(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3725
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

Değerli kağıtlar: (1)
Madde 1 - 6745(2016), 2343(1980)(Değişik: 21/11/1980 -2343/1 md.)
Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri "değerli kağıt" sayılır. (1)
	
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Kullanma mecburiyeti:
Madde 2 - 5281(2004) (Değişik: 30/12/2004 -5281/12 md.)
Değerli kâğıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması mecburidir.
Değerli kağıtların hazırlanması ve satılması:
Madde 3 - 7061(2017), 4481(1999)
Değerli kağıtlar, ilgili bakanlık ve dairelerin mütalaası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır.

(Değişik ikinci fıkra: 28/11/2017-7061/27 md.) Bu kâğıtların, Maliye Bakanlığının muvafakati ile ilgili bakanlık, daireler veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanıp bastırılması veya elektronik belge olarak düzenlenmesi mümkündür.

Değerli kağıtlar malsandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tayin edilecek yerlerde satılır.

(Ek: 26/11/1999-4481/12 md.) Çekler ilgili bankalarca bastırılır ve satılır. Satılan çeklerin (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelere verilen çekler hariç) değerli kâğıt bedelleri, bankalarca her ayın yedinci günü akşamına kadar ilgili mal sandıklarına ödenir.
Değerli kağıtların bedeli:
Madde 4 -
Değerli kağıtlar ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır.
Değerli kağıt yerine adi kağıt kullanılması:
Madde 5 - 5281(2004)(Değişik: 30/12/2004 -5281/13 md.)
Bu Kanunda yazılı noter kâğıtları yerine adi kâğıt kullanılması halinde, bu evraka ait değerli kağıt bedeli noterlerce tahsil edilir.

(1) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri” ibaresi eklenmiştir.
3726
Bu mecburiyete uymayan noterlerden birinci fıkraya göre tahsil edilecek bedelin üç katı tutarında ceza alınır.
Kaldırılan hükümler:
Madde 6 -
Aşağıda yazılı kanunlar ve kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır:

1. 28/5/1934 tarihli ve2459 sayılı Tayyere Resmi hakkındaki Kanunun 5 inci maddesi,
2. 22/6/1938 tarihli ve3478 sayılı kanunun 25 inci maddesinin kira kontratları, 
noter evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile ilgili fıkraları,

3. 11/4/1938 tarihli ve3356 sayılı kanun,

4. 2/4/1958 tarihli ve7109 sayılı kanun,

5. 12/4/1927 tarihli ve1025 sayılı kanun,

6. 5/7/1939 tarihli ve3686 sayılı kanunun 2 nci maddesi,

7. 26/5/1926 tarihli ve859 sayılı kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrası,

8. 29/6/1938 tarihli ve3529 sayılı kanunun 5 inci maddesi ile 7 nci maddesinin son 
fıkrası,

9. 21/7/1953 tarihli ve6183 sayılı kanunun 45 inci maddesinin 2 nci fıkrası,

10. 2/5/1949 tarihli ve5383 sayılı kanunun 153 üncü maddesinin 2 nci fıkrası.
Geçici Madde 1 -
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kullanılmayan değerli kağıtların eski ve yeni bedelleri arasındaki fark ilgililer tarafından tamamlattırılır. Değerli kağıtlar arasından çıkarılanlardan kullanılmamış bulunanların bedelleri geri verilir.

Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Maliye Bakanlığı düzenler.
Geçici Madde 2 -
Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra satın alınacak pasaportlardan damga resmi ve nüfus hüviyet cüzdanlarından harc ve damga resmi alınmaz.
Geçici Madde 3 - 6661(2016)(Ek: 14/1/2016-6661/4 md.)(1)
31/12/2016 tarihine kadar nüfus cüzdanlarından 8 TL (10,50 TL) değerli kâğıt bedeli alınır ve bu bedelin tespiti Kanunun 1 inci maddesi kapsamında yapılmaya devam edilir.
Yürürlük:
Madde 7 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür.

(1) Bu maddeye Kanunla getirilmiş olan miktar aynen bırakılmış olup; bu Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 30/12/2017 tarihli ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) ile 1/1/2018 tarihinden geçerli olarak getirilen miktar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu Kanunda tebliğlerle yapılan değişiklikler için Kanunun sonundaki "TEBLİĞLER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ" ne bakınız.
3726-1

(1) Bu tabloya Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış; bu Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 31/12/2018 tarihli ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Muhasebat ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) ile 1/1/2019 tarihinden geçerli olarak getirilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu Kanunda tebliğlerle yapılan değişiklikler için Kanunun sonundaki "TEBLİĞLER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ" ne bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  3727

   

  210 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren

   Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi

  Kararının  Numarası

   

  210 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  2343

  Değerli Kağıtlar tablosuna  alınan ve bu tablonun 6, 8, 11, 12, 13 ve 14 üncü bentlerinde belirtlilen kağıtlara ait hükümler

  Diğer hükümler

  1/3/1981

   

   

  1/12/1980

  3239

  A) Birinci bölümün araziye ait asgari ölçüde birim değer tespiti için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ve arazi ile ilgili diğer hükümleri ve yoklamadan maksat ve yoklama memurlarına ilişkin hükümleri.

  B)  Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespiti için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ile ilgili hükümleri

  C) Beşinci bölümünün, 96 ncı maddesiyle 492sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesine eklenen Telsiz Harçlarına ilişkin hükümleri (Yıllık harçlara ait hükümleri hariç)

  D) 107, 115, 119,  126, 132, 133, 134, 135 ve Geçici 2, 3 ve 4 üncü maddeleri

  E) Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakan lığına yetki veren hükümleri

  F) Diğer hükümleri

   

   

  11/12/1985

   

   

  1/3/1986

   

   

  7/10/1983 tarihinden geçerli olmak üzere (11/12/1985)

   

  11/12/1985

  1/1/1986 tarihinden geçerli olmak üzere (11/12/1985)

  1/1/1986

  4481

  A) 8, 9 ve 12 nci maddeleri

   

  B) Diğer maddeleri

  26/11/1999 tarihini izleyen aybaşında

  26/11/1999

   

                           


  3728

   

  210 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

  EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren

  Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi

  Kararının  Numarası

   

  210 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  5281

  2, 5 ve Değerli Kağıtlar Tablosu

  1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004

  6304

  Değerli Kağıtlar Tablosu

  18/5/2012

  6661

  Geçici Madde 3, Değerli Kağıtlar Tablosu

  27/1/2016

  6735

  Değerli Kağıtlar Tablosu

  13/8/2016

  6745

  1

  7/9/2016

   

  680-KHK

  Değerli Kağıtlar Tablosu

  1/7/2017

  7061

  3

  5/12/2017

  7072

  Değerli Kağıtlar Tablosu

  1/7/2017

   

   

  
  
  210 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  210 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  210 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/07/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 31/12/2004 - 01/07/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (14)
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (7)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (13)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul