(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
14 EYLÜL 1330 TARİHLİ TAYINAT VE YEM KANUNUNA MÜZEYYEL (DEMİRBAŞ ERZAK VE YEM) KANUNU

Madde 1 -
Madde 1 - Bir Erin günlük demirbaş erzak istihkakı şunlardır.

          Gram Kalori

          ------- --------

  Peksimet      350  1937

  Koyun ve Sığır Eti Konservesi  250  262

  Komprime Çorpalık Sebze   100  400

  Şeker      100  410

  Çay        3

    Ancak et konserveleriyle çorbalık sebze komprimelerinin dahili mamülattan olması şarttır.
Madde 2 -
Birinci maddede yazılı mevat bulunmazsa bunların yerine kıta hekiminin reyi alınmak ve efradın badiyesi gözönünde bulundurulmak suretiyle demirbaş erzak olmaya elverişli diğer münasip miktar iaşe mevaddı tedarik ve tevzi olnur.
Madde 3 -
Demirbaş erzakın muhafazası ve taşınması için lüzum görülen bilumum ambalajlık malzeme ile bunların tamiri ve masrafı tayinat maddesinden tediye olunur.
Madde 4 -
Bir günlük demirbaş yem, Tayinat ve Yem Kanunun 33'üncü maddesini tedil eden 27 mayıs 1928 tarih ve 1257 numaralı kanunun 1'inci maddesinde yazılı yem istihkakından arpa veya yulaftan ibarettir.
Madde 5 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 6 -
Bu kanunun hükmünü icraya Milli Müdafa Vekili memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Eklendiği Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul