Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5135
İSTANBUL, KAYSERİ, BURSA KAPALI ÇARŞILARININ ONARIMI VE İMARI HAKKINDA KANUN

Madde 1 - 2438(1981) (Değişik: 24/3/1981 - 2438/1 md.)
İstanbul, Kayseri ve Bursa'da bulunan tarihi kapalı çarşıların mimari ve inşai karakteri gözönünde tutulmak suretiyle onarım ve imarını Bayındırlık Bakanlığı yapar veya yaptırır.

Bu işlere ilişkin proje ve fenni şartname esasları hakkında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun görüşü alınır.
Madde 2 - 2438(1981) (Değişik: 24/3/1981 - 2438/1 md. )
İstanbul, Kayseri ve Bursa tarihi kapalı çarşılarının onarımı için Bayındırlık Bakanlığı, hazırlanacak keşfe ve Devlet Planlama Teşkilatının öngördüğü ödenek dilimlerine göre gelecek yıllara sari ihaleler yapmaya yetkilidir.

Devlet Planlama Teşkilatınca bu işler için öngörülen ödenek dilimleri Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yer alır ve harcamalar bu ödenekten karşılanır.
Madde 3 -
Asli şekilleri korunmak suretiyle onarılan ve imar edilen dükkanlar için yapılan giderlerden her taşınmaz mala yüzölçümü ile orantılı olarak düşecek miktarlar Bayındırlık Bakanlığınca belirlenir.
Madde 4 -
Onarılan ve imar olunan taşınmaz mallara harcanan paralar kanuni faizleri ile birlikte, bu taşınmaz mal sahiplerinden geçici ve kesin kabuller arasında Bayındırlık Bakanlığınca tayin edilecek tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca tespit edilecek sürede ve gerektiğinde taksitlere bağlanmak suretiyle "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun" hükümlerine göre adı geçen Bakanlıkça tahsil olunur.

Taksitlere bağlanması öngörülen hallerde bu süre iki yılı aşamaz.
Madde 5 -
Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak onarım dolayısiyle borçlanmak istemeyenler ilanen tebligat üzerine bir ay içinde bu isteklerini yazılı olarak Bayındırlık Bakanlığına bildirmeye mecburdurlar.

Bu şekilde müracaatta bulunanların yerlerini kamulaştırmaya Bayındırlık Bakanlığı yetkilidir.
Madde 6 -
Onarılan ve imar olunan taşınmaz mallarda, onarım ve imardan önce kiracı bulunan kişilerin kira sözleşmeleri, yürürlükteki yasa hükümleri çerçevesinde saptanacak kira bedelinin ödenmesi şartiyle devam eder.
5136
Madde 7 -
Taşınmaz malların malik veya kiracıları, tasdikli iş programı uyarınca Bayındırlık Bakanlığı tarafından üç ay evvelden kendilerine tebligat yapılması şartiyle onarım için gerekli görülen tarihte taşınmaz malı geçici olarak boşaltmak veya onarım çalışmalarına izin vermek zorundadırlar.

Malik veya kiracısı tarafından Bayındırlık Bakanlığınca belirtilen tarihte boşaltılmayan taşınmaz mallar hüküm istihsaline hacet kalmaksızın adı geçen bakanlığın icra dairesinden talebi üzerine usulü dairesinde geçici olarak boşaltılır.

İtiraz ve şikayet boşaltmayı durdurmayacağı gibi yargı organlarına ihtiyati tedbir için müracaat edilemez.

İcra dairelerince yapılan muameleler resim ve harca tabi değildir.

Taşınmaz malların malikleri veya kiracıları onarım sırasında boşaltma veya işlerinin aksaması nedenleri ile hiçbir tazminat ve kardan mahrumiyet isteğinde bulunamazlar.
Madde 8 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
5137
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

      2082 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

       2438                                                           —                                                             26/3/1981

   

  5138-5140

   

  
  
  2082 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul