Metinsel Değişiklikler
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5131
KÖYE GÖTÜRÜLEN HİZMETLERDEN GÖNÜLLÜ KATKILAR DIŞINDA KATILMA PAYI ALINMAMASI HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 - (Değişik : 28/12/1982 - 2770/2 md.)
Köye, Devlet ve Devlete bağlı kuruluşlarca götürülen hizmetler karşılığında, gönüllü katkılar dışında kimseden katılma payı alınamaz ve kimse bedenen çalıştırılamaz.
Devlet ve Devlete bağlı kuruluşlarca köye götürülecek hizmetler için köy halkının gönüllü katkıları, hizmetlerin programa alınmasında ve yürütülmesinde bir öncelik sağlamayacak şekilde değerlendirilir. Bu gönüllü katkıların nasıl değerlendirileceği ilgili bakanlıklarca çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilir.
Madde 2 -
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte :
a) Kendilerinden katılma payı alınmış ve henüz hizmet götürülmemiş köylere bu hizmetin götürülmesindeki sıra saklı tutulur,
b) Kendilerine hizmet götürülmüş olup katılma paylarından borçlu köylerin bu borçları istenmez.
Madde 3 -
1312 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları, 8 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 7478 sayılı Köy İçmesuları Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin (d) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Köye götürülen hizmetler karşılığı yapılan kişisel bağışlar da, sırada öncelik sebebi sayılamaz.
Madde 4 - (Mülga: 10/10/1983 - KHK - 110/25 md.)
Geçici Madde 1 - 3520(1989)
(2032 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Kendilerinden katılma payı alınmış, henüz hizmet götürülmesine başlanmamış köylerin ödedikleri katılma payı karşılığı paralar, köy tüzelkişiliğine Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde geri verilir.
Madde 5 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Daha önce "Köye Gütürülen Hizmetlerden Hiçbir Adla Katılma Payı Alınmaması Hakkında Kanun" şeklindeki başlık, 28/12/1982 tarih ve 2770 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
5132
 
5133
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2032 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul