(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1333
DEVLET KİTAPLARI MÜTEDAVİL SERMAYESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Mektep kitaplarının Maarif Vekaletince bastırılması hakkındaki 24 Nisan 1926 tarih ve 823 numaralı kanunun birinci maddesi hükmüne tevfikan 1926, 1927, 1928, 1929 ve 1930 seneleri bütçelerinden tahsis olunan mebaliğ ile ilmi ve mesleki kitap ve mecmuaların neşri için 18 Haziran 1927 tarih ve1087 numaralı kanunun birinci maddesi ve 1928, 1929 ve 1930 seneleri bütçeleri ile verilen mütedavil sermayeler yine aynı işlerde kullanılmak üzere (Devlet kitapları mütedavil sermayesi) adı altında birleştirilmiştir.
Madde 2 - 2718(1982), 1733(1973), 7380(1959)
27 Kanunusani 1927 tarih ve 968 numaralı kanun mucibince Devlet Matbaası için 1926 ve 1927 seneleri bütçeleriyle tahsis olunan mütedavil sermayelerle bu sermayeler haricinde evvelce Maarif tarafından bastırılmış veya satın alınmış kitapların mevcutları kıymetleri üzerinden Devlet kitapları mütedavil sermayesine maledilir. Gerek birinci maddede yazılı mütedavil sermayelerden bastırılan veya satın alınan, gerek bu madde ile Devlet kitapları mütedavil sermayesine maledilen kitaplardan satışa çıkarılmasına Maarif Vekaletince müsaade olunmayan kısmı sermayeden tenzil olunur.

(Ek: 20/11/1959- 7380/1 md.; Değişik: 23/11/1982- 2718/1 md.) Devlet kitapları mütedavil sermayesi (99) doksandokuz milyon liradan (1,5) birbuçuk milyar liraya çıkarılmıştır. Bu sermayenin (401) dörtyüzbir milyon lirası Genel Bütçeden, geri kalan (1) bir milyar lirası ise her yıl sonunda, elde edilecek kardan karşılanır.
Madde 3 - 3577(1939) (Değişik: 26/1/1939- 3577/1 md.)
Devlet kitapları mütedavil sermayesi ile basılacak kitapların fiyatları, her nevi masrafları ithal edilmek üzere tesbit edilecek maliyetlerine % 35 ilavesiyle tayin olunur. Bu suretle satışa çıkarılan kitapların fiyatlarında % 25 e kadar iskonto yapılır. Maarif Vekilliği bu kitapların yayılmasını ve satılmasını kolaylaştırmak için her türlü ücret ve masrafı bu iskontalardan karşılanmak üzere icabı halinde ve lüzum göreceği yerlerde kitap depoları ve satış mağazaları açmağa mezundur.
Madde 4 - 5760(1951), 4940(1946), 3577(1939), 3033(1936) Değişik: 13/6/1946 - 4940/1 md.)
Yalnız Milli Eğitim Bakanlığınca bastırılacak okul kitaplarının giderlerine karşılık olmak üzere Devlet Kitapları Döner Sermayesi adına bu sermaye gelir ve kazançlarından kapatılmak ve 1 Haziran 1946 tarihinden başlıyarak 1950 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere Milli Bankalarda en çok bir milyon liraya kadar cari
1334
hesaplar açtırmağa Maliye Bakanı yetkilidir. (1)
Madde 5 -
18 Haziran 1927 tarih ve1087 numaralı kanunun bu kanuna muhalif olan hükümleriyle 24 Nisan 1926 tarih ve 823 numaralı kanun mülgadır.
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987), 2780(1935) (12/6/1935 - 2780/1 md. ile gelen numarasız ek madde hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Mektep kitaplarının Kültür Bakanlığınca bastırılması hakkındaki 3 Mayıs 1926 tarih ve 823 sayılı kanunun birinci maddesi hükmüne tevfikan 1931 ve 1932 yılları bütçelerinden tahsis olunan paralar dahi Devlet kitapları mütedavil sermayesine zammolunur.
  
Ek Madde 2 - 3520(1989), KHK 291(1987), 6477(1955) (16/2/1955 - 6477/1 md. ile gelen numarasız ek madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Maarif Vekaletince bastırılacak kitapların masraflarına karşılık olmak üzere (Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi) namına Hazinenin kefaletiyle milli bankalarda en çok (1 000 000) liraya kadar cari hesaplar açtırmaya Maliye Vekili mezundur.
Madde 6 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 7 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
(1) a - Bu maddedeki süre 30/4/1951 tarih ve 5760 sayılı Kanun gereğince 1 Ocak 1951 tarihinden itibaren, 1953 mali yılı sonuna kadar uzatılmıştır. b - Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.
1335-1337
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2133 SAYILI KANUNA EK VE DEGİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

        Kanun                                                                                                                    Yürürlüğe

           No.                          Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                       giriş tarihi

     ________   _____________________________________________________   ____________

          2780                                                          —                                                           19/6/1935

          3033                                                          —                                                           17/6/1936

          3577                                                          —                                                             7/2/1939

          4940                                                          —                                                           19/6/1946

          5760                                                          —                                                             5/5/1951

          6477                                                          —                                                           23/2/1955

          7380                                                          —                                                         26/11/1959

          1733                                                          —                                                           31/5/1973

          2718                                                          —                                                         27/11/1982

   

  1338

  
  
  2133 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  2133 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul