En son güncellemeler 28 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1361
FAHRİ KONSOLOSLARIN AİDATI HAKKINDA KANUN

Madde 1 - 198(1961) (Değişik: 2/1/196 - 198/1 md.)
Fahri konsoloslara, beşbin liraya kadar olan yıllık hasılatının tamamı ve beş bin liradan onbin liraya kadar olan kısmının yüzde yirmibeşi aidat olarak terkedilir.
Madde 2 - 198(1961) (Değişik: 2/1/1961 - 198/1 md.)
Fahri konsolosluklarla, menfaatlarımızın himayesi tevdi olunan yabancı elçilik ve konsolosluklar tarafından tahsil olunan hasılattan :

a) Muhtaç Türk vatandaşlarına yapılacak yardım ve ödünç verme;

b) İşlerin çokluğu dolayısiyle tutulmasına lüzum görülen sekreter ücretleriyle haberleşme, kırtasiye ve benzeri gibi zaruri masraflar;

ödenebilir.

Acil haller müstesna olmak üzere, bu masrafların yapılabilmesi için, Dışişleri 

Bakanlığından önceden izin almak lazımdır.

Elde edilen hasılatın yetmemesi halinde, Dışişleri Bakanlığınca münasip görülecek miktarda sarf yetkisi verilebilir ve yapılan masraflar Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden mahsup edilir.
Madde 3 -
Fahri konsoloslar tarafından geçen senelerde yapılan masraflar ile nizami nisbet dahilinde alınan aidata mütaallik evrakı müsbitelerin gönderilmemesinden ve kezalik bu konsolosların bazılarınca hasılattan alınan aidatın nizami nisbet fevkinde bulunmasından dolayı bütçelerinden mahsup edilemiyerek Hükümetçe namlarına zimmet kaydedilmiş olan müfredatı merbut listede yazılı ceman (4,746) lira (94) kuruşun kaydı terkin olunur.
Madde 4 -
Para ihracı menedilmiş olan mahallerdeki konsolosluklar hasılatı Hariciye ve Maliye Vekilliklerince tesbit olunacak kurs mucibince sarf ve mahsup olunur.
Geçici Madde -
1933 mali senesi Hariciye Vekaleti bütçesinin 408 inci faslından (2000) lira tenzil edilerek 411 inci fasılda (fahri konsolosluklar aidatı) namiyle yeniden açılan 5 inci maddeye fevkalade tahsisat olarak naklolunmuştur.
Madde 5 -
Bu kanunun hükmü neşri tarihinden başlar.
Madde 6 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Hariciye ve Maliye Vekilleri memurdur.
1362

1363
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   2349 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Kanun No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler             Yürürlüğe giriş tarihi

  198                                                           –                                                                 7/1/1961

   
  1364

   

  
  
  2349 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  2349 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul