5147
MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI

Madde 1 - 7394(2022), 7077(2018), KHK 690(2017), 6663(2016), 6495(2014), 5335(2005), 4336(1998), 3372(1987)(Değişik: 5/2/1998 -4336/1 md.)
Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 14.750(1)(2) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilir. (Değişik ikinci cümle: 21/4/2005-5335/9 md.; Mülga ikinci cümle: 29/1/2016-6663/12 md.) (…)(1)(2)

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. (Ek cümle:8/4/2022-7394/8 md.) Bu ödeneğin net tutarının net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark, ödenek için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenir.

Bu ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı içinde söz konusu bütçeden il özel idare ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları bütçelerine aktarılır.(3)

Muhtar ödeneği, her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenir.
Madde 2 - 4160(1996), 3372(1987) (Mülga: 1/8/1996 -4160/5 md. )
Madde 3 -
Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almakta bulunanların bu aylıkları muhtarlık ödeneği ve harçlardan alacakları prim dolayısıyle kesilmez.
Madde 4 - 7077(2018), KHK 690(2017), 5754(2008)(Değişik birinci fıkra: 31/5/2006-5754/89 md.)
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık almayan köy ve mahalle muhtarları, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. (4)
 
(Değişik ikinci fıkra: 17/4/2017-KHK-690/33 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/29 md.) Birinci fıkra kapsamında bulunanların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primleri, il özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Sosyal güvenlik primlerinin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı içinde söz konusu bütçeden il özel idare ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları bütçelerine aktarılır.
(1) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 77 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “3.000” ibaresi”5.700” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “5.700” ibaresi “14.750” şeklinde değiştirilmiş; söz konusu değişikliğin, Kanunun yayım tarihi olan 10/2/2016 tarihini izleyen ayın onbeşinde yürürlüğe gireceği adı geçen Kanunun 35 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır. (3) 17/4/2017 tarihli ve 690 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “il özel idare” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7077 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (4) 17/4/2017 tarihli ve 690 sayılı KHK’nin 33 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “4 üncü maddesi kapsamında sigortalı” ibaresi “4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı” şeklinde, “aylık ve gelir” ibaresi “aylık” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7077 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır
5148
Madde 5 - 5510(2008) (Mülga: 31/5/2006 -5510/106 md.)
Madde 6 - 3372(1987) (Değişik: 21/5/1987 -3372/2 md.)
Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine aktarılması, köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve usulleri; mahalle muhtarlarının harç tahsilatının ve paylarının ödenme biçimi ile köy ve mahalle ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraka ait basılı kağıtların tip, örnek ve bedellerine ilişkin hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
Madde 7 -
18/3/1924 tarihli ve442 sayılı Köy Kanunu ile 15/4/1944 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 8 -
15/4/1944 gün ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Teşkiline Dair Yasanın 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir:

Yoksullukları mahalle muhtarı tarafından kabul edilenlerden ve üçüncü maddenin ikinci bendinde yazılı işlerden harç alınmaz.
Ek Madde 1 - 3372(1987) (Mülga: 21/5/1987 -3372/3 md.)
Geçici Madde - 3372(1987) (Mülga: 21/5/1987 -3372/3 md.)
Madde 9 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
29/8/1977 TARİH VE 2108 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER:
1 – 21/5/1987 tarih ve3372 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde - 3372(1987)
Bu Kanunun 2 nci maddesinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelik, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılır.

Bu düzenleme yapılıncaya kadar eski yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
5149
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2108 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  2108 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş

  Tarihi

  3372

  1/7/1987 tarihinden geçerli olmak üzere 26/5/1987

  4160

  19/7/1996

  4336

  1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihi olan 7/2/1998

  5335

  1

  27/4/2005

  5754

  4

  1/10/2008

  5754 sayılı Kanunla değişik 5510

  5

  1/10/2008

  6495

  1

  15/1/2014

  6663

  1

  10/2/2016 tarihini izleyen ayın onbeşinde

  KHK/690

  1, 4

  29/4/2017 tarihini izleyen aybaşında

  7077

  1, 4

  8/3/2018 tarihini izleyen aybaşında

  7394

  1

  15/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

  (15/4/2022)

   

  
  
  2108 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (13)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (11)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul