C) A, B fıkralarında yazılı kaçak eşyayı memleket dahilinde bir yerden diğer yere bilerek nakletmek veya satın almak veya satmak veya saklamak veya satılığa arzetmek veyahut alınıp satılmasına delalet eylemek; 
 
Gümrük mıntakası hudutları dahilinde kaçak eşya nakledenler aksini bir vesika ile ispat etmiş olmadıkça bilerek nakletmiş sayılırlar. 
 
Bu hüküm gümrük mıntakası haricinde kalan şehir ve kasaba ve istasyonlarda mutat pazar yerlerinden gayrı yerlerden yükletilip nakledilen kaçak tüccar emtia ve eşyasını nakleden nakliyeciler hakkında da caridir. 
 
İskelelerle vapurlar ve istasyonlar ile trenler arasındaki nakliyatta kapalı balya ve sandıkların, zahiri bir alamet olmaksızın, içlerinde zuhur edecek kaçak eşya nakilleri, bilerek naklettikleri sabit olmadıkça kaçakçı addolunmazlar. 
 
D) (Değişik: 26/7/1983 -2867/1md.) Devlet tekeli altında bulunan maddeleri mezun veya selahiyetli olmaksızın: 

1 – Türkiye'ye ithal etmek veya ithale teşebbüs etmek; 
 
2 – Memleket içinde bir yerden diğer yere sevk ve nakletmek; 
 
3 – Saklamak; 

4 – Satılığa çıkarmak veya satmak; 

5 – Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istihlak etmek (tütün ve sigara kağıdı mutlak olarak); 
 
6 – Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için hariçten alat ve edevat ithal eylemek veya ithale teşebbüs etmek veya bu alat ve edevatı dahilde imal etmek veya nakletmek veya istimal etmek veya hıfzetmek veyahut failin ne maksatla kullanacağını bilerek tedarik eylemek; 
 
E) Hususi kanunları mucibince muayyen işler için resimden muaf olarak veya az resimle ithal olunan veya Hükümetçe verilen resme veya inhisara tabi maddeleri: 
 
1 – Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanmak veya satmak; 
 
2 – Bilerek satın almak; 
 
3 – Kanuni hakkı olmaksızın veya hakkından fazla olarak almak veya bu hususta beyanname doldurmak veya tasdik ettirmek veya etmek. 
 
F) (Mülga: 5/6/1985 -3217/9md.) 
 
Kaçakcılık yapmak maksadile icra vasıtalarının hazırlanması ve kendi feragatile olmıyarak ittihaz edilmiş mani tedbirler sebebile fiilin husule gelmemesi bu kanuna göre kaçakçılığa teşebbüstür.
168-2
Askeri şahıslar tarafından askere mahsus silah ve mühimmat üzerinde işlenecek kaçakçılık suçları hakkında askeri muhakeme usulü ve askeri ceza kanunları ahkamı mahfuzdur.(1)
Madde 2 - 7314(1959), 3327(1938)
Devletin, mahalli idarelerin, belediyelerin ve bunlara ait müesseselerin memur ve müstahdemlerile mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır ve orman bekçileri, köy korucuları; kaçakçılık fiillerini, bunları men ve takip ve tahkik ile mükellef olanlara, ihbara mecburdurlar. 
 
Bunlardan mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır, orman bekçileri ve köy korucuları; kaçakçılık fiillerini men ve takip ve tahkik ile mükellef memurların bulunmadığı yerlerde, bizzat men ve takip ile mükelleftirler 
 
(Ek: 3/6/1959 -7314/1md.) Kaçak olaylarını ihbar edenlerin hüviyetleri, rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti, haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz.
Madde 3 - 2867(1983) (Değişik: 26/7/1983 -2867/2md.)
Her mahallin en büyük mülkiye memuru sözleşmeli personel dahil olmak üzere bilumum gümrük ve gümrük muhafaza amir ve memurları, doğrudan doğruya Devlet tarafından idare edilen bilcümle tekel memurları, emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel, jandarma subay, astsubay, uzman çavuş ve eratı, Sahil Güvenlik Komutanlığı subay, astsubay ve eratı, kaçakçılığı men ve takip ve tahkik ile mükelleftirler.
Madde 4 -
Kaçakçılığı takip ve men ile mükellef olanlar kaçakçılık vukuuna muttali veya müsadif bulundukları zaman bu kanunun kendilerine tahmil ettiği vazifeleri hemen ifaya başlar ve ayni zamanda keyfiyeti taallükuna göre gümrük veya inhisar memurları ile en büyük mülkiye memuruna bildirirler. 
 
Kaçakçılık vukuatı askeri ihtısas mahkemeleri mıntakalarında vukubulmuş ise kaçakçılığı men ve takip ve tahkika memur olanlar, gümrük muhafaza kıtaları kumandanlıklarına evvel emirde malümat verirler ve bu kumandanlıklarla tevhidi mesai ederler. 
 
Kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef olanlara muavenet iktiza ettiği takdirde en büyük mülkiye memuru veya muhafaza kıt'aları kumandanları tarafından yapılacak tahriri talep üzerine en yakın askeri kumandanı muktazi askeri kuvveti derhal tefrik ve sevkeder.
Madde 5 - 5383(1949) (Mülga: 2/5/1949-5383/154md.)
 
İKİNCİ FASIL
Aramalar
Madde 6 -
Üçüncü maddede sayılan memurlar aşağıdaki maddeler veçhile aramalara da salahiyetlidirler.
Madde 7 - 2867(1983) (Değişik:26/7/1983-2867/3md.)
Kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu şüphe edilen her denk veya sandıkta veya nakle yarayan diğer araçlarda arama yapılır.
Madde 8 - 3777(1940)(Değişik:17/1/1940-3777/1md.)
Hususi evlerle müştemilatında arama: 
 
A) Mahallin en büyük mülkiye amirinin vereceği yazılı izinle, 
 
B) Salahiyetli memurun izni bulunmadığı halde köylerde muhtar veya vekilinin ve bunlar da bulunmadığı takdirde ihtiyar heyetinden iki kişinin huzuriyle, 
 
C) Arama izni verenlerin evlerinde arama icap ettiği takdirde mafevk idare amirinin izniyle yapılır. 
 
Hususi ev aramaları salahiyetli memurlarca, ihtiyar heyetleri arasından ve bulunmadığı takdirde mahalle veya köy halkından en az iki kişinin huzuriyle yapılır. Muvazzaf ve müstahdem subaylarla askeri memurların kendilerinin oturdukları yerlerde arama, mafevk veya hem rütbe bir subay huzuriyle yapılır. 
 
İzin veren makamın iş'arı üzerine aramada bulunacak subayın izamına askeri merciler mecburdurlar.
(1) Bu maddenin uygalanmasında ek 8 inci maddeye bakınız.
168-3
Arama sırasında kaçakçılık suçunun işlendiğini gösteren veya bu suçun ispatına yarayacak olan evrak bulunursa sahibinin veya mümeyyiz olan hısımlarının, bunlar da bulunmadığı takdirde bu maddenin "B" bendinde yazılı kimselerin huzuriyle mühürlenir ve aramayı yapan kimselerce alınacak zabıt varakasının aslı ile birlikte tahkikat yapan gümrük muhafaza kıtaları subaylariyle gümrük ve muhafaza idareleri amirlerine verilir. 
 
Bu mühür kaçakçılık tahkikatını yapanlar tarafından sahibinin huzuriyle, sahibi gelmez veya belli olmazsa ihtiyar heyetinden veya o yerde oturan kimselerden iki kişi bulundurularak açılır ve en kısa zamanda evrak tetkik edilir ve suçun işlendiğini gösterenlerle suçun ispatına yarayanlar ayrılarak tahkikat kağıtlariyle birlikte Cumhuriyet Müddeiumumiliğine ve askerliğe ait olan evrak da en yakın askeri adli amire gönderilir. Diğerleri imza mukabilinde hemen sahibine iade edilir. Zabıt muamelesine karşı alakalılarca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı sebep ve usul dairesinde vazifeli merciler nezdinde itiraz olunabilir. 
 
Kaçak eşya ile girilirken veya çıkılırken görülen veyahut kaçakçılık sayılan her hangi bir işin yapıldığı zahiri delilleriyle tesbit edilen yerlerde usulü dairesinde ve hemen aramak için gündüz izin almağa lüzum yoktur. 
 
Bu hallerde arama (A, B, C) fıkraları hükümleri dairesinde gece dahi yapılır.
Madde 9 -
Dükkan, mağaza, ticaret ve alış veriş yapılan hususi evler, depo, ambar, antrepo, han, otel, pansiyon, sinema, tiyatro, gazino, kahvehane, bar, dansing ve bunlara benzer yerler ve müştemilatı umuma açık oldukları müddetçe ve umuma açık yerlerinde arama izinsiz yapılabilir. Bu mahaller umuma açık bulunmadıkları zaman 8 inci madde hükmüne tabi tutulur.
Madde 10 -
Gümrük salonlarında kaçak eşya sakladığında şüphe edilen şahısların üzeri sivil, asker ayrılmaksızın kayıt ve şartsız aranabilir. 
 
Gümrük mıntakası dahilinde bu arama en yakın bir karakola veya bir Hükümet dairesine veya askeri garnizona götürülerek yapılır. 

Kadınların üzerinde arama, bir kadın marifetile yapılır. 

Hakim ve cumhuriyet müddeiumumileri ile müddeiumumilerin muavini sıfatile emirlerini icraya memur olan zabıta memurları hakkında ceza muhakemeleri usulü kanununda mevcut salahiyetler mahfuzdur.
Madde 11 - 2867(1983), 6829(1956)(Değişik: 29/8/1956-6829/1md.)
Gümrük Kanununun 7 inci maddesi gereğince tayin olunan kapı ve yollardan başka yerlerden girmek, çıkmak veya geçmek memnudur. 
 
Bu yerlerde tesadüf edilecek eşhas ve her nevi nakil vasıtaları salahiyetli memurlar tarafından durdurulur ve şahısların eşya yük ve üzerleri ve nakil vasıtaları aranır. 
 
(Değişik: 26/7/1983-2867/4md.) "Dur" ihtarını itaat etmeyen şahıslar hakkında evvela havaya ateş etmek suretiyle bu ihtar tekrar edilir. Bu ihtara da riayet edilmezse selahiyetli memurlar silah kullanmaya yetkilidir. Ancak silahla mukabeleye yeltenilmesi veya meşru müdafaa durumuna düşülmesi veya Bakanlar Kurulunca ihdas edilen emniyet bölgelerinde dur ihtarına itaat edilmemesi hallerinde selahiyetli memurlar doğruca hedefe ateş edebilirler. 

Silahla techiz edilmiş zabıta ve gümrük muhafaza memurlarının memleket dahilinde tesadüf edecekleri kaçakçılar hakkında da yukarıdaki fıkralar ahkamı tatbik olunur. 
 
Gümrük mıntakası dahilinde havaya silah atmak suretiyle vakı dur ihtar ve işaretine itaat etmiyen canlı, cansız kara vasıtaları sürücülerine de salahiyetli memurlar silah istimaline mezundur. 
 
Demiryol vasıtaları bu hükümden müstesnadır. Bunların durdurulmasını gerektiren ahvalde yapılacak muameleler istasyonlardaki tavakkufları sırasında icra olunur. 
 
Kaçakçılığın men, takip ve tahkikiyle vazifeli jandarma veya gümrük muhafaza teşkilatı mensupları karasuları dahilinde veya gümrük mıntakalarında her nevi deniz vasıtalarına yanaşıp yük ve evrakını tetkike salahiyetlidir. 
 
Sahillerde veya hudut teşkil eden nehir ve göllerde gümrük idaresi bulunmıyan yerlere izinsiz yanaşan veya kara ile yahut sair safinelerle ihtilat eden gemilerle ek ikinci maddenin IV üncü fıkrası hükmüne riayet etmiyen her nevi deniz vasıtaları hakkında dahi, hangi tonajda olursa olsun yukardaki fıkra hükmü tatbik olunur.
168-4
Karasularımızda ve gümrük mıntakalarında jandarma veya gümrük muhafaza teşkilatı mensuplarının yanaşmasına müsaade etmiyerek kaçan veya kaçmaya teşebbüs eden her nevi deniz vasıtalarına beynelmilel deniz işaretlerine göre gündüz filama ve gece mors ve emsali işaretlerle durması ihtar olunur. 
 
Bu ihtara riayet etmiyen vasıtaya ihtar mahiyetinde top veya sair silahlarla ateş edilir. Bunada riayet etmeyip kaçmaya devam ettiği takdirde durmaya mecbur edecek şekilde üzerine ateş edilir. 
 
Mücbir bir sebep olmaksızın gümrük idaresi bulunmıyan bir mahalle inen veya kalkan hava sefineleri hakkında da kara vasıtalarına tatbik olunan hüküm uygulanır (1).
ÜÇÜNCÜ FASIL
Cezai hükümler
BİRİNCİ KISIM
Münhasıran gümrüklere ait cezai hükümler
Madde 12 - 4704(2001)
Yabancı memleketlerden geldiği halde mücbir sebepler olmaksızın evrakının gösterdiği mahal güzergahı haricinde Türkiye kara sularında rastlanan gayri safi yüz tonilato hacminden aşağı (yüz dahil) sefinelerin hamulesi müsadere olunur. 
 
Hamulesi bulunmadığı halde hamulesi olmadığını veya başka bir limana çıkarıldığını veya avarya olduğunu ispat edemiyen sefine kaptan veya acentasına tonilato başına ellimilyon lira hesabile ağır para cezası hükmolunur.(2)
Madde 13 -
Sahillerde ve hudut teşkil eden nehir ve göllerde gümrük idaresi bulunmayan yerlere izinsiz yanaşan veya kara ile veyahut sefineler ile ihtilat eden sefinelerin içinde bulunan memnu eşya manifestoya dahil olsun olmasın müsadere olunur.
Madde 14 - 3217(1985), 6829(1956), 3777(1940)(Değişik: 29/8/1956-6829/1md.)
Türkiye'ye giren yolcuların beyanlarına muhalif olarak üzerlerinde veya eşyaları arasında çıkan gümrük resmine veya inhisara tabi eşya ve maddeler müsadere olunur. 
 
Yolcuların başkalarına ait eşyayı kendi zati eşyası imiş gibi göstermiş olmaları halinde bu kaçak eşyanın müsaderesine, gerek yolcu ve gerekse eşya sahibi hakkında eşyanın vergileri miktarınca ayrı ayrı ağır para cezasına hükmedilir. 
 
(Değişik: 5/6/1985-3217/1md.) Yolcuların beyanlarına muhalif olarak yanlarında veya kaplarında zuhur eden ve ticari mahiyet ve miktarda olan eşyalarıyla gümrükten kaçırılmak maksadına müstenid olarak sandık, bavul, çanta ve bunlara benzer eşya veya kaplarında veya bunların muhteviyatında gizli tertiple yaptırılmış yerlerden veya üstünde bulundurduğu eşyanın gizli yerlerinden veya yastık, yorgan ve şiltelerin içinden çıkarılan veya ayakkabılarına yerleştirilmiş,
(1) Bu maddenin uygulanmasında ek 6 ncı maddeye bakınız. (2) Bu maddede bulunan; “on lira” ibaresi, 29/6/2001 tarihli ve4704sayılı Kanunla “ellimilyon lira” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
168-5
vücutlarına sarılmış veya sıkıştırılmış olarak bulunan yahut herhangi bir suretle muayeneye arz edilmemiş olan gümrüğe ve tekele tabi kaçak eşyadan dolayı müsadere kararı verilmekle beraber, yukarda zikredilen mal veya eşya, özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla memlekete ithali yasaklanmış mallardan değilse fail, eşyanın gümrüklenmiş değerinin bir misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. Mal veya eşyanın memlekete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda fail hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur. Tekel kaçağı maddeler için fail, bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıyla birlikte bu maddelerin CIF değeri ile özel kanunlarında yazılı para cezasının veya resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. Tekel kaçağı maddeler hakkında özel kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması halinde hükmolunacak para cezasına bu maddelerin gümrüklenmiş piyasa değeri miktarınca bir meblağ ilave olunur (1). 
 
Türkiye'ye giren yolcuların beyanlarına muhalif olarak üzerlerinde veya eşyaları arasında çıkan gümrük resmine veya inhisara tabi eşya 22 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki mahal ve zaman şartları aranmaksızın her an müsaadere edilebilir.
Madde 15 - 4458(2000) (Mülga: 27/10/1999 -4458/246md.)
 
Madde 16 - 4458(2000) (Mülga: 27/10/1999 -4458/246md.)
 
Madde 17 -
Manifesto veya barnamede yazılı olmıyan ve bulunduğu yerden aranarak çıkarılan eşyanın müsaderesiyle failleri hakkında 25 inci maddenin 2 nci fıkrasında başlayan hükümler tatbik olunur.
Madde 18 - 3217(1985), 3777(1940)(Değişik: 17/1/1940 -3777/1md.)
Türkiye'ye giren veya Türkiye'den çıkan yolculara ithali veye ihracı memnu eşya bildirilir. Bu bildirişten sonra kendilerinin beyanları hilafına olarak üzerlerinde veya eşyaları arasında memnu eşya çıkarsa bunların musaderesine ve kıymetinin üç misli ağır para cezasına hükmolunur (2). 
 
Memnu eşya sahibi para cezasını gümrük idaresine rızasiyle verirse keyfiyet gümrük idaresince tutulacak ve kendisine imza ettirilecek zabıt varakasına derç ile iktifa olunarak hakkında takibat yapılmaz ve kendisinin mahkemeye müracaat hakkı da sakıt olur. 
 
Bu eşyayı 14 üncü maddenin 2 nci fıkrası dairesinde gizleyerek kaçıranlar veya kaçırmağa teşebbüs edenler hakkında bu faslın ikinci kısmı hükümleri tatbik olunur.
Madde 19 -
Yabancı memleketlerden gelen memnu eşya manifestonun asıl nüshasında veya barnamede tasrih edilerek gümrüğe getirilirse sağlam teminat altında geldiği yere veya diğer bir yabancı yere iade ve sevkolunur. 
 
Manifestonun asıl nüshasında veya barnamede dahil olmıyan bu kabil eşya, velevki mevrit liman veya istasyona gelmesi akabinde kaptan veya acentası veya şimendifer idaresi tarafından gümrüğe ihbar ve hatta teslim edilmiş olsun, müsadere edilmekle beraber nakledenler hakkında 25 inci maddenin 2 nci fıkrasından başlıyan hükümler tatbik olunur.
Madde 20 - 3217(1985), 2867(1983), 6829(1956), 3777(1940)(Değişik: 5/6/1985 -3217/2md.)
Her ne şekilde olursa olsun hile veya suistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik resim veya vergi ödemek veya resim veya vergileri ödememek,ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptırılmış veya resim veya vergiye tabi olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek veya özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla ithali yasak veya tekele tabi bir malı,ithali yasaklanmamış olarak veya tekel dışında göstermek suretiyle memlekete mal veya eşya ithal edenler veya ithale teşebbüs eyleyenler; resim veya vergileri noksan verilen mal ve eşya için bu noksanlığın,resim veya vergileri ödenmemiş olan mal veya eşya için de tekmil resim veya vergilerin yasak veya tekele tabi madde ve mallar için gümrüklenmiş piyasa değerinin üç misli ağır para cezası ile cezalandırılır.
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 7 nci maddeye bakınız. (2) Bu fıkrada yer alan "beşmisli" ibaresi, 5/6/1985 tarih ve3217 sayılı Kanunun 10ncu maddesiyle "üç misli" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
168-6
Mal veya eşyanın tekele tabi olması veya memlekete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmış bulunması durumunda ayrıca iki seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur. 
 
Mal veya eşyanın yakalanmış olması halinde müsaderesine karar verilir, yakalanamaması halinde ise yukarıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına gümrüklenmiş piyasa değeri de ilave olunur(1).
Madde 21 - 2867(1983), 152(1960)(Değişik: 26/7/1983 -2867/6md.)
Kaçak zannı ile tutulan giriş veya çıkış kaçağı eşyanın ve bunların naklinde kullanılan araçların sahip veya taşıyıcıları, eşyanın veya aracın zaptını müteakip; 
 
A) Giriş kaçağı eşya ile her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan yabancı vasıtanın gümrük idaresince tespit edilecek gümrüklenmiş değerine, 
 
B) Çıkış kaçağı eşya ile, her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan millileşmiş veya yerli nakil vasıtasının, mahallin en büyük mülki amiri veya görevlendireceği memurun başkanlığında gümrük ve hazine yetkilileri ile belediye temsilcisi ve varsa ticaret odası temsilcisinden oluşan heyet marifeti ile tespit edilen FOB değerine, 
 
Muadil bir meblağı depozito ederek veya kanuni faizi de kapsayacak şekilde muteber banka mektubu veya hazine tahvil ve bonolarını teminat göstererek, eşya ve aracın teslimini gümrük idarelerinden veya yetkili ve görevli adli mercilerden isteyebilirler. 
 
Bu istem söz konusu eşya ve aracın, benzeri kaçak eşyanın ve aracın sürümünü kolaylaştıracak neviden olup olmadığı, dış ticaret rejimi ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve kararlara aykırılık teşkil edip etmediği yönlerinden, gümrük idaresi tarafından incelenerek bu husustaki görüşleri ile birlikte adli mercilere intikal ettirilir. 
 
Yukarıdaki esaslarla birlikte eşya veya 47 nci maddeye göre zaptedilen taşıma aracının muhafazasının gerekip gerekmediği de nazara alınarak, kaçak eşya ve aracın teslim edilip edilmeyeceği, hazırlık soruşturması sırasında mahalli asliye ceza mahkemesince evrak üzerinde, duruşma sırasında ise yetkili ve görevli mahkemece eşya ve taşıma aracı ile ilgili olarak yargılama esnasında gerek duyulacak nitelikleri belirtir bir tespit raporunun istihsalini müteakip karara bağlanır. 
 
Teslim istemi doğrudan adli mercilere yapılmış ise, yukarıda belirtilen hususlar hakkında gümrük idaresinin görüşleri alındıktan sonra karar verilir. 
 
Özel olarak kaçak eşya naklinde kullanılmak üzere gizli tertibatla mücehhez olan vasıtalar teslim edilmez.
Madde 22 - 2867(1983), 3777(1940)(Değişik: 17/1/1940 -3777/1md.)
Kaçakçılık suçları hakkında Türk Ceza Kanununun müruruzaman hükümleri cereyan eder. 
 
Bu kanunun yalnız müsadereyi emrettiği ve başka bir ceza tayin etmediği yerlerde, müsadere edilecek gümrük resmine tabi eşya ancak vakanın işlendiği sırada müsadere edilebilir. 
 
Müsadere hakkı düşen veya takibi müruruzamana uğrayan eşya için bedel ve resim aranmaz. 
 
(Değişik: 26/7/1983 -2867/7md.) Ölüm, af veya zamanaşımı sebebiyle sanık hakkındaki ceza soruşturma veya kovuşturmasının devamına imkan kalmayan hallerde,Cumhuriyet savcısı veya ilgili idare dava konusu eşyanın müsaderesini görevli mahkemeden talep eder.Görevli mahkemece; tekele tabi eşya ile yasak veya gümrük kaçağı eşya olduğu tespit edilenlerin müsaderesine, bunlar dışındaki eşyanın iadesine Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392 ve sonraki maddelerinde öngörülen usul dairesinde karar verilir.
168-7
İKİNCİ KISIM
Gümrük ve inhisar kaçakçılığına ait cezai hükümler
Madde 23 - 2867(1983), 6846(1956), 2271(1933)(Değişik: 1/9/1956 -6846/1md.)
Cezai hükümler faslının 1 inci kısmında yazılı suçlara mütaallik kaçak eşya müstesna olmak üzere gerek hariçten gelsin ve gerek dahilde bulunsun kaçak eşya ve maddeler derhal zaptolunur ve tutuldukları yere en yakın olan Hükümet merkezinde maznunun huzurunda zabıta memuru ile ait olduğu gümrük ve inhisarlar memurlarından ve bulunmadığı yerlerde mal memurlarından mürekkep bir heyet tarafından nevi ve aded miktarını bildiren bir zabıt varakası tanzim ve imza olunur. 
 
Bunların arasında: 
 
1. Suçun subut delili olmakla beraber mahiyetinin tayini fen ve ihtısas erbabının tahlil veya tetkikine bağlı bulunan memnu maddeler zabıta memurunun resmi mühürü ile mühürlenerek bu baptaki zabıt varakası ile birlikte gümrük veya inhisar idaresine makbuz mukabilinde verilir. 
 
2. Kaçak olarak tutulan oyun ve sigara kağıdı ile tütün ve sigaralar takdir edilecek bedel ile ilmühaber karşılığında inhisar idaresine verilir.Bunlardan kullanılmaya elverişli olmıyanlar o idarece ayırdedilerek yok edilir. 
 
3. (Değişik: 26/7/1983 -2867/8md.) Satılması veya kullanılması yasak olmayan kaçak maddeler ait olduğu en yakın gümrük veya tekel idaresine,bulunmayan yerlerde mal memurluğuna belge karşılığı teslim olunur. 
 
Yukarıdaki hükümler, gümrüklerce tutulan yasak veya tekele tabi eşya ve maddeler hakkında dahi caridir. 
 
Bu maddelerin ilgili idarelere tevdiinde, bedel ve resim aranmaz. 
 
4. İnhisar maddeleri haricinde kalan eşyadan: 
 
a) Hükümetçe tahsis veya tevzie tabi tutulanlar, 
 
b) Muayyen fiyatlardan fazlaya satılmaması kararlaştırılanlar. 
 
c) 24 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında tavsif edilen kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtaları müsadere kararı beklenmeksizin tesbit edilecek bedel ve esaslara göre Devlet daire ve müesseseleriyle İktisadi Devlet Teşekküllerine verilebilir (1).
Madde 25 - An. M. K. 1993/25(1995), 3217(1985), 2248(1979), 6829(1956), 3777(1940)(Değişik: 12/6/1979 -2248/25md.)
Bu Kanunun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı haller haricinde, kaçak inhisar maddelerini istimal veya istihlak maksadıyla yanlarında veya herhangi bir yerde bulunduranlar ile gümrükten kaçırılarak yurda sokulmuş eşyayı kaçak olduğunu bilerek kendisinin veya başkalarının ihtiyaçlarında kullanmak üzere yurt içinde satın alan veya bilerek yanlarında yahut herhangi bir yerde bulunduranlar gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değerinin, inhisar maddeleri için CİF değeri ile birlikte hususi kanunlarında yazılı para cezası veya resminin birer misli hafif para cezasıyla cezalandırılır. Madde ve eşyanın müsaderesine de hükmolunur. Bu suretle hükmolunacak hafif para cezası bin liradan aşağı olamaz. 
 
(İkinci Fıkra Mülga : 5/6/1985 -3217/9md.) 
 
(Değişik: 5/6/1985 -3217/3md.) Yukarıdaki fıkra dışında kalan ve bu Kanunda ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suçlarının failleri, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değerinin, tekel kaçağı maddeler için CIF değeri ile birlikte özel kanunlarında yazılı para cezasının veya resminin birer misli ağır para cezası ile cezalandırılır ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir. Mal veya eşyanın, tekele tabi olması veya memlekete ithalinin veya ihracının özel kanunlarla veya (...) (2)
 
ihracat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda fail hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur (3). 
 
Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya memnu eşya ve maddelerden madut bulunması veya bunlar için hususi kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasına bunların gümrüklenmiş piyasa değeri miktarınca bir meblağ ilave olunur.
Madde 26 - 2867(1983), 6829(1956)(Değişik: 29/8/1956 -6829/1md.)
(Değişik 1. ve 2. fıkralar: 26/7/1983 -2867/9md.) 
 
Kaçakçılık maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler beş seneden yedi seneye kadar hapis ve iki milyar liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.(4)
(1) Bu hükümde sözü edilen 24 üncü madde 7/5/1975 tarih ve1894sayılı, 25/2/1981 tarih ve2419sayılı Kanunlarla değiştirildikten sonra tek fıkraya dönüştürülmüş olması sebebiyle yürürlükteki metinde 4 üncü fıkra mevcut değildir. (2) Bu arada yer alan "İthalat ve" ibaresi, Ana.Mah.'nin 6/7/1993 tarih ve E.1993/5, K.1993/25 sayılı Kararı ile iptal edildiği için metinden çıkarılmıştır. (Bkz : 25/2/1995 - 22213 sayılı R.G.) (3) Bu hükmün uygulanmasında ek 7 nci maddeye bakınız. (4) Bu fıkrada bulunan; “yüzbin liradan” ibaresi, 29/6/2001 tarihli ve4704sayılı Kanunla “iki milyar liradan” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
168-8
Birinci fıkrada yazılı teşekküle mücerret katılanlar hakkında üç seneden beş seneye kadar hapis ve bir milyar liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.(1)
 
Kaçakçılık ile iştigal etmek maksadiyle 2 veya daha fazla kimselerin evvelden anlaşıp birleşmeleri kaçakçılık için teşekkül sayılır.
Madde 27 - An. M. K. 2003/65(2004), An. M. K. 1994/72(1995), 3217(1985), 2867(1983), 2248(1979), 6829(1956)(Değişik: (26/7/1983 -2867/10md.)
Kaçakçılık suçu, kaçakçılık,maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından işlenirse failler hakkında on seneden onbeş seneye kadar ağır hapis cezasına hükmolunur. 
 
Birinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak kaçakçılık yapmaları halinde sekiz seneden oniki seneye kadar ağır hapis cezasına hükmolunur. 
 
Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır hapis cezasıyla beraber tekel maddeleri için CIF değeri ile birlikte hususi kanunlarındaki para cezaları veya resim tutarının, eşya kaçakçılığı için de gümrüklenmiş değerinin dört mislinden ve yasak eşya ve maddeler için de bunların değerinin altı mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. Kaçak eşya ve maddeler de müsadere edilir (2). 
 
(Ek:5/6/1985 -3217/4md.) İkinci fıkranın uygulanmasını gerektiren durumlarda; mal veya eşyanın özel kanunlarla veya (...) (3) ihracat rejimi kararlarıyla memlekete ithal veya ihracı yasaklanmamış olmakla birlikte gümrüklenmiş piyasa değerinin otuz milyon (31.316.000.000) lirayı geçmemesi ve tekele tabi maddelerden olmaması halinde ikinci fıkradaki ağır hapis cezasına hükmedilmeyip sadece üçüncü fıkraya göre ağır para cezasına ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir. Bu fıkradaki miktarı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan "Toptan Eşya Fiyatları Yıllık İndeksi"ndeki artışlar oranında artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kararlar Resmi Gazete'de yayımlanır (4). 
 
Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya yasak eşya ve maddelerden sayılması veya bunlar için hususi kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasına bunların gümrüklenmiş piyasa değerinin dört misli ve yasak eşya ve maddeler için de bunların piyasa değerinin altı misli miktarınca meblağ ilave olunur (5). 
 
Bu Kanunun 20, 25 ve 26 ncı maddeleriyle bu maddede yazılı suçların kaçakçılığın men, takip ve tahkikiyle mükellef memurlar tarafından işlenmesi veya işleyenlere yardım veya bilerek müsamaha edilmesi hallerinde mezkür maddelerde yazılı olan cezalar bir misli ve bunlar haricinde kalan diğer memur ve müstahdemler tarafından işlenmesi halinde yarı nispetinde artırılır.
Madde 28 - 2241(1979) (Değişik: 29/5/1979 -2241/1md.)
İçlerinden velev biri olsun ateşli silahlı olarak kaçakçılık yapan şahısların her biri hakkında yukarıki maddelerde yazılı cezalar iki kat olarak hükmolunur.
(1) Bu fıkrada yer alan, “ellibin liradan” ibaresi, 29/6/2001 tarihli ve4704sayılı Kanula “bir milyar liradan” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu fıkrada yer alan "beş misli" ibaresi, 5/6/1985 tarih ve3217 sayılı Kanunun 10uncu maddesiyle "dört misli"; "on misli" ibaresi ise "altı misli" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) Bu arada yeralan "ithalat ve " ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 27/9/1994 tarihli ve E.1993/42, K.1994/72sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup, metinden çıkarılmıştır. (4) a – Bu hükmün uygulanmasında ek 7 nci maddeye bakınız. b – Bu fıkraya Kanunla getirilmiş miktar aynen bırakılmış, 11/9/2000 tarih ve 2000/1291 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen miktar ise parantez içinde metne işlenmiştir. (5) Bu fıkrada yer alan "beş misli" ve "on misli" ibareleri, 5/6/1985 tarih ve3217 sayılı Kanunun 10ncu maddesiyle "dört misli" ve "altı misli" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
168-9
Kaçakçılığın ateşli silahlı tek kişi tarafından işlenmesi halinde dahi yukarıki fıkra hükmü uygulanır.
Madde 29 - 2867(1983) (Değişik: 26/7/1983 -2867/11md.)
Kaçakçılık suçunun Devletin siyasi veya mali veya iktisadi veya askeri veya idari, güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde fail yirmi seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ve yukarıdaki maddelerde yazılı nispetler dairesinde para cezaları ile cezalandırılır ve ayrıca kaçak eşya da müsadere edilir.
Madde 30 -
Kaçakçılığın meni ve takip sırasında vazifedar olanlardan birini veya ahaliden memurlara yardım eden bir kimseyi öldürenler ölüm cezasına mahküm olurlar.
Madde 31 -
Kaçakçılık münasebetiyle Türk Ceza Kanununda yazılı sair bir cürüm işleyenler hakkında içtima kaidesi tatbik olunmaksızın her cürmün cezası ayrı ayrı hükmolunur.
Madde 32 - 2867(1983), 6829(1956) (Değişik: 26/7/1983 -2867/12md.)
Kaçak eşya veya maddelerin yakalanması gibi herhangi bir tehlikeye karşı sigorta yapanlar ile yaptıranlar iki seneden beş seneye kadar hapis ve ikimilyar liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar ve ayrıca bu suretle sigorta yapan müesseseden ikimilyar liradan aşağı olmamak üzere hükmedilecek ağır para cezası tahsil edilir ve Türkiye dahilinde sigortacılık yapmaları men olunur.(1)
Madde 33 - 2867(1983), 2248(1979)
25, 26 ve 27 nci maddelerdeki kaçakçılık cürümlerine veya teşekküllerine, faillerinin hal ve sıfatlarını bilerek her ne şekilde olursa olsun yardım edenler hakkında asıl suçluların o maddeler hükmünce görecekleri cezaların yarısı hükmolunur. 
 
Bu fiillere iştirak eden memur ise asıl fail gibi ceza görür. 

(Ek: 12/6/1979 -2248/27md.; Değişik: 26/7/1983 -2867/13md.) Bu Kanunda öngörülen suçlar işlendiği tarihte girişte tekel kaçağı maddelerin hususi kanunlarında yazılı para cezası veya resmi ile CIF değeri toplamı, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değeri, bunların çıkışında ve yerli tekel mallarında FOB değeri pek fahiş ise mahkeme fiile mahsus olan cezayı yarısına kadar artırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir.Eğer fail bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı mükerrir ise, cezası indirilmez.
Madde 34 - 3217(1985), 2867(1983)(Değişik: 26/7/1983 -2867/14md.)
Gümrük veya tekel idarelerinin mühür veya damga veya alameti farikalarını veya bandrol veya etiketlerini taklit veya tahrif veya konulduğu eşyadan fek veya tebdil ederek veya çalarak yahut bunların sahte veya çalınmışlarını tedarik eyleyerek kaçak maddelerde kullananların hareketleri kaçakçılık sayılır ve 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı ceza hükmedilmekle beraber, bu suçun Türk Ceza Kanununda muayyen olan cezası ile de ayrıca cezalandırılır.(2) 
 
Yukarıdaki fıkrada yazılı alamet veya bandrol ve etiketleri selahiyet ve mezuniyetleri olmaksızın basanlar veya satanlar veya saklayanlara bir seneden üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 
 
Bu maddede yazılı fiiller ilgili memurlar tarafından işlenmiş ise, ceza iki kat olarak hükmolunur.
(1) Bu maddede yer alan, “yüzbin liradan” ibaresi, 29/6/2001 tarihli ve4704sayılı Kanunla “ikimilyar liradan” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu fıkrada yer alan "25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı ceza" ibaresi 5/6/1985 tarih ve3217 sayılı Kanunun 10ncu maddesiyle "25 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı ceza" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
168-10
Madde 35 - 6829(1956)(Değişik: 29/8/1956 -6829/1md.)
Ceza ehliyetini haiz olmayanları kaçakçılık suçlarında kullananlar, kaçakçılık fiiline terettübeden cezalar bir misli arttırılmak suretiyle cezalandırılırlar. 
 
Kaçakçılıkta iştirak veya menfaatleri olmaksızın velayet ve vesayetleri altında bulunan ehliyetsizlerin kaçakçılık yapmalarına sebep olanlar veya bu hususta ihmalleri görülenler yüz- milyon liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasiyle ve fiilin tekerrürü halinde (3) aydan (1) seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar.(1)
Madde 36 - 6829(1956) (Değişik: 29/8/1956 -6829/1md.)
Kaçakçılığın meni, takibi veya tahkiki ile mükellef bulunan memurların her ne suretle olursa olsun bu kanunda yazılı vazifelerini ihmal veya suiistimal etmeleri yahut irtikapta bulunmaları veya rüşvet almaları yahut sahtekarlık fiilini işlemeleri halinde bu cürümler için kanunen muayyen olan cezalar bir misli artırılarak hüküm ve müebbeden memuriyetten mahrumiyet cezası da tayin olunur.
Madde 37 -
Kaçak arama işlerinde kanuna muhalif hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanununun 194 üncü maddesi tatbik olunur.
Madde 38 - 6829(1956) (Değişik: 29/8/1956 -6829/1md.)
Bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı ihbar, men, takip veya tahkik ile mükellef olan memur veya müstahdemlerin bu vazifelerini ihmal veyahut suistimal etmeleri halinde haklarında Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ıncı maddelerindeki cezalar bir misli artırılarak hüküm ve müebbeden memuriyetten mahrumiyet cezası da tayin olunur.
Madde 39 -
Kaçakçılık yapanlara müsamaha edenler 3 üncü maddede yazılı memurlardan ise kaçakçıya verilmesi lazımgelen cezaya yarısı miktarı zam ile cezalandırılır. Bunun haricindeki memurlardan ise haklarında kaçakçıya verilmesi lazımgelen cezanın yarısı hükmolunur. 
 
Mensuplarının kaçakçılık yapanlarına müsamaha eden nakliyat müessese ve şirketleri kaçakçıya hükmolunması lazım gelen para cezası miktarında ağır para cezasiyle mahküm edilir. 

Antrepolarda ve bekleme yerlerinde ve tahmil ve tahliyede zayi olan veya değiştirilen mallar hakkında kaçak muamelesi tatbik olunur. Bu malların bedelleri ile resimlerinden taallük eyledikleri müesseselerin hükmi şahsiyetleri malen mesuldürler.
Madde 40 - 2867(1983), 6829(1956), 3777(1940)(Değişik: 26/7/1983 -2867/15md.)
Bu Kanuna göre iki yıl veya daha yukarı hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkümiyet halinde, bir seneden üç seneye kadar olmak ve kaçakçılığa müsait mıntıkalar dışında infaz edilmek üzere genel güvenlik gözetimi altında bulundurulmak cezasına da hükmolunur. 
 
Kaçakçılık suçlarının mükerrirleri hakkında, hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarına bakılmaksızın aynı hüküm uygulanır.
Madde 41 - 3217(1985), 2867(1983) (Değişik: 26/7/1983 -2867/16md.)
Posta sürücüleri, kaptanlar, gemi adamları vesair kara, deniz, nehir ve havada nakliyat yapan şahıs veya idare veya şirketlerin memur ve adamları; han, otel, kahvehane, meyhane, gazino, ticaret ve alış veriş yapılan hususi evler vesair umumi yerlerin müdür ve sahipleri meslek ve sanat ve vazifelerinin verdiği kolaylıktan istifade ederek birinci maddede yazılı kaçakçılığı münferiden işledikleri takdirde,
(1) Bu fıkrada yer alan; “(1000) liradan” ibaresi, 29/6/2001 tarihli ve4704sayılı Kanunla “yüz milyon liradan” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
168-11
haklarında 25 inci maddenin ikinci fıkrasında; 27 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında belirtilen şekilde ika eyledikleri takdirde, 27 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı para cezasından başka terettüp eyleyecek hürriyeti bağlayıcı cezaya, yüksek haddi geçmemek üzere yarısı zammolunarak hükmedilir.(1)
Madde 42 -
Kaçakçılıktan mahküm olan inhisar maddeleri bayilerinin beyiye tezkere veya ruhsatnameleri iptal edilmekle beraber kendilerine bir daha inhisar maddelerini satmak hakkı verilmez.
Madde 43 - 3217(1985), 2867(1983)(Değişik: 26/7/1983 -2867/17md.)
Kazanç maksadıyla kaçak şeyleri tekel maddelerine ait ambalajlara koyan veya tekel maddelerini kaçak maddelerle karıştıran veya izin almaksızın tasfiye eden kişiler hakkında bu Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.(1)
Madde 44 - 6829(1956) (Değişik: 29/8/1956 -6829/1md.)
İstasyon veya iskelelerde yahut her nevi nakil vasıtalarında veya otel, han, kahvehane, gazino ve bar gibi umumi yerlerde bunların memur veya müstahdemleri tarafından yapılan kaçakçılık suçlarında ihmal veya dikkatsizlikleri tahakkuk eyliyen o yerin veya vasıtanın mesul şahsı, sahibi veya müsteciri ikiyüzmilyon liradan sekizyüzmilyon liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. (2)
Madde 45 - 4704(2001), 2867(1983), 6829(1956), 3777(1940)(Değişik: 29/8/1956-6829/1md.)
(Değişik birinci fıkra: 29/6/2001 -4704/1md.) Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları çıkartmak için gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, miktar, menşe, göndereceği yer ve ticari eşya için ihracat amacıyla yapılan satışta gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat bakımından yanlış beyanda bulunanların, bu fiilleri bir menfaat temini amacıyla işlemeleri halinde temin edilen veya edilecek olan menfaatin beş katına kadar ağır para cezasına hükmolunur. Hükmolunacak ağır para cezası beş milyar liradan az olamaz. 
 
Şu kadarki, bu fiillerin ayrıca suç teşkil etmesi hallerinde buna ilaveten ilgili kanun hükümleri de tatbik olunur.
Madde 46 -
Müşterek kaçakçılık edenlerden veya kaçaklığa yardım eyliyenlerden alınacak para cezasına, bunlardan her biri müteselsilen kefildir.
Madde 47 - 2867(1983), 6829(1956)(Değişik: 29/8/1956 -6829/1md.)
(Değişik: 26/7/1983 -2867/18md.) Kaçak eşya ve madde naklinde bilerek kullanılan veya buna teşebbüs edilen her türlü nakil vasıtalarının da müsaderesine hükmolunur. 
 
Müsaderesi icabeden nakil vasıtaları, tahkikat sırasında zaptedilerek en yakın gümrük veya inhisarlar idaresine teslim edilir.
Madde 48 - 2867(1983) (Değişik: 26/7/1983 -2867/20md.)
Kaçakçılıkta kullanılan taşıma araçları ve kaçak maddelerin yapılmasında kullanılan araç, gereç ve makineler zaptolunarak ilgili idareye derhal teslim olunur. İdare, korunması, külfeti veya masrafı gerektiren bu gibi araç, gereç, taşıma aracı ve makineleri bu Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen esaslar dairesinde tasfiyeye tabi tutabilir.
Madde 49 -
Bu kanunda yazılı kaçakçılık suçlarından birine iştirak etmiş olan bir şahıs hükümet memurlarınca haber alınmadan evvel gelipte kaçakçılığı ve faillerini ve kaçak eşyanın saklanmış veya satılmış olduğu yerleri kaçakçılığı men ve takip ve tahkik ile mükellef memurlara haber verirse fiiline terettüp eden cezadan muaftır ve muhbir ikramiyesine müstahaktır. Haber alındıktan sonra fiilin etrafiyle meydana çıkmasına hizmet ve yardım eden şeriklerin cezası yarısına indirilir.
(1) Bu maddelerde yer alan "25 inci maddenin üçüncü fıkrasında" ibaresi, 5/6/1985 tarih ve3217 sayılı Kanunun 10ncu maddesiyle "25 inci maddenin ikinci fıkrasında" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu maddede yer alan; “(2500) liradan” ve “(10.000) liraya” ibareleri, 29/6/2001 tarihli ve4704sayılı Kanunla sırasıyla “ikiyüzmilyon liradan” ve “sekizyüzmilyon liraya” olarak değiştirilmiş ve mente işlenmiştir.
168-12
Mürettiple memurlar ihbar ve müsadere ikramiyelerinden müstefit olamazlar.
Madde 50 - 3777(1940)(Değişik: 17/1/1940 -3777/1md.)
Kaçakçılık suçlarını tasni veya başkalarına iftira veya kaçakçılık davalarında yalan şahadet edenler Ceza Kanununun bu cürümlerden bahseden 283, 285 ve 286 ncı maddelerine göre ve üçte bir artırılarak cezalandırılırlar. 
 
Şu kadar ki, 283 üncü madde mucibince verilecek ceza üç aydan aşağı olamaz. 

Bu fiilleri işleyen kimse, tertip ve tasnide kullandığı kaçak maddelerden dolayı ayrıca kaçakçılık cezasiyle dahi cezalandırılır.
Madde 51 -
Doğrudan doğruya kaçakçılık yapmaktan veya vazifesini suistimal veyahut rüşvet almak suretiyle kaçakçılığa sebebiyet vermekten veya cürüm tasniinden mahküm olan memurlara amme hizmetlerinden müebbet memnuiyet cezası da hükmolunur.
Madde 52 -
Bu kanunun ceza hükümlerinde yazılı memur tabirinden maksat Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesiyle Askeri Ceza Kanununun 13 üncü maddesinde sayılan şahıslardır.
DÖRDÜNCÜ FASIL
Usuli hükümler
Madde 53 - 2867(1983), 6829(1956)(Değişik: 26/7/1983 -2867/21md.)
Sanığa isnat olunan kaçakçılık suçunun asgari haddinin iki yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirdiği ve kaçak eşya ile yakalanan sanığın hüviyetini ispat edemediği veya yukarıda yazılı cezayı gerektiren suçtan dolayı mükerrir bulunduğu takdirde, hakkındaki soruşturma ve yargılama tutuklu olarak yapılabilir. 
 
Türkiye'de belirli ikametgahı bulunmayanlar mahküm oldukları hürriyeti bağlayıcı cezayı çekmiş olsalar dahi hükmedilen para cezasının tamamını ödemedikçe veya para cezası mukabil teminat göstermedikçe para cezasının miktarına göre tahvil olunacak hapis cezası müddetince tahliye edilemezler.
Madde 54 - 6829(1956)(Değişik: 29/8/1956 -6829/1md.)
Kaçakçılık suçlarının takibine müteallik zabıt varakaları: 
 
1. Hangi senenin hangi ayı ve gününde, nerede tanzim olunduğunu ve yazanların resmi sıfat ve hüviyetlerini icrası, amirin yazılı iznine bağlı olan işlerde bu iznin tarih ve numarası, 
 
2. Vakayı ve delillerini, suçu vücuda getiren eşya ve alat ve edevatı ve nakil vasıtalarının nevi, mahiyet, miktar ve vasıflarını ve nerede ve ne suretle görülüp zaptedilmiş olduklarını, 
 
3. Maznunun hüviyeti, sanat ve ikamet mahalli ile ifadesini, 
 
Muhtevi olmak ve tanzim eden memur ile maznun ve varsa hariçten hazır bulunan iki kimse tarafından imza edilmek lazımdır. 
 
Bu şartları tamamen haiz olarak kanunun 3 üncü maddesinde yazılı memurlar tarafından tanzim olunan zabıt varakaları hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir.
Madde 55 - 3217(1985), An. M. K. 1969/23(1970), 6829(1956), 2271(1933)(Değişik: 29/8/1956 -6829/1md.)
Bu kanunun 12 ve 13 üncü maddeleriyle 14 üncü maddenin birinci ve 16 ncı maddenin sonuncu fıkralarında yazılı fiillere gümrük memurlarından teşekkül eden komisyonlarca ve 25 inci maddenin birinci fıkrasıyla 44 üncü maddede yazılı fiillere mahalli sulh ceza mahkemesince, 10 sene ve daha yukarı hapis veya ağır hapis veya idam cezalarını müstelzim suçlara ağır ceza mahkemesince ve bunlar dışında kalan suçlara da asliye ceza mahkemesince bakılır.(1)
168-13
Gümrük komisyonlarınca verilen kararlara karşı suçlu veya gümrük idaresinin komisyona dahil bulunmıyan amiri tarafından tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde sulh ceza mahkemelerine itiraz olunabilir. 

(Üçüncü Fıkra İptal: Ana. Mah. nin 29/4/1969 tarih ve E.1968/61 ve K.1969/23 sayılı Kararı ile.)
Madde 56 - 2867(1983), 6829(1956), 3777(1940), 2271(1933)(Değişik: 29/8/1956 -6829/1md.)
Kaçakçılıktan dolayı gerek bu kanuna ve gerekse hususi kanunlara göre hükmolunan para cezalarına ait ilam Cumhuriyet Müddeiumumiliği tarafından re'sen alakalı idarelere verilir. Bu ilamlarla gümrük komisyonlarınca verilip katileşen kararların taallük ettikleri para cezalarını ödemeleri bu idarelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre çıkarılacak bir ödeme emri ile mahküma tebliğ edilir. 
 
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında para ödenmediği takdirde, aynı kanunun hükümleri dairesinde mahkümun mallarına müracaatla infazı yoluna gidilir. Mahkümun haczi ve satılması caiz malları bulunmaz veya bu suretle aczi tahakkuk ederse ve bu para cezası alakalı idarece aynı kanunlara göre tescil edilmezse ilam hapse çevrilip infaz edilmek üzere Cumhuriyet Müddeiumumiliğine iade olunur. 
 
(Değişik: 26/7/1983 -2867/22md.) Hafif ve ağır para cezaları 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilir. 

(Değişik: 26/7/1983 -2867/22md.) Para cezasından; mahkÜmun cezasını çektiği her gün için hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilen miktar indirildikten sonra geri kalan para ödenirse yerine kaim olan hürriyeti bağlayıcı ceza infaz edilmez. 

Para cezası yerine çektirilen hapis veya hafif hapis cezaları 3 seneyi geçemez. 
 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğince tahsil olunacak para cezaları alakalı idarelere verilir.
Madde 57 - 2867(1983), 2550(1934)(Değişik: 30/6/1934 -2550/1md.)
56 ncı maddede yazılı suçlar hakkında ait olduğu idarelerin memurları tarafından tanzim edilecek zabıt varakaları ve tahkikat evrakı iktiza eden takiplerin yapılması için bir müzekkere ile Cumhuriyet Müddeiumumiliğine verilir. Bu idare memurları işbu müzekkerelerle şahsi hak davacısı ve müdahaleci sıfatını alırlar ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bunlara verdiği hakları kullanabilirler. 
 
(Ek: 26/7/1983 -2867/23md.) Soruşturmadan bilgisi olmadığı anlaşılan yetkili idarelere, hazırlık soruşturması sırasında Cumhuriyet savcılıklarınca, son soruşturma sırasında mahkemelerce bilgi verilir. 
 
Kaçakçılık davalarına alakalı idarelerin müdahale etmemiş olması mahkemelerce kaçak eşyanın müsaderesine ve kaçakçı hakkında para cezası hükmedilmesine mani olmayıp bu cezalar asli ceza ile birlikte re'sen karar altına alınır.
Madde 58 - 2867(1983), 2248(1979), 6829(1956), 2271(1933)(Değişik: 29/8/1956 -6829/1md.)
Bu kanun hükümlerine muhalefet edenler hakkında yapılacak tahkikat ve takibat, 3005 sayılı kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki mahal ve aynı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın mezkür kanun hükümlerine tevfikan icra olunur. 
 
(İkinci fıkra mülga: 12/6/1979 -2248/28md.) 
 
Maznunların duruşma sırasında diğer bir suçu olduğu anlaşılsa bile bu hal davaların birleştirilmesine sebep teşkil edemez. 
 
(Değişik: 26/7/1983 -2867/24md.) Müsadereye tabi olan kaçak eşya veya nakil vasıtası, araç, gereç ve makineler zaptolunup da;
 
a) Sanığın kim olduğu tespit edilememiş ise,
(1) a - Bu maddede yeralan "25 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarıyla" ibaresi; 5/6/1985 tarih ve 3217 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle "25 inci maddenin birinci fıkrasıyla" şeklinde değiştirilmiştir. b - Bu hükmün uygulanmasında ek 4 üncü maddeye bakınız.
168-14
b) Duruşmanın muvakkaten tatiline karar verilmiş ve bu durum altı ay devam etmiş ise, 
 
Eşyanın müsaderesine karar verilir ve beş gün içinde keyfiyet münasip vasıtalarla ilan edilir. 
 
İlan tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgililerce yetkili mahkemeye itiraz edilmezse müsadere kararı kesinleşir.
Madde 59 -
Davayı temyiz eden maznun hükme karşı itirazlarını ya temyiz istidasında yazar veya temyiz istidası için kanunda muayyen müddet içinde bu hususta bir zabıt varakası tutulmak üzere mahkeme zabıt katibine beyan eder. 
 
Evrak istidanın kaydı veya beyan zabıt varakasının yapıldığı günden itibaren bir hafta içinde Temyiz Mahkemesine gönderilir. Temyiz tetkikatı diğer işlere tercihan ve müstacelen yapılır. Hükme tesir etmiyen usul noksanları bozma sebebi itiraz olunmaz. Temyiz Mahkemesi kanun maddesinin numarasında yanlışlık vukuu veya hüküm mahallindeki tavsife göre cezası daha hafif olan maddenin tatbikı icap ederken daha ağır olan ve tavsife uymıyan maddenin tatbiki gibi zuhulleri tashih ve tatbikı lazımgelen maddeye göre ceza tayin eder.
Madde 60 - 4818(2004), 2867(1983), 6846(1956), 3777(1940), 2550(1934)(Değişik: 26/7/1983 -2867/25md.)
Yasak veya kaçak şüphesiyle mal ve eşya yakalanması halinde müsadir ve muhbirlere aşağıdaki esas ve usullere göre ikramiye ödenir. 
 
1. Kaçak şüphesi ile yakalanan ve 24 üncü madde gereğince tasfiye edilecek eşyalarda; çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti ödenecek ikramiyelerde esas alınır. Giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti, gümrük idaresince; çıkış kaçağı eşyanın FOB kıymeti, mahallin en büyük mülki amiri veya görevlendireceği memurun başkanlığında gümrük ve Hazine yetkilileri ile belediye temsilcisi ve varsa ticaret odası temsilcisinden oluşan heyet marifetiyle tespit edilir. Bu şekilde tespit edilen kıymetin kaçak eşya sahipli yakalanmışsa yüzde ellisi, sahipsiz olarak yakalanmışsa yüzde yirmibeşi müsadir ve muhbirlere ikramiye olarak ödenir. 
 
Kaçak şüphesi ile yakalanan sigara kağıdı ve oyun kağıdı ile tekele tabi eşyanın muhbir ve müsadirlerine Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tespit edilecek yerli emsali, yerli emsali yoksa CIF kıymeti üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre ikramiye ödenir. 
 
2. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine muhalefet suçlarından yakalanan silah ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet suçlarından yakalanan maddelerin olay tarihine göre Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri esasalınarak, sahipli olarak yakalanması halinde değerinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanması halinde değerinin yüzde yirmibeşi üzerinden ikramiye ödenir. 
 
3. (Değişik: 4/7/1988 - KHK-336/1md.; Aynen kabul: 7/2/1990 - 3612 /14 md.) Uyuşturucu madde yakalamalarında; 
 
Her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için İçişleri ve Maliye ve Gümrük bakanlıklarınca müştereken tespit edilecek sabit bir rakamın her yıl bütçe kanunlarında belirlenen ikramiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerin, sahipli olarak yakalanan uyuşturucu maddeler için tamamı, sahipsizler için yarısı ikramiye olarak ödenir. 
 
4. 3 üncü bendin uygulamasında; yakalanan uyuşturucu madde, birim kabul edilen miktardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edilen miktara oranı üzerinden ikramiye verilir. 
 
5. Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere yüzde ellisi müsadirlere verilir. İhbar yapılmadan vukubulan yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı müsadirlere ödenir. 
 
Bu Kanunun ikinci maddesine göre ihbar mükellefiyeti bulunan kişiler muhbir sıfatını kazandıkları takdirde muhbir ikramiyesine müstehak olurlar. Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile mükellef olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez. 
 
Mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır orman bekçileri ve köy korucuları; kendi başlarına veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile mükellef memurlar ile birlikte kaçağı yakalamaları halinde, bu maddede yazılı ödemelerden yararlanırlar.
168-15
6. Bu maddede belirtilen ikramiyeler: 
 
a) Birinci bentte belirtilen kaçak eşya; (1) (2) 
 
(1) Sahipli yakalanmış ise yarısı, kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde, diğer yarısı mahkumiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, 
 
(2) Sahipsiz olarak yakalanmış ise 58 inci maddede öngörülen müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, 
 
(3) 20 nci maddeye göre yakalanan eşyanın müsadereye konu olan miktarı üzerinden hükmün kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, 
 
b) (Değişik: 27/2/2003-4818/1md.) (2) numaralı bentte belirtilen madde ve eşya; 
 
(1) Sahipli olarak yakalanmış ise, yüzde otuzu kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde, yüzde yetmişi ise mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, 
 
(2) Sahipsiz olarak yakalanmış ise, müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, 
 
c) Üçüncü bentte belirtilen uyuşturucu maddeler; 
 
(1) (Değişik: 27/2/2003-4818/1md.) Sahipli olarak yakalanmış ise yarısı, kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde, diğer yarısi mahkümiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, 
 
(2) (Değişik: 27/2/2003-4818/1md.) Sahipsiz olarak yakalanmış ise müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, 
 
(Değişik: 27/2/2003-4818/1md.) Müsadirlerin bağlı oldukları bakanlık veya kuruluş bütçelerinin ilgili tertibinden ödenir. 
 
(Ek: 27/2/2003-4818/1md.) (2) numaralı bentte belirtilen madde ve eşya, müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde Milli Savunma Bakanlığına teslim edilir. 
 
(Ek: 27/2/2003-4818/1md.) Müşterek operasyonlar ile ihbarın birden fazla kuruluşa yapılması durumunda muhbir ve müsadirlere ikramiye ödenmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar; Adalet ve Maliye bakanlıklarının görüşleri alınarak Millî Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığınca altı ay içinde müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 
 
7. Bu maddenin 1 nci bendinde gösterilen kaçakçılık suçlarına terettüp eden para cezalarının tahsilini müteakip bunun yüzde otuzu ile gümrük ve kaçakçılık davalarından dolayı hükmolunan vekalet ücretlerinin yüzde otuzu, kaçakçılık davalarının takibi ve müdafaasında, kaçak eşyanın muhafaza işlerinde ve para cezazalarının tahsilinde görev yapan Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarına, yönetmelikte belirtilen esaslara göre tevzi edilmek üzere emanet hesabına alınır. 
 
Para cezalarından arta kalan meblağ Hazineye irad kaydedilir. 
 
8. Bu maddeye göre ödenecek ikramiyeler vergi, resim ve harca tabi değildir.
(1) Bu bentde yer alan ikramiye oranlarının 1996 mali yılında sırasıyla (yüzde on) ve (yüzde doksan) olarak uygulanacağı 22/4/1996 tarih ve 4139 sayılı "1996 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 68/b-(3) maddesi ile hüküm altına alınmıştır. (R.G.:26.4.1996-22622 Mük.) Daha sonra bu hükmün, Anayasa Mahkemesinin 17/7/1996 tarih ve E.1996/23, Yürürlüğü Durdurma 1996/5-1 sayılı Kararıyla yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. (R.G.: 19/7/1996 - 22701) (2) Bu fıkranın sorunda geçen “Gümrük ve Tekel Bakanlığınca,” ibaresi, 27/2/2003 tarihli ve4818sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.
168-16
9. Müsadir ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kaçakçılığın men, takip ve tahkikiyle görevli olanlar ile bu maddenin 5 inci bendinde zikredilen kişiler hak kazanırlar. 
 10. Bu madde gereğince müsadirlere verilecek ikramiyenin yıllık tutarı, ek göstergeler hariç birinci derece son kademe Devlet memuru aylığı brüt miktarının 20 katını geçemez.
Madde 61 - (Mülga: 17/1/1940 -3777/2md.)
 
Madde 62 - (Mülga: 17/1/1940 -3777/2md.)
 
Madde 63 - 4250(1942) (Mülga: 8/6/1942 -4250/44md.)
 
Madde 64 -
Müsadere edilen kaçak eşya ve maddelerin muhakeme neticesinde müsaderesine hükmedilmese dahi muhbirlere ve bilfiil tutanlara peşin olarak verilmiş olan ikramiyeler istirdat edilmez.
BEŞİNCİ FASIL
Teşkilat
Madde 65 - (Bakınız: Dipnot 1)
 
Madde 66 - (Bakınız: Dipnot 1)
 
Madde 67 - (Bakınız: Dipnot 1)
 
Madde 68 - (Bakınız: Dipnot 1)
 
Madde 69 - (Bakınız: Dipnot 1)
 
Madde 70 - (Bakınız: Dipnot 1)
 
Madde 71 -
Teşkilat faslı unvanı altında 65, 66,67, 68,69 ve 70 inci maddeler hükmü bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç sene müddetle muteberdir.
Madde 72 -
1510 numaralı kaçakçılığın meni ve takibi kanunu ve gümrük kanununun 12 nci faslı ve 1341 senesi bütçe kanununun 5O inci maddesi mülgadır. Bu kanunun şümulüne giren işlerde gümrük ve inhisar kanunlariyle sair kanunların bu kanuna uymayan hükümleri kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 - (Ek: 29/8/1956 -6829/2md.)
Kaçakçılığın men ve takibi için lüzum görülen yerlerde İcra Vekilleri Heyeti kararı ile emniyet bölgeleri ihdas olunur. 
 
Emniyet bölgeleri dahilinde Hükümetçe gerekli engelleme tedbirleri alınır. İcabederse umumi hükümler dairesinde arazinin istimlaki yahut bu bölgelerde oturanların İskan Kanunu hükümlerıne göre başka yerlere nakil ve iskanları cihetine de gidilir
Ek Madde 2 - An. M. K. 1996/2(2001), 4704(2001), 3217(1985), 2867(1983)(Ek: 29/8/1956-6829/2md.; Değişik: 26/7/1983 -2867/26md.)
I – Bakanlar Kurulunca miktariyle birlikte tesbit ve ilan olunacak madde ve eşyaları İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca tayin edilecek mercilerden izin almaksızın emniyet bölgelerine sokanlar veya sokmaya teşebbüs edenler bir seneden iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar ve suç konusu olan şeyler müsadere olunur. 
 
II – Emniyet bölgelerinde istihsal, imal veya sair surtlerle tedarik edilmiş olan yahut gerekli izin verilmiş bulunan mallar elden çıkarılmış olsa dahi, bunların istihlak, istimal ve satış gibi suretlerle sarf mahallerini, talepte bildirilecek müddet içerisinde izah ve ispat edemeyenler için bir seneden beş seneye kadar hapis ve kaçağa sarf edilmiş sayılan şeylerin rayic değeri miktarınca, değerin tesbiti mümkün olmayan hallerde onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
 
III – (Değişik : 29/6/2001 -4704/2md.) İthali veya ihracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya, standardizasyon kontrolüne veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyayı, her ne şekilde olursa olsun gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ithal veya ihraç edenler veya bunlara teşebbüs edenler, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve çıkış eşyasında FOB kıymeti, giriş eşyasında ise gümrüklenmiş değeri kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Hükmolunacak ağır para cezası beş milyar liradan az olamaz. Ayrıca suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Bunların müsadere edilememesi halinde tayin edilecek para cezasına; eşya veya maddenin rayiç değeri miktarınca, rayiç değer tespit edilemezse beş milyar liradan az olmayan bir meblağ ilave olunur.
1) Bu faslın 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 inci maddeleri hükmünün, 71 inci madde gereğince bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç sene müddetle muteber olacağı öngörülmüş, bu süre en son 31/5/1937 tarih ve 3193 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 1939 yılı Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmış, bu süre de dolmuş olmakla anılan maddelerin hükmü kalmamıştır.
168-17
IV – Yukarıdaki fıkraların tatbiki ile alakalı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla verilen yetkiye dayanılarak İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca ortaklaşa neşir ve ilan edilecek tebliğlere uymayanların üç aydan bir seneye kadar hapislerine, suç konusu eşya veya maddelerin müsaderesine, müsadere mümkün olmayan hallerde eşya veya maddelerin bedeli miktarınca para cezasına hükmedilir. Suçluların bu hareketleri ayrıca kaçakçılık suçunu oluşturmuş ise mezkür suçtan dolayı da cezalandırılırlar. 
 
V – (III) üncü fıkraya giren suç, eşya gümrüklerde iken meydana çıkarılmış olsa dahi 60 ıncı maddedeki esaslar dairesinde ikramiye ödenir. 
 
VI – Yolcu ve nakil vasıtaları sahip ve personeli tarafından 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı olduğu şekillerde gizlenip (III) üncü fıkraya aykırı olarak yurttan eşya ve maddelerin çıkarılması veya buna teşebbüs edilmesi hallerinde gümrük memurlarından kurulu komisyonlarca kaçak eşyanın müsaderesine ve rayiç değerinin bir misli ağır para cezasına karar verilir. 
 
Madde veya eşya sahibi, bunların para cezasına esas olacak değerinin bir mislini gümrük idaresine rızası ile verirse keyfiyet mezkür idarece tespit, eşya veya madde müsadere edilerek hakkıdaki takibattan vazgeçilir. 
 
Madde veya eşya sahibi bir ay zarfında para cezasına hükmetmeye yetkili sulh ceza mahkemesine kıymet ve müsadere bakımından itirazda bulunabilir. 
 
Gizlenerek çıkarma hali mevcut değil ise yalnız eşyanın çıkarılmasına müsaade edilmez.
Ek Madde 3 - 4704(2001), 2867(1983) (Ek: 26/7/1983 -2867/27md.; Mülga: 5/6/1985 -3217/9md.; Yeniden düzenleme : 29/6/2001 -4704/3md.)
Gümrük idarelerinde işlem görmediği halde işlem görmüş gibi herhangi bir belge veya beyanname düzenleyenler veya bu suçları bilişim yoluyla işleyenler hakkında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun evrakta sahtekârlık ve bilişim alanında suçlarla ilgili hükümlerinde belirtilen cezalar iki kat olarak uygulanır.
Ek Madde 4 - 2867(1983)(Ek: 26/7/1983 -2867/27md.)
Bu Kanun kapsamına giren suçların son soruşturmasının yapılacağı yerdeki mahkemelerin birden çok dairelere ayrılmış olması halinde bu davalara, o mahkemenin bir numaralı olanında bakılır. 
 
Bu davaların özelliği de dikkate alınarak iş sayısının o mahkemenin bakabileceği azami miktarı aşması halinde bu miktarı aşan davalara aynı derecedeki sıra sayısı takip eden mahkemede bakılır. 
 
Dava sayısının iş bölümü uyarınca belirlenmiş miktarı aşmaması halinde bu mahkemeler diğer davalara da bakarlar.
Ek Madde 5 - 2867(1983) (Ek: 26/7/1983 -2867/27md.)
Kısıtlayıcı diğer Kanun hükümlerine ek olarak her türlü kaçakçılık suçundan dolayı ağır hapis cezasıyla mahküm olanlar, affa uğramış olsalar bile, 13/12/1960 tarihli ve sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumlarda çalıştırılamazlar.
Ek Madde 6 - 2867(1983) (Ek: 26/7/1983 -2867/27md.)
Bu Kanunun 11 inci maddesine göre silah kullanmalarından dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma açılanlara, bağlı bulunduğu kurum tarafından avukat sağlanır veya sanığın vekalet verdiği avukatın ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden kurumlarınca karşılanır ve sanık hakkında bu suçlardan dolayı soruşturma ve kavuşturmanın devamı süresince görevden uzaklaştırma, açığa alınma ve işten el çektirme işlemleri uygulanmaz.
Ek Madde 7 - 3217(1985) (Ek: 5/6/1985 -3217/6md.)
İthalat ve ihracat rejimi kararlarında veya1615sayılı Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine göre Bakanlar Kurulunca alınan kararlarda lehe değişiklik yapılması veya bu kararların yürürlükten kaldırılması hallerinde; değiştirilen veya kaldırılan kararlara aykırı davranışta bulunmuş olanlar hakkında, failin lehine olan kararlar ve kanun hükümleri tatbik infaz olunur.
Ek Madde 8 - 3217(1985) (Ek: 5/6/1985 -3217/7md.)
Serbest bölgelerden Türkiye'nin diğer kesimlerine veya Türkiye'nin diğer kesimlerinden serbest bölgelere, gümrük muamelelerine tabi olmaksızın mal getirilmesi veya götürülmesi veya bu fiillere teşebbüs edilmesi kaçakçılık sayılır. Kaçakçılık mevzuatının ceza hükümlerinin uygulanmasında, serbest bölgeler yurt dışı olarak kabul edilir.
168-18
Ek Madde 9 - 3217(1985)(Ek: 5/6/1985 -3217/8md.)
Eşyanın, Gümrük Kanununda belirtilen fiktif antrepo ve sundurmalardan, gümrük giriş işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilmeden ve vergileri kesin olarak ödenmeden ve gümrüğün yazılı izni olmadan kısmen veya tamaman çıkarılması halinde, eşyanın gümrüklenmiş piyasa değerinin miktarına bakılmaksızın, sadece fiilin temas ettiği maddedeki ağır para cezasına ve müsadereye hükmedilir, hürriyeti bağlayıcı ceza verilmez. 
 
Bu madde hükmü, bu Kanunun 29 uncu maddesinin tatbik edildiği hallerde uygulanmaz.
Ek Madde 10 - 4704(2001) (Ek: 29/6/2001 -4704/4md.)
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ithal edilen eşyayı, izin belgesinde belirtilen amaçlar dışında kullananlar veya bunlara teşebbüs edenler veya süresi içinde serbest dolaşıma sokmayanlar hakkında, eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katına kadar ağır para cezasına hükmolunur.
Ek Madde 11 - 4704(2001) (Ek: 29/6/2001 -4704/4md.)
Transit rejimi çerçevesinde taşınan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak yurt içinde bırakanlar hakkında eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katına kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ayrıca, eşya müsadere edilir.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)
(1918sayılı Kanunun kendi numarasız muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) 
 
A) Gümrük idarelerince tanzim edilen ve bu kanunun meriyeti tarihinde henüz katileşmemiş bulunan müsadere mazbataları ve kaçakçılığa müteallik tahkikat evrakı müzekkere ile cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdi olunur. 
 
B) 1510 numaralı kanunun 13 üncü maddesinin ilk fıkrasına giren istihlak işlerinden bu kanunun mer'iyeti zamanında elde bulunanlar, bulundukları mahkemelerde hususi kanunlarındaki ceza hükümlerine göre ve münferit hakim tarafından intaç olunur. 
 
C) Elde bulunan kaçakçılık işleri de bulundukları mahkemelerde görülür. Bu işlerde evrakı cumhuriyet müddeiumumiliğine vermiş olan gümrük veya inhisar memurları müdahil addolunurlar. 
 
D) Bu kanunun mer'iyeti zamanında gümrük veya inhisar memurlarınca temyiz olunupta henüz tetkik edilmemiş olan davalarda, o memurların müdahil sıfatiyle dava istidaları mevcut olmasa dahi, temyiz istidaları kabul olunur. 
 
E) Bu kanunun neşrinden evvel işlenmiş kaçakçılık fiillerinden dolayı Türk Ceza Kanununun ikinci maddesi hükmü dairesinde muamele olunur.
Madde 73 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 74 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
7/1/1932 TARİHLİ1918SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1 - 5/6/1985 tarihli ve3217sayılı Kanunun geçici maddesi :
Geçici Madde 1 - 3217(1985)
1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce1918sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası hükümlerine muhalefetten açılmış kamu davalarından; 
 
a) Durumları,1918sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının bu Kanunla değişik hükümlerine göre sadece para cezası verilmesini gerektiren tutuklu veya hükümlüler derhal tahliye edilirler. 
 
b) Durumları,1918sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının bu Kanunla değişik hükümlerine göre sadece para cezası verilmesini gerektirenler hakkında verilmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkümiyet kararlarının sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı daha önce tutuklu kalınan süreler ile infaz edilmekte olan hürriyeti bağlayıcı cezadan fiilen infaz edilmiş olan süreler 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde cürümler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir.
168-19
2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce inci maddesinin (F) bendi ile Ek 3 üncü maddesi hükümlerine aykırı davranıştan dolayı; 
 
a) Yapılmakta olan takibatın durdurulmasına, 
 
b) Açılan kamu davalarının ortadan kaldırılmasına, 
 
Karar verilir. 
 
c) Bu suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye edilir, mahkümiyet hükümleri infaz edilmez ve hükmün kanuni neticeleri kalkar. 
 
3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi uyarınca haklarında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre dava açılmış olup da, 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesinin bu Kanunla değişik hükümlerine göre kapsam dışında kalan tutuklu veya hükümlüler derhal tahliye edilir.1918sayılı Kanuna göre verilmiş olup infaz edilmekte olan mahkümiyet hükümleri infaz edilmez ve hükmün bütün kanuni neticeleri kalkar. Tutuklulukta ve hükümlülükte fiilen geçirilen süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde cürümler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek, 3078 sayılı Tuz Kanununa göre hükmedilen para cezasından mahsup edilir.
2 - 27/2/2003 tarihli ve4818sayılı Kanunun geçici maddesi :
Geçici Madde 1 - 4818(2004)
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak devam eden işlemler, Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki esas ve usullere göre yürütülerek neticelendirilir.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  1918 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  1918 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın konu edildiği İBK (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (4)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (621)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (19)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (6)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (24)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul