Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN (RG: 31.05.2012)
5189
ATATÜRK'ÜN DOĞUMUNUN 100 ÜNCÜ YILININ KUTLANMASI VE "ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KURULMASI" HAKKINDA KANUN

Amaç:
Madde 1 -
Bu Kanunun amacı, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılı dolayısıyla, Türk devriminin, Türk ve insanlık tarihi içindeki yerini ve önemini, büyüklüğünü, bütünleştiriciliğini, milliyetçiliğini, laiklik ve eğitim anlayışını, Atatürk'ün milli bağımsızlık hareketlerindeki öncülüğünü, dünya görüşünü, insanlık anlayışı ve barışçılığını, devlet adamlığı niteliklerini belirtmek, yaymak ve yaşatmaktır.
Görevler:
Madde 2 -
Amacı gerçekleştirmek için;

a) Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılı olması dolayısıyla, 1981 yılını, "Atatürk Yılı" olarak kutlamak; bu maksatla yurt içinde ve dışında, çeşitli toplantılar, yarışmalar, törenler düzenlemek, düzenlenmesini teşvik etmek ve desteklemek;

b) Atatürk'çü anlayışı ve davranışı her türlü yayın, yayım, kültür, sanat, eğitim, araçlarıyla ve çalışmalarıyla tanıtmak ve benimsenmesine yardımcı olmak;

c) Atatürk'çü aylayıştan ve davranıştan hareketle milli birlik, beraberlik ve bütünlük duygusunu, düşüncesini ve şuurunu geliştirici, birleştirici, toplayıcı ve kaynaştırıcı Türk Milliyetçiliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak;

d) Atatürk'le ilgili her türlü yayın, yayım, inceleme, araştırma ve çalışma yapan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak;

e) Atatürk'ün anısına armağan olmak üzere ve Cumhuriyetin sembolü olarak 1981 yılında Ankara'da temeli atılacak olan Atatürk Kültür Merkezini kurmak.
Atatürk Kültür Merkezi:
Madde 3 - Bilgi Butonu6306(2012), 2450(1981) (Değişik: 16/5/2012-6306/22 md.)
Atatürk Kültür Merkezi Ankara’da kurulur. Atatürk Kültür Merkezi alanı; Ankara İmar Planında bu amaca ayrılmış olan ve ekli krokide gösterilen yerlerdir. Bu alan içerisinde Millî Mücadele tarihinin, Türk Halk Kültürünü ve sanatlarını tanıtan yerler ve çeşitli müzeler, çeşitli sahneler ve toplantı salonları, sergi alanları, arşiv ve kitaplıklar, atölyeler ve benzeri yerlerden meydana gelen Atatürk Kültür Merkezi bulunur.
 
Milli Komite:
Madde 4 - Bilgi Butonu2876(1983)
Bu Kanunda öngörülen amaca ulaşmak için hedefleri tespit etmek ve Kutlama Koordinasyon Kurulunun hazırlayacağı plan ve program tasarılarını onaylamak ve çalışmaların genel gözetimini yapmak üzere, Devlet Başkanı nezdinde bir Milli Komite kurulur. Devlet Başkanı toplantıya katılmadığı takdirde, Başbakan Milli Komite Başkanlığı görevini yürütür.

(İkinci ve üçüncü fıkralar Mülga: 11/8/1983 - 2876/108 md.)
Kutlama koordinasyon kurulu:
Madde 5 -
Milli Komitenin onayladığı plan ve programları uygulamak, uygulamayı denetlemek, çalışmalarda koordinasyon ve işbirliği sağlamak üzere, merkezde Başbakanın veya uygun göreceği bir bakanın başkanlığında bir Kutlama Koordinasyon Kurulu kurulur.

Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Savunma, İçişleri Bakanlıkları Müsteşarları ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Maliye, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları Müsteşarları Kurulun üyeleridir.

Atatürk Kültür Merkezinin projelendirilmesi ve yapımı ile ilgili toplantılara ayrıca Bayındırlık Bakanlığı ve İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarları ile Ankara Belediye Başkanı da üye olarak katılır.

Kutlama Koordinasyon Kurulu kararları, Kurul Başkanı tarafından önerilen ve müşterek kararname ile atanan bir genel sekreter tarafından uygulanır. Genel Sekreter oy hakkı olmaksızın kurul toplantısına katılır.

Kutlama Koordinasyon Kuruluna bağlı olarak kutlama faaliyetlerinin konularına göre çeşitli çalışma komisyonları kurulabilir.
Kutlama komiteleri:
Madde 6 -
İllerde valilerin, ilçelerde kaymakamların ve yabancı ülkelerde bu ülkelerdeki temsilcilerin başkanlıklarında kutlama komiteleri kurulur.
5191
Kutlama komitelerinin kuruluş, çalışma ve denetleme usulleri Kutlama Koordinasyon Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Başbakanlıkça yürürlüğe konur.
Kamu kuruluşlarının katkısı:
Madde 7 -
Genel ve katma bütçeli idarelerle, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurumları ülke düzeyinde kutlama faaliyetleri için Kutlama Koordinasyon Kurulunun; belediyeler, kutlama komitelerinin iznini alarak, kutlama törenleri düzenleyebilirler. Yayım yapabilirler ve Atatürk adına anıt niteliğinde eser inşa edebilirler.
Kamu kuruluşlarının Yükümlülüğü:
Madde 8 -
Kamu kuruluşları, kutlama hazırlıkları ve uygulamaları için Kutlama Koordinasyon Kurulunun ve illerde kutlama komitelerinin kararlarını yerine getirirler ve gerekli personel ile araç ve gereçleri belirlenecek görevlere tahsis ederler.
Fon kurulması:
Madde 9 -
Madde 2'de yazılı görev giderlerini karşılamak üzere Kutlama Koordinasyon Kurulu emrinde bir fon oluşturulur.

Genel ve katma bütçeli idarelerle, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurumları bu kanunun kapsamına giren işlerden dolayı yapacakları her türlü harcamaları Kutlama Koordinasyon Kurulunun iznini almak şartıyla kendi bütçelerinden karşılarlar.

Atatürk Kültür Merkezinin etüt ve proje giderleri bu fondan karşılanır. Merkezin yapımı, genel mevzuat çerçevesinde Bayındırlık Bakanlığınca yürütülür. Yapım için yapılacak harcamalarda 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu uygulanmaz.
Fonun kaynakları:
Madde 10 -
9 uncu maddede sözü edilen fonun kaynakları şunlardır:

a) Genel bütçeye konacak ödenekler;

b) Gerçek kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzelkişilerince yapılacak her türlü bağışlar;

c) Bu Kanundaki amaç için yayımlanacak eser, gösterilecek film ve benzeri kültür ürünlerinin yapım, satım ve gösterilmesinden elde edilecek gelirler;

d) Diğer gelirler.

Fona yapılacak bağış ve yardımlar Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider kabul edilir. Bağış ve Yardımı gerçekleştirmek için yapılan hukuki işlemlerle, bunlara ilişkin olarak düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Fon yönetimi:(1)
Madde 11 - Bilgi Butonu
Fondan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Ancak bir mali yıl içerisinde fona ilişkin gelirler ve giderlerin dökümü, belgeleriyle birlikte mali yıl sonunu izleyen 4 ay içinde sayman tarafından Sayıştaya sunulur. Fondan yapılacak ödemelere ilişkin harcama esasları, fona katkıda bulunacak kişi ve kuruluşların bağış ve yardımları ile başka yollarla katkıda bulunacakların ödüllendirilmeleri bir yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelik Kutlama Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanır, Başbakanlıkça yürürlüğe konur. Fon saymanı Maliye Bakanlığınca atanır.
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız.
5192
Fonun ita amiri Kutlama Koordinasyon Kurulu Başkanıdır. Başkan, gerekli gördüğü takdirde ita amirliği yetkisini Kutlama Koordinasyon Kurulu Genel Sekreterine kısmen veya tamamen devredebilir.
Fon varlığının niteliği:
Madde 12 - Bilgi Butonu2450(1981)
Fon hesabında bulunan para ve mallar ile kıymetli evrak ve bu hesapla ilgili her türlü hak ve alacaklar Devlet malı hükmündedir.

(Değişik: 23/4/1981 - 2450/2 md.) Fonun tasfiyesi, 3 üncü maddeye göre çıkarılacak yasa ile düzenlenir.(1)
Personel işleri:
Madde 13 -
Milli Komite ve Kutlama Koordinasyon Kurulunun emrinde bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları personeli geçici olarak görevlendirilebileceği gibi, ücretleri fondan ödenmek üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli personel de çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel için gerekli Kadrolar ve bunlara ödenek ücretin üst sınırı Bakanlar Kurulunca belli edilir.
Yürürlük:
Madde 14 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 15 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI KROKİSİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI KROKİSİ

NOT: 1) HİPODRUM ALANINDAKİ UYGULAMALARDA 14/2/1979 GÜN VE A.1741 SAYILI GAYRİMENKUL ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARINA UYULACAK

2) İNŞAAT ALANINDA PROGRAM GEREĞİ BİR DEĞİŞİKLİK GEREKTİĞİ TAKDİRDE GAYRİMENKUL ESKİ ESERLER VE ANITLAR YÜKSEK KURULU KARARI ALINACAKTIR
ATATÜRK Kültür Merkezi Alanı, doğusu ATATÜRK Bulvarı, batısı İskitler Caddesi (Konya yolu), kuzeyi İstiklal ve İstanbul Caddeleri (Birinci ve İkinci T.B.M.M binaları, Sayıştay Binası, Ulus ATATÜRK Heykeli ve Ankara Palas Binası dahil), güneyi Hipodrom Caddesi ve Talat Paşa Bulvarı ile çevrili ve İmar ve İskan Bakanlığının 3 Ocak 1973 tarih ve 7610-43 sayılı onayı ile belirlenen (Adalet Sarayına tahsis edilmiş olan kısım hariç) yerlerdir.
(1) Bu fıkrada sözü edilen fonun tasfiyesi, 11/8/1983 tarih ve 2876 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir.
5193-5199
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  2302 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

      2450                                                    –                                                                       25/4/1981
       2876                                                   –                                                                      17/8/1983
      6306                                                    3                                                                       31/5/2012

  
  
  2302 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul