(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖZEL BESLENME KANUNU.

Madde 1 -
Barışta ve savaşta açılacak gerilla, komando, dağ ve paraşütçü kıtaları, sualtı taarruz ve savunma timleri, derin su dalgıçları yetiştirme kurslarına katılacak erbaş ve erler ile bu kurslara öğretmen ve öğrenci olarak katılacak subay ve astsubaylar 23 Mart 1931 tarih ve 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanununda yazılı istihkaklar üzerinden beslenirler. Birinci fıkrada belirtilen kurs programlarını eğitim programı olarak uygulayan komando, sualtı taaruz ve savunma timleri, derin su dalgıçları, havadan indirme ve havadan ikmal birlikleri, dağ ve kış eğitim alayları, amfibi birliklerinde, eğitime fiilen katılan subay, astsubay, erbaş ve erler ile sivil memurlar da bu eğitim programının uygulandığı sürece yukardaki fıkrada yazılı istihkaklar üzerinden beslenirler. İkinci fıkrada sayılan birlikler yurt içi ve yurt dışı tatbikatlarda aynı şartlarla beslenir. Yukardaki fıkralara göre verilecek istihkaklar mübadele edilebilir, aynen veya bedelen verilemez. Bu maddeye göre beslenecekler hakkında 10 Eylül 1957 tarih ve 7043 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.
Madde 2 -
Birinci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sayılanlara benzer nitelikte kurulduğu veya aynı eğitim programını uyguladığı Genelkurmay Başkanlığınca saptanan birlik ve teşkiller yukardaki esaslara göre beslenir.
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ayrıntılar yönetmelikle saptanır.
Madde 3 -
21 Teşrinievvel 1935 tarih ve 2831 sayılı Kanunun tütün istihkakına ilişkin hükmü ile 19 Şubat 1954 tarih ve 6252 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 4 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu Kanunun hükümlerini Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. Ek Madde 1 - (Ek madde: 09/10/1996 - 4189/1 md.) Olağanüstü hal bölgesi dışında olup da, mücavir ve hassas iller ile diğer il ve bölgelerde iç güvenlik harekatı ile görevlendirilen personelin sıcak yemek yemelerinin mümkün olmaması halinde, istihkakın 5 700 kaloriyi geçmeyecek şekilde konserve ve hazır yiyecek olarak verildiği günlerde, 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanununda belirtilen istihkakın iki katına kadar parasal tutarda tabela düzenlenebilir.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul