(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3725
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

Değerli kağıtlar: (1)
Madde 1 - 6745(2016), 2343(1980)(Değişik: 21/11/1980 -2343/1 md.)
Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri "değerli kağıt" sayılır. (1)
	
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Kullanma mecburiyeti:
Madde 2 - 5281(2004) (Değişik: 30/12/2004 -5281/12 md.)
Değerli kâğıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması mecburidir.
Değerli kağıtların hazırlanması ve satılması:
Madde 3 - 7061(2017), 4481(1999)
Değerli kağıtlar, ilgili bakanlık ve dairelerin mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır.

(Değişik ikinci fıkra: 28/11/2017-7061/27 md.) Bu kâğıtların, Maliye Bakanlığının muvafakati ile ilgili bakanlık, daireler veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanıp bastırılması veya elektronik belge olarak düzenlenmesi mümkündür.

Değerli kağıtlar malsandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tayin edilecek yerlerde satılır.

(Ek: 26/11/1999-4481/12 md.) Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kâğıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir.
Değerli kağıtların bedeli:
Madde 4 -
Değerli kağıtlar ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır.
Değerli kağıt yerine adi kağıt kullanılması:
Madde 5 - 5281(2004)(Değişik: 30/12/2004 -5281/13 md.)
Bu Kanunda yazılı noter kâğıtları yerine adi kâğıt kullanılması halinde, bu evraka ait değerli kağıt bedeli noterlerce tahsil edilir.

(1) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri” ibaresi eklenmiştir.
3726
Bu mecburiyete uymayan noterlerden birinci fıkraya göre tahsil edilecek bedelin üç katı tutarında ceza alınır.
Kaldırılan hükümler:
Madde 6 -
Aşağıda yazılı kanunlar ve kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır:

1. 28/5/1934 tarihli ve2459 sayılı Tayyere Resmi hakkındaki Kanunun 5 inci maddesi,
2. 22/6/1938 tarihli ve3478 sayılı kanunun 25 inci maddesinin kira kontratları, 
noter evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile ilgili fıkraları,

3. 11/4/1938 tarihli ve3356 sayılı kanun,

4. 2/4/1958 tarihli ve7109 sayılı kanun,

5. 12/4/1927 tarihli ve1025 sayılı kanun,

6. 5/7/1939 tarihli ve3686 sayılı kanunun 2 nci maddesi,

7. 26/5/1926 tarihli ve859 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası,

8. 29/6/1938 tarihli ve3529 sayılı kanunun 5 inci maddesi ile 7 nci maddesinin son 
fıkrası,

9. 21/7/1953 tarihli ve6183 sayılı kanunun 45 inci maddesinin 2 nci fıkrası,

10. 2/5/1949 tarihli ve5383 sayılı kanunun 153 üncü maddesinin 2 nci fıkrası.
Geçici Madde 1 -
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kullanılmayan değerli kağıtların eski ve yeni bedelleri arasındaki fark ilgililer tarafından tamamlattırılır. Değerli kağıtlar arasından çıkarılanlardan kullanılmamış bulunanların bedelleri geri verilir.

Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Maliye Bakanlığı düzenler.
Geçici Madde 2 -
Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra satın alınacak pasaportlardan damga resmi ve nüfus hüviyet cüzdanlarından harc ve damga resmi alınmaz.
Geçici Madde 3 - 6661(2016)(Ek: 14/1/2016-6661/4 md.)(1)
31/12/2016 tarihine kadar nüfus cüzdanlarından 8 TL (10,50 TL) değerli kâğıt bedeli alınır ve bu bedelin tespiti Kanunun 1 inci maddesi kapsamında yapılmaya devam edilir.
Yürürlük:
Madde 7 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.

(1) Bu maddeye Kanunla getirilmiş olan miktar aynen bırakılmış olup; bu Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 30/12/2017 tarihli ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) ile 1/1/2018 tarihinden geçerli olarak getirilen miktar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu Kanunda tebliğlerle yapılan değişiklikler için Kanunun sonundaki "TEBLİĞLER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ" ne bakınız.


3726-1


(1) Bu tabloya Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış; bu Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79) ile 1/1/2023 tarihinden geçerli olarak getirilen miktarlar metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu Kanunda tebliğlerle yapılan değişiklikler için Kanunun sonundaki "TEBLİĞLER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ" ne bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  210 SAYILI KANUNDA TEBLİĞLER İLE YAPILAN

                                                       DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ

   

  Değişiklik Yapan Tebliğin 

  Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

  Seri Numarası

  Tarihi

  Numarası

  7

  26/12/1990

  20737

  8

  24/12/1991

  21091

  9

  18/12/1992

  21439

  10

  23/12/1993

  21797

  11

  22/12/1994

  22149

  12

  25/12/1995

  22504

  13

  27/12/1996

  22859

  14

  16/12/1997

  23202 Mük.

  15

  1/12/1998

  23540 Mük.

  16

  28/7/1999

  23769

  18

  10/12/2000

  24256

  19

  27/11/2001

  24596

  20

  28/12/2002

  24977

  21

  22/12/2003

  25324 Mük.

  45

  30/12/2004

  25686

  46

  5/1/2005

  25691

  23

  17/12/2005

  26026

  2006/1

  19/12/2006

  26381

  2007/1

  28/12/2007

  26740

  2008/1

  23/12/2008

  27089

  2009/1

  31/12/2008

  27097  7.Mük

  2009/9

  14/7/2009

  27288

  2009/3

  31/12/2009

  27449

  2010/1

  20/6/2010

  27617

  2010/2

  31/12/2010

  27802

  2011/1

  30/12/2011

  28158

  2012/1

  31/12/2012

  28514 (4.Mükerrer)

  2013/1

  30/12/2013

  28867 (Mükerrer)

  2014/1

  10/4/2014

  28968

  2013/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Tebliği

  6/12/2014

  29197

  2014/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Tebliği

  6/12/2014

  29197

  40

  31/12/2014

  29222

  50

  25/12/2015

  29573

  52

  21/12/2016

  29925

  56

  30/12/2017

  30286 (Mükerrer)

  60

  31/12/2018

  30642 (3. Mükerrer)

  64

  31/12/2019

  30995 (4. Mükerrer)

  70

  21/12/2021

  31696

  71

  30/12/2022

  32059 (2. Mükerrer)

   


  3727

   

  210 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL 

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren

   Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi 

  Kararının  Numarası

   

  210 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  2343

  Değerli Kağıtlar tablosuna  alınan ve bu tablonun 6, 8, 11, 12, 13 ve 14 üncü bentlerinde belirtlilen kağıtlara ait hükümler

  Diğer hükümler

  1/3/1981

   

   

  1/12/1980

  3239

  A) Birinci bölümün araziye ait asgari ölçüde birim değer tespiti için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ve arazi ile ilgili diğer hükümleri ve yoklamadan maksat ve yoklama memurlarına ilişkin hükümleri.

  B)  Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespiti için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ile ilgili hükümleri

  C) Beşinci bölümünün, 96 ncı maddesiyle 492sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesine eklenen Telsiz Harçlarına ilişkin hükümleri (Yıllık harçlara ait hükümleri hariç)

  D) 107, 115, 119,  126, 132, 133, 134, 135 ve Geçici 2, 3 ve 4 üncü maddeleri

  E) Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakan lığına yetki veren hükümleri

  F) Diğer hükümleri

   

   

  11/12/1985

   

   

  1/3/1986

   

   

  7/10/1983 tarihinden geçerli olmak üzere (11/12/1985)

   

  11/12/1985

  1/1/1986 tarihinden geçerli olmak üzere (11/12/1985)

  1/1/1986

  4481

  A) 8, 9 ve 12 nci maddeleri 

   

  B) Diğer maddeleri

  26/11/1999 tarihini izleyen aybaşında

  26/11/1999

   

                            


  3728

   

  210 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL 

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren 

  Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi 

  Kararının  Numarası

   

  210 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  5281

  2, 5 ve Değerli Kağıtlar Tablosu

  1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004

  6304

  Değerli Kağıtlar Tablosu

  18/5/2012

  6661

  Geçici Madde 3, Değerli Kağıtlar Tablosu

  27/1/2016

  6735

  Değerli Kağıtlar Tablosu

  13/8/2016

  6745

  1

  7/9/2016

  KHK/680

  Değerli Kağıtlar Tablosu

  1/7/2017

  7061

  3

  5/12/2017

  7072

  Değerli Kağıtlar Tablosu

  1/7/2017

   

   
  
  
  210 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  210 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  210 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/07/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 31/12/2004 - 01/07/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (17)
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (7)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (13)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul