En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1337
HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI MAAŞATININ TEVHİT VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 14 NİSAN 1930 TARİH VE 1587 NUMARALI KANUNA MÜZEYYEL KANUN

Madde 1 -
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 14 Nisan 1930 tarih ve 1587 numaralı kanunun ikinci maddesine merbut cetvelde yazılı (Fare laboratuvarı) unvanı (İstanbul limanı bakteriyoloji müessesesi) suretinde tadil edilmiştir.
Madde 2 -
Sıhhi vazifelerin icap ettirdiği yerlerde ve sahil sıhhiye merkez, idare ve muhafaza memurlukları binalariyle tahaffuzhane ittihaz olunan binaların ikamete tahsis edilen kısımlarında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tesbit edilecek esaslar dairesinde bu idarelere mensup memur ve müstahdemlerin aileleri ile birlikte meccanen ikametleri caizdir.
Madde 3 -
Bu kanun 1 Haziran 1933 tarihinden muteberdir.
Madde 4 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Eklendiği Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul