En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
7103 (2019) md: 2, 5, 6, 11, Geçici 8. KHK 700 (2018) md: 5, 10. 7061 (2018) md: 2, 5, 9, 10, Geçici 8. 6462 (2013) md: 4. 6360 (2012) md: 4. 5897 (2009) md: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. 5766 (2008) md: 9. 5766 (2008) md: 4, 6, 10, 13. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3713
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU (1)

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı” Cilt:2 Sayfa: 697
BİRİNCİ BÖLÜM
Mevzu, Tarifler, Mükellef ve İstisnalar
Verginin mevzuu:
Madde 1 - 5897(2009), 2348(1980) (Değişik: 26/11/1980 - 2348/1 md.)
Bu Kanunun 5 ve 6 ıncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;

a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,

b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,

c) (Mülga: 6/5/2009- 5897/2 md.)

Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.
Tanımlar (2) (3)
Madde 2 - 7103(2019), 7061(2018), 5897(2009), 5035(2004), 3418(1988), 2434(1981), 2348(1980)(Değişik: 25/12/2003- 5035/21 md.)
Bu Kanunda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir:

1- Motorlu taşıt: Karada, havada (…)(3) insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.

(1) 26/11/1980 tarihli ve 2348 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Kanunun adı “Motorlu Kara Taşıtlar Vergisi Kanunu” iken “Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu” olarak değiştirilmiş ve değişiklik metne işlenmiştir. (2) Bu madde başlığı "Tarifler:" iken, 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) 6/5/2009 tarihli ve 5897 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu bentte yer alan “, deniz, göl ve nehirlerde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
3714
2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

3- Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.

4- Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil dokuz ile onyedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.(1)

5- Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az onsekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.(1)

6- Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok yedi yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde dört tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır (Carry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.).

7- Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

9- Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.

10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

11- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

12- Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır.

13- (Mülga: 6/5/2009- 5897/3 md.)

14- (Mülga: 6/5/2009- 5897/3 md.)

15- Motor silindir hacmi: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili mevzuatları gereğince cm³ cinsinden ifade olunan motor hacmidir.

16- Azami toplam ağırlık: Taşıtların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.

17- Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı olan kilogram cinsinden ağırlığıdır.

18- Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibarıyla tespit edilir.
(1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, (4) numaralı bentte yer alan “onbeş” ibaresi “onyedi” şeklinde, (5) numaralı bentte yer alan “onaltı” ibaresi “onsekiz” şeklinde değiştirilmiş ve aynı Kanunun 93 üncü maddesiyle bu değişikliklerin 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
3714-1
19- Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik sicili (…) (1)ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder. (1)

20- (Ek: 28/11/2017-7061/22 md.) Taşıt değeri: Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketimvergisi hariç) teşekkül eden değeri ifade eder.

21- (Ek: 21/3/2018-7103/17 md.) Motor gücü: Taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güçtür.(2) 

Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer terimler Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur.
Mükellef:(3)
Madde 3 - 5897(2009), 2348(1980)(Değişik: 26/11/1980 - 2348/3 md.)
Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik (…)(3) sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.
İstisnalar:
Madde 4 - 6462(2013), 6360(2012), 5766(2008), 5035(2004), 5020(2003), 3418(1988), 2348(1980)(Değişik: 26/11/1980 - 2348/4 md.)
Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a) (Değişik: 4/6/2008- 5766/9 md.) Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu idarelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç), (4)

b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,
(1) 6/5/2009 tarihli ve 5897 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu bentte yer alan “trafik” ibaresi “trafik sicili” şeklinde değiştirilmiş, “, belediye veya liman” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca bu bent 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer. (3) 6/5/2009 tarihli ve 5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu maddede yer alan “, belediye veya liman” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (4) 12/11/2012 tarihle ve 6360 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “köy tüzel kişilikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri” ibaresi eklenmiştir.
3714-2
c) (Değişik: 25/12/2003- 5035/22 md.) Engellilik oranı % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.(1)
       
d) (Ek: 12/12/2003- 5020/7 md.)18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait taşıtlar.
       
(Ek :24/3/1988 - 3418/12 md.) Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Vergileme Ölçü ve Hadleri (2)
Madde 5 - 7103(2019), KHK 700(2018), 7061(2018), 5035(2004), 3418(1988), 3088(1984), 2348(1980)(Değişik: 25/12/2003-5035/23 md.)
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Sakatlık dereceleri” ibaresi “Engellilik oranı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 26/11/1980 tarihli ve 2348 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle bu bölüm başlığı “Vergileme Ölçü ve Hadleri” olarak değiştirilmiştir.
3715
 

3716
 
(1) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile bu tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümü iki sütun eklenmek suretiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, “2- Motosikletler” başlıklı bölümünden önce gelmek üzere metne işlenen satır eklenmiş olup aynı Kanunun 123 üncü maddesi uyarınca söz konusu değişiklikler 1/1/2018 tarihinde yürülüğe girmiştir. (2) Bu tarifenin, 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak, 30/12/2022 tarihli ve 32059 2. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) (Seri No:55) numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine bakınız. (3) 21/12/2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, 2022 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, bu tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 61,5 olarak belirlenmiştir.
3716-1
(Ek fıkra: 21/3/2018-7103/18 md.)(1) (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

a) 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,

b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,

c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,

d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,

e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,

f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,

g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,

h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,

ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

(Ek fıkra: 21/3/2018-7103/18 md.)(1) (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

b) 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,

c) 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,

d) 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/23 md.) (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.

(Değişik fıkra: 28/11/2017-7061/23 md.) (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. (2)

(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/23 md.) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
(1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca bu fıkralar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer. (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 48 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
3716-2
Madde 6 - 7103(2019), 5897(2009), 5766(2008), 3418(1988), 3088(1984), 2434(1981), 2348(1980)(Değişik :29/11/1984 - 3088/2 md.) (1)(2)
(I) Sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan, motorlu kara taşıtları (II) sayılı tarifeye göre (…)(1) , uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. (Ek cümle: 4/6/2008-5766/9 md.) Zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş uçaklar için (IV) sayılı tarifede yer alan vergi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.(1) 6/5/2009 tarihli ve 5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “; özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler (III) sayılı tarifeye” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) Bu tarifenin, 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak, 30/12/2022 tarihli ve 32059 2. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) (Seri No:55) numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine bakınız. (3) 21/12/2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, 2022 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, bu tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 61,5 olarak belirlenmiştir.
3716-3
(Ek fıkra: 21/3/2018-7103/19 md.)(1) (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

a) 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

b) 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

(Ek fıkra: 21/3/2018-7103/19 md.)(2) (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.

(1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca bu fıkralar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
3717
(III) SAYILI TARİFE
(Mülga: 6/5/2009- 5897/2 md.)
(1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca bu fıkralar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
3717
(IV) SAYILI TARİFE (1)
(Değişik: 25/12/2003- 5035/24 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi, Tarh, Tebliğ ve Ödeme
Mükellefiyetin başlaması: (2)
Madde 7 - 5897(2009), 3088(1986), 2348(1980)(Değişik :29/11/1984 - 3088/3 md.)
Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik (…)(2) sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

Şu kadar ki mükellefiyet;

a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık dönemin başından itibaren,
(1) Bu tarifenin, 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak, 30/12/2022 tarihli ve 32059 2. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) (Seri No:55) numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine bakınız. (2) 6/5/2009 tarihli ve 5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “, liman veya belediye” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 21/12/2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, 2022 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, bu tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 61,5 olarak belirlenmiştir.
3718
b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren,

Nazara alınır.
Mükellefiyetin sona ermesi: (1)
Madde 8 - 5897(2009), 3088(1986), 2348(1980)(Değişik: 29/11/1984 - 3088/4 md.)
Motorlu taşıtların trafik (…)(1) sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.
Verginin tarh, tebliğ ve ödenmesi:
Madde 9 - 7061(2018), 5897(2009), 5766(2008), 5035(2004), 4369(1999), 3505(1988), 3418(1988), 3088(1986), 2348(1980)(Değişik: 3/12/1988 - 3505/26 md.)
Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik olması halinde, bu değişikliğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.

Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır. (Ek cümle: 4/6/2008- 5766/9 md.)(2) Şu kadar ki, tahakkuk ettirilmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin eksik tahakkuk ettirilmesi veya hiç tahakkuk ettirilmemesi halinde, bu vergi ilgili vergi dairesi tarafından ikmalen tarh edilir. (2)

Maliye Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, motorlu taşıtlar vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.(3)

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.

a) (Mülga: 22/7/1998 - 4369/76 md.)

b) (Mülga: 22/7/1998 - 4369/76 md.)

(1) 6/5/2009 tarihli ve 5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu maddede yer alan “, liman veya belediye” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle; bu cümlenin 1/7/2008 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. (3) 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan "Maliye ve Gümrük Bakanlığı" ibaresi, “Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
3718-1
(Ek fıkra: 22/7/1998-4369/76 md.) (I), (I/A), (II) (…) (1) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen banka veya özel finans kurumu şubelerine ödenir. (1)(2)(3)

(I), (I/A), (II) (…) (1) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve ödenir (1)(3)

Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil veya satış nedeniyle malik değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.(4)
Yetki: (5)
Madde 10 - KHK 700(2018), 7061(2018), An. M. K. 2003/3(2003), 5897(2009), 5766(2008), 5035(2004), 4842(2004), 4605(2000), 4369(1999) ... >>
(Değişik: 26/12/1993 - 3946/35 md.)
(Mülga birinci fıkra: 25/12/2003-5035/49 md.)
	
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.(5)(6) 
(1) 6/5/2009 tarihli ve 5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “, (III)” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan "yapıldığı yerin vergi dairesine" ibaresi, "yapıldığı yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen banka veya özel finans kurumu şubelerine" şeklinde değiştirilmiştir. (3) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan “(I)” ibaresi “(I), (I/A),” şeklinde değiştirilmiş olup aynı Kanunun 123 üncü maddesi uyarınca söz konusu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (4) 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “kayıt ve tescil” ibaresi, "kayıt ve tescil veya satış nedeniyle malik" olarak değiştirilmiştir. (5) Bu tarifenin, 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak, 30/12/2022 tarihli ve 32059 2. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) (Seri No:55) numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine bakınız.. (6) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “önceki yılda uygulanan” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşıt değerleri ve” ibaresi eklenmiş olup aynı Kanunun 123 üncü maddesi uyarınca söz konusu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
3718-2
(Değişik üçüncü fıkra: 23/11/2000-4605/1 md.) Cumhurbaşkanı;(1)

a) Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye,(2) 

b) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 16/1/2003 tarihli ve E.2001/36, K.2003/3 sayılı Kararı ile.)

c) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye,

Yetkilidir.

(Değişik dördüncü fıkra: 28/11/2017-7061/25 md.) Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz. 
Vergiye etki eden değişikler:(3)
Madde 11 - 7103(2019), 5897(2009), 5035(2005), 5035(2004), 3505(1988), 3088(1986)(Değişik: 3/12/1988 - 3505/28 md.)
Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı (…)(4) ve azami kalkış ağırlığı gibi unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması veya azaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni duruma göre ödenir.(4)(5)(6)

(Değişik son fıkra: 25/12/2003- 5035/25 md.) Taşıtların tescil belgesinde yazılı olan model yılında bir yaşında olduğu kabul edilir.
Madde 12 - 3088(1986), 2348(1980) (Mülga: 29/11/1984 - 3088/10 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 48 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile bu bendin sonuna “taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye,” ibaresi eklenmiş olup aynı Kanunun 123 üncü maddesi uyarınca söz konusu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürülüğe girmiştir. (3) 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle; “Vergiye müessir değişiklikler:” olan bu madde başlığı, metne işlendiği şekilde değiştirilmiş olup aynı Kanunun 50 nci maddesi uyarınca söz konusu değişiklik 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (4) 6/5/2009 tarihli ve 5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “, motor gücü birimi (BG)” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (5) 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan "net ağırlığı" ibaresi, “motor silindir hacmi” şeklinde, “istiap haddi” ibaresi ise “azami toplam ağırlığı” şeklinde değiştirilmiş olup aynı Kanunun 50 nci maddesi uyarınca “istiap haddi” ibaresine ilişkin değişiklik 1/1/2005 tarihinde, diğer değişiklik 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. (6) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “motor silindir hacmi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “motor gücü,” ibaresi eklenmiş olup 7103 sayılı Kanunun 93 üncü maddesiyle bu değişikliğin 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır
3719
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler(1)
Bildirme ve sorumluluk: (1)(3)
Madde 13 - 5897(2009), 5766(2008), 5228(2004), 5035(2004), 4369(1999), 3418(1988), 3088(1986), 2348(1980)(Değişik: 26/11/1980 - 2348/10 md.)
a) Trafik (…)(2) sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.(2)(3)

Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik (…)(2) sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.

b) Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.(3)

Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sırasına göre ceza kesilir.

c) (Değişik: 24/3/1988 - 3418/16 md.) Noterler trafik (…) (2) sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi, taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar. (4)(2)
(1) 26/11/1980 tarihli ve 2348 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bu bölüm başlığı “Çeşitli Hükümler” olarak, madde başlığı ise “Bildirme ve Sorumluluk” olarak değiştirilmiştir. (2) 6/5/2009 tarihli ve 5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; bu bentte yer alan “, belediye veya liman” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan "vukua gelen" ibareleri, "meydana gelen"; "vuku bulduğu" ibaresi, "meydana geldiği" şeklinde değiştirilmiştir. (4) 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan "Motorlu taşıtlar vergisi taşıt pulu esasına göre tahsil edilen taşıtlar hariç olmak üzere noterler” ibaresi “Noterler” şeklinde değiştirilmiş olup, sözkonusu değişiklik 1/1/1999 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
3720
d) Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler (…)(1) ile Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fenni muayenelerini yapmadan, (…)(1) uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar. (1)(2)

(Değişik: 24/3/1988 - 3418/16 md.) Vergisi ödenmemiş veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci madde hükmüne göre taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, (…)(1) uçuşa elverişli belgesi verilemez. (Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.) (1)(3)

e) (Birinci fıkra mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)

(Değişik: 24/3/1988 - 3418/16 md.) Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergiler ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarından, mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere rücu hakkına sahiptirler.

(Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)
 
Gider kaydedilmeme hali:
Madde 14 - 5897(2009), 3088(1986), 2348(1980)(Değişik: 29/11/1984 - 3088/9 md.) (1)
Bu Kanuna bağlı (I), (I/A), (…)(1) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.(4)
Madde 15 - 3088(1986), 2348(1980) (Mülga: 29/11/1984 - 3088/10 md.)
 
Madde 16 - 3088(1986) (Mülga: 29/11/1984 - 3088/10 md.)
 
Paylar:
(1) 6/5/2009 tarihli ve 5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; 13 üncü maddenin (d) bendinin; birinci paragrafında yer alan “, liman ve deniz işletme bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları” ve “denize veya” ibareleri ile ikinci paragrafında yer alan “denize veya” ibaresi ile 14 üncü maddede yer alan “, (III)” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları,” ibaresi, “Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler" şeklinde, 31/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. (3) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle; bu paragrafta yer alan "Vergisi ödenmemiş" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci madde hükmüne göre taksitlendirilmemiş" ibaresi eklenmiştir. (4) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan “(I)” ibareleri “(I), (I/A),” şeklinde değiştirilmiş olup aynı Kanunun 123 üncü maddesi uyarınca söz konusu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürülüğe girmiştir.
3720-1
Kaldırılan hükümler:
Madde 18 -
6936 sayılı Hususi Otomobil Vergisi Kanunu ile 232 sayılı kanunla değişik6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9 uncu maddesi kaldırılmıştır.
Geçmiş yıllara ait vergi ve resimler:
Geçici Madde 1 -
1962 ve daha önceki bütçe yıllarına ait Hususi Otomobil Vergisi, Trafik Resmi ve bunlara ait cezaların eski hükümlere göre alınmasına devam olunur.
Geçici Madde 2 -
Bu kanun gereğince tahsil olunacak Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 1963 Mali yılı bütçesi (B) cetvelinde Hususi Otomobil Vergisi adlı 16 ncı bölüme gelir kaydedilir.
Geçici Madde 3 - 3418(1988) (Ek : 24/3/1988 - 3418/17 md.)
Halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen taşıtlarla ilgili uygulamaya 1.7.1988 tarihine kadar aynı şekilde devam olunur.
Geçici Madde 4 - 5035(2004) (Ek: 25/12/2003- 5035/26 md.)
3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 30.7.2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisini ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde 2004 yılı taksit aylarında ödenir. Mahsup edilemeyen tutar ise mükellefin talebi üzerine iade olunur. Ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi terkin edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Geçici Madde 5 - 5035(2004) (Ek: 25/12/2003- 5035/26 md.)
5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinde yer alan taşıtlara ait motor silindir hacmi ve 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ait azami toplam ağırlık bilgilerinin trafik tescil belgesinde bulunmaması nedeniyle mükellefler tarafından talep edilmesi halinde; trafik tescil kuruluşları ile yetkili bayiler veya ilgili vergi daireleri bu bilgileri ihtiva eden bir belgeyi mükellefe vermek zorundadırlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Geçici Madde 6 - 5035(2004) (Ek: 25/12/2003- 5035/26 md.)
6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan (4) numaralı bent 31.12.2004 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır.3720-2
Geçici Madde 7 - 5035(2004) (Ek: 25/12/2003- 5035/26 md.)
5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinin (2) numaralı bendinde yer alan motosikletlerin 2004 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi, Nisan ayının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen vergi birinci taksiti Nisan, ikinci taksiti Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
Geçici Madde 8 - 7103(2019), 7061(2018)(Ek: 28/11/2017-7061/26 md.)
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(Ek fıkra: 21/3/2018-7103/21 md.)(1) (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü; 

a) 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,

b) 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,

c) 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,

d) 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,

e) 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,

f) 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,

g) 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,

h) 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,

ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilir.
(1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca bu fıkra 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer. (2) Bu tarifenin, 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanması ile ilgili olarak, 30/12/2022 tarihli ve 32059 2. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) (Seri No:55) numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine bakınız. (3) 21/12/2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesiyle, 2022 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, bu tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 61,5 olarak belirlenmiştir.
3720-3
Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu maddede yer alan tarifeye göre vergilendirilir.
Yürürlük tarihi:
Madde 19 -
Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme yetkisi:
Madde 20 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
3720-4
18/2/1963 TARİH VE197 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER
1 – 26/11/1980 tarih ve 2348 sayılı kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 - 2348(1980)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde yer alan III sayılı tarifede yazılı, yat, kotra ve her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel tekneleri elinde bulunduranlardan, bu taşıtlarını bulundukları yer belediye veya liman başkanlıklarına aynı tarifedeki uçak ve helikopterleri elinde bulunduranlardan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kaydettirmemiş olanlar, bunların 2 ay içerisinde kayıt işlemlerini, belediye veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yaptırmak ve bu dairelerin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.
Geçici Madde 2 - 2348(1980)
27/9/1962 gün ve 11217 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan "Araçların Kayıt ve Tescil İşlemleri ile Plakalar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre yeni plaka almamış taşıt sahipleri adına, eski plaka numaraları üzerinden Motorlu Taşıtlar Vergisi tarh edilemez; bu suretle daha önce tarh ve tahakkuk ettirilip de tahsil olunamayan Motorlu Kara Taşıtları Vergileri de terkin olunur.
Geçici Madde 3 - 2348(1980)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Motorlu Kara Taşıtları Vergisinin 1980 yılına ait iki taksidini birden yatıranlar, 2 nci taksidin ödeme süresinde; bu Kanunda yer alan tarifelere göre, hesaplanacak 2 nci takside ilişkin miktarla, daha önce ödedikleri 2 nci taksit tutarı arasındaki farkı Vergi Dairesine yatırmakla yükümlüdürler.
Geçici Madde 4 - 2348(1980)
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 1980 Bütçe yılı için tahakkuk ettirilen veya tahsil olunan Motorlu Kara Taşıtları Vergileri, Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilgili tarifelerindeki hadlere ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre düzeltilir ve yukarıdaki Geçici 3 üncü Maddede belirtilen esaslara göre hesaplanan fark 2 nci taksit süresinde tahsil olunur.
2) 29/11/1984 tarih ve 3088 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde 1 - 3088(1984)
28/2/1980 tarihine kadarki dönemlere ait olarak tahakkuk edilip de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan motorlu kara taşıtları vergileri ile bunlara ilişkin cezalar ve gecikme zamları terkin olunur.
3720-5
3) 3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde 1 - 3505(1988)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve miktarı 500.000 lirayı aşmayan vergilerin % 30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 30'unun 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir.

Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
3721
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  197 Sayılı Kanunun Çeşitli Maddelerindeki Oran ve Miktarlarda 

  Çeşitli Mevzuat İle Yapılan Değişiklikler Tablosu 

   

  Değişiklik Yapan Mevzuatın

  Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

  Değişiklik Gören Tarife

   

  Tarihi

  Numarası

  Tarihi

  Numarası

   

  25/6/1988

  88/13038

  26/6/1988

  19854 (Mükerrer)

  I, II, III, IV

   

  28/12/1988

  88/13645

  30/12/1988

  20035

  I, II, III, IV

   

  27/12/1989

  89/14912

  30/12/1989

  20388

  I, II, III

   

  24/12/1990

  90/1317

  30/12/1990

  20741

  I, II, III, IV

   

  26/12/1991

  91/2568

  31/12/1991

  21098

  I, II, III, IV

   

  28/12/1992

  92/3920

  31/12/1992

  21452

  I, II, III, IV

   

  Tebliğ

  10

  25/12/1995

  22504

  I, II, III, IV

   

  Tebliğ

  11

  27/12/1996

  22860

  I, II, III, IV

   

  Tebliğ

  14

  16/12/1997

  23202 (Mükerrer)

  I, II, III, IV

   

  Tebliğ

  15

  1/12/1998

  23540 (Mükerrer)

  I, II, III, IV

   

  Tebliğ

  16

  16/12/1999

  23908

  I, II, II, IV

   

  Tebliğ

  17

  22/12/2000

  24268

  I, II, III, IV

   

  Tebliğ

  18

  29/12/2001

  24625

  I, II, III, IV

   

  Tebliğ

  19

  28/12/2002

  24977

  I, II, III, IV

   

  B.K.K.

  2004/8327

  31/12/2004

  25687 (3. Mükerrer)

  I

   

  Tebliğ

  28

  20/12/2006

  26382

  I, II, III, IV

   

  Tebliğ

  29

  26/12/2007

  26738

  I, II, III, IV

   

  Tebliğ

  31

  26/12/2008

  27092

  I, II, III, IV

   

  Tebliğ

  34

  31/12/2009

  27449

  I, II, IV

   

  Tebliğ

  37

  29/12/2010

  27800 (6. Mükerrer)

  I, II, IV

   

  Tebliğ

  39

  26/12/2011

  28154

  I, II, IV

   

  Tebliğ

  42

  31/12/2012

  28514 (4. Mükerrer)

  I, II, IV

   

  Tebliğ

  43

  30/12/2013

  28867 (Mükerrer)

  I, II, IV

   

  Tebliğ

  45

  30/12/2014

  29221

  I, II, IV

   

  Tebliğ

  46

  25/12/2015

  29573

  I, II, IV

   

  Tebliğ

  47

  27/12/2016

  29931

  I, II, IV

   

  Tebliğ

  49

  29/12/2017

  30285 (Mükerrer)

  I, II, IV

   

  Cumhurbaşkanı Kararı 

  1839

  23/12/2019

  30987

  I, II, IV, I/A

   

  Tebliğ

  52

  27/12/2019

  30991 (2.Mükerrer)

  I, II, IV, I/A

   

  Tebliğ

  53

  29/12/2020

  31349 (Mük.)

  I, II, IV, I/A

   

  Tebliğ

  54

  21/12/2021

  31696

  I, II, IV, I/A

   

  Cumhurbaşkanı Kararı

  6582

  21/12/2022

  32050

  I, II, IV, I/A

   

   

  Tebliğ

  55

  30/12/2022

  32059 (2. Mükerrer)

  I, II, IV, I/A

   

   


  3722

   

   

  197 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin Numarası

  197 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş

  Tarihi

  2348

  Kanunun Adı, 1, 2, 3, 4, İkinci Bölüm, 5, 6, 7, 8, 9, 12, Dördüncü Bölüm Başlığı, 13, 14, 15

  28/11/1980

  2380

  17

  1/3/1981

  2434

  2, 6

  1/3/1981 tarihinden geçerli olmak üzere 26/3/1981

  3088

  5, 6

  1/1/1985 tarihinden geçerli olmak üzere 6/12/1984

  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

  1/1/1986

  3418

  2, 9, 13, Geçici Madde 3

  31/3/1988

  4, 5, 6, 10,

  1/7/1988 tarihinden geçerli olmak üzere 31/3/1988

  3505

  10

  10/12/1988

  9, 11

  1/1/1989 tarihinden geçerli olmak üzere 10/12/1988

  3858

  10

  27/12/1992

  3946

  10

  1/1/1994

  4605

  10

  30/11/2000

  4629

  17

  1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere 3/3/2001

  5020

  4

  26/12/2003

  5035

  2, 4, 5, 6 ncı maddedeki (II) sayılı tarifenin (4) numaralı bendi haricindeki değişiklikler, 9, 10, 11 inci maddenin başlığı, birinci fıkrasındaki “net ağırlığı” ibaresine ilişkin değişiklik ve son fıkrasındaki değişiklik, 13, Geçici Madde 4, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6

  1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere 2/1/2004

  6 ncı maddede yer alan (II) sayılı tarifenin (4) numaralı bendi, 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki “istiap haddi” ibaresine ilişkin değişiklik

  1/1/2005

  5228

  13

  31/7/2004

  5766

  4, 6, 10, 13

  6/6/2008

  9

  1/7/2008

   


  3723

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin 

  Numarası

  197 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş

  Tarihi

  5897

  1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

  30/6/ 2009

  6360

  4

  6/12/2012

  6462

  4

  3/5/2013

  7061

  2, 5, 9, 10, 14, Geçici Madde 8

  1/1/2018

  7103

  2, 5, 6, 11, Geçici Madde 8

  1/1/2019

  KHK/700

  5, 10

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

   
  
  
  197 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  197 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (9)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (217)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (113)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (25)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul