Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 14.07.2008 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5211
BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

Payların hesaplanması ve dağıtımı:
Madde 1 - 5747(2008), 4629(2001) (Değişik: 22/1/2001 - 4629/3 md.)
Genel bütçeli vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere % 6, il özel idarelerine % 1.12 nispetinde pay verilir. Bu paylar, ek 2 nci madde hükümlerine göre aylık olarak hesaplanır, tahsil edilen ayı takip eden ay sonuna kadar İçişleri Bakanlığı emrinde ayrı ayrı hesaplara kaydolunmak üzere İller Bankasına yatırılır. (Değişik üçüncü fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) Genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan payların dağıtımına esas belediye ve il nüfusları, her yıl sonu itibarıyla İçişleri Bakanlığınca, İller Bankası ve Maliye Bakanlığına bildirilir. Belde, köy, mahalle veya bunların bazı kısımlarının bir belediyeye katılması veya birleşmesi halinde bu belediyelerin payı, katılma veya birleşmenin fiilen gerçekleştiği tarihi takip eden Ocak ayının birinci gününden itibaren yeni nüfuslarına göre hesaplanır. (Mülga dördüncü fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) İller Bankası kendisine borçlu belediye ve il özel idarelerinin vadesi geçmiş borç taksitlerini genel bütçeden bu idarelere ayrılan paylardan kesmeye yetkilidir.
Payların tahsiline ilişkin esaslar:
Madde 2 -
Belediye ve İl Özel İdare paylarını 1 inci maddede yazılı süre içinde İller Bankasına yatırmayan gelir saymanlarından gereken meblağlar % 10 fazlasıyla tahsil olunur.
İller Bankası, kendisine yatırılan ve 1 inci maddedeki esaslara göre ayrılmış bulunan payları ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar ilgili Belediye ve İl Özel İdarelerine göndermeye mecburdur. Gönderilmesi geciken paylar, İller Bankasınca bu kuruluşlara % 10 fazlasıyla ödenir.
İller Bankası ve gelir saymanları hakkında yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılacak işlemler bağlı bulundukları Bakanlıklarca yürütülür.
Kaldırılan hükümler:
Madde 3 -
a) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1, 2, 40, 41 ve 42 nci maddeleri, b) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66 ncı maddesi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin Belediye ve İl Özel İdarelerine pay verilmesine ait hükümleri ile bu kuruluşlara genel bütçe gelirlerinden pay verilmesine ilişkin diğer hükümler,
5212
c) 7116 sayılı İmar ve İskan Vekaleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/132 md.)
Mahalli İdareler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlar dolayısıyla kullanılması gereken beyanname, rehber ve diğer basılı kağıtlardan, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca basımı ve dağıtımı yapılacak olanlara ait basım ve dağıtım giderleri ile bu konuda yapılacak her türlü hizmetlere ait giderler, Genel Bütçe Vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden İller Bankasına gönderilen paylardan ödenir.
İller Bankası, söz konusu giderlerin karşılığını, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılacak bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde T.C. Merkez Bankasında bu bakanlık adına açılan hesaba yatırır.
5213
Ek Madde 2 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/132 md.)
Bu Kanun hükümlerine göre Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların, her bir gelir saymanlığı yerine merkezden görevlendirilecek bir saymanlık tarafından ayrılıp gönderilmesi için gereken düzenlemeleri (Bu Kanunun süre ve sorumlulukla ilgili hükümleri saklı kalmak üzere) yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
Bu hüküm, Genel Bütçeye dahil dairelerce yapılan tahsilattan pay ve fon olarak ayrılıp ilgili yerlere ödenmesine dair diğer kanunlar hakkında da uygulanabilir.
Ek Madde 3 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/132 md.)
Bu Kanunun uygulanmasında, bu Kanunda geçen "Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı" deyimi, söz konusu vergi gelirleri tahsilat toplamından vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan kısmı ifade eder.
İl Özel İdare ve Belediye Borçlarının Mahsubu
Ek Madde 4 - 4749(2002), 3986(1994) (Ek: 4/5/1994 - 3986/17 md.)
1. İl Özel İdareleri ve belediyelerin, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen borçları, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, iller Bankası tarafından bu Kanun hükümlerine göre söz konusu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek belirlenecek hesaplara nakden veya hesaben ödenir. 2. İl Özel İdareleri ve belediyelerin, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların, Hazinenin kefalet veya garanti ettiği dış kredilerden kaynaklanan ve Hazinece kefil veya garanti eden sıfatıyla anılan kurum ve kuruluşlar adına alacaklısına yapılan ödemelerden doğan borçları (...)(1) da dahil her ne sebeple olursa olsun Hazineye olan mevcut ve doğacak borçları ile Sosyal Sigortalar Kurumuna olan prim borçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Sosyal Sigortalar Kurumunun talebi üzerine İller Bankası tarafından bu Kanun hükümlerine göre söz konusu idarelere dağıtılacak paylardan kesilerek belirlenecek hesaplara nakden veya hesaben ödenir. 3. Büyükşehir Belediyelerinin, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların,yukarıdaki bentler kapsamına giren mevcut veya doğacak borçları,Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun talebi üzerine İller Bankası tarafından yine aynı bentler hükümleri dairesinde, bu idarelere 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrılacak paylardan kesilerek mahsup edilir.(2) 4. 1, 2 ve 3 numaralı bent hükümlerinin uygulanmasında bu idarelerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen borçları öncelik hakkına sahiptir. 5. Bu maddenin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerine göre yapılacak kesintilerin oranlarını alacakların nev'ine göre ayrı ayrı veya topluca belirlemeye, mahsup işlemlerine ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Geçici hükümler:
Geçici Madde 1 - 3824(1993) (Mülga: 25/6/1992 - 3824/26 md.)
Geçici Madde 2 - 2464(1981) (Mülga: 26/5/1981 - 2464/105 md.)
(1) Bu arada yeralan”ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan'ın onayı ile ülkenin dış kredi itibarı gözetilerek Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından alacaklısına ödenen diğer dış kredi ödemelerinden doğan borçları” ibaresi 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldığından metinden çıkarılmıştır. (2) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “27.6.1984 tarih ve 3030 sayılı Kanun” ibaresi, “10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
5214
Geçici Madde 3 - (Ek: 9/5/1984 - 3004/3 md.; Değişik: 4/12/1985 - 3239/131 md.)
1 inci madde ile Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılması öngörülen payların; 1985 yılında % 2'lik, 1986 yılında % 2,30'luk kısmı İller Bankasında Belediyeler Fonu olarak ayrılmak üzere Belediyeler için 1985 yılında % 8,15; 1986 yılında % 8,55 ve İl Özel İdareleri için 1985 yılında %1,15 1986 yılında % 1,20 olarak uygulanır.
"Mahalli İdareler Fonu "Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının 1985 yılında % 0,30'u; 1986 yılında (5/9'u belediyelere, 4/9'u il özel idarelerine ait paylardan olmak üzere) % 0,45'i; 1987 ve müteakip yıllarda % 0,55'i olarak oluşturulur (1)
Geçici Madde 4 - 4969(2003) (Ek: 31/7/2003-4969/6 md.)
2003 yılının sonuna kadar, 1 inci maddede yer alan "% 6" pay oranı "% 5" olarak uygulanır.
Yürürlük:
Madde 4 -
Bu Kanun 1/3/1981 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 5 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu Kanunun 1 inci maddesi uyarınca belediyelere ve il özel idarelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak payların hesaplanmasında ve dağıtımında, bu maddede 1986 yılı için tespit edilen nispetlerin uygulanmasına 1996 yılında da devam olunacağı 22/4/1996 tarih ve 4139 sayılı "1996 Mali Yılı Bütçe Kanunu"nun 68/c maddesi ile hüküm altına alınmıştır. (R.G.:26.4.1996-22622 Mük.) Daha sonra bu hükmün, Anayasa Mahkemesi’nin 17/7/1996 tarih ve E.1996/23, Yürürlüğü Durdurma 1996/5-1 sayılı Kararıyla, yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. (R.G.:19/7/1996-22701.)
5215-5221
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2380 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

                    YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

                                                         GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  2/2/1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesi         26/5/1981         2464          105

  1984 Mali Yılı Bütçe Kanununun 66. maddesinin (e) ben-

  di ile 18/11/1983 tarih ve 2960 sayılı Kanunun 15. mad-

  desinin (b) bendi                                                                           9/5/1984         3004              2

  2/2/1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun Geçici 1 inci

  maddesi                                                                                       25/6/1992         3824            26

   

  5222

   

            2380 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                                 Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                               giriş tarihi

       2464           a) Temizleme ve Aydınlatma Harcı ile ilgili 45 ila 51 inci mad-

                          de hükümleri,

                                                                                                                                      Emlak Vergisi 1980 genel

                                                                                                                                      beyan dönemini izleyen ilk

                                                                                                                                      genel beyan döneminin rasladığı

                                                                                                                                       bütçe başında

                          b) Diğer hükümler.                   1/7/1981

       3004                                                            –                                                                            1/6/1984

       3239           1.  Bu Kanunun birinci bölümünün araziye ait, asgari ölçüde birim değer

                               tesbiti için yeniden kurulan Takdir Komisyon\\\'ları ve arazi ile ilgili diğer

                               hükümleri ve yoklamadan maksat ve yoklama memurlarına ilişkin hükümleri...        11/12/1985

                               Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tesbiti için yeniden ku-

                               rulan Takdir Komisyonları ile ilgili hükümleri...                                                           1/3/1986

                          2.  Bu Kanunun beşinci bölümünün, 96. maddesiyle 492 sayılı                                  7/10/1983 tari-

                               Kanunun 8 sayılı tarifesine eklenen  telsiz harçlarına ait                                      hinden geçerli

                               hükümleri (Yıllık harçlara, hükümleri hariç)...                                                        olmak üzere

                                                                                                                                                             11/12/1985

                          3.  Bu Kanunun 107, 115, 119, 126, 132, 133, 134, 135 ve ge-

                               çici 2, 3 ve 4. maddeleri.                                                                             1/1/1986 tarihinden

                                                                                                                                geçerli olmak üzere 11/12/1985

                          4.  Bu Kanunun diğer hükümleri                                                                                        1/1/1986

         

       3824           a)  5,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 ve 25 inci maddeleri

                                10 uncu maddesiyle 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci

                                maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü ve

                               26 ncı maddesi ("a" fıkrası hariç)                                                                                1/1/1993

                          b)  1,3,4,6,8,9,10 (Bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun

                                                             8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü hariç) 11 ve 12 nci

                                                            maddeleri ile 26 ncı maddesinin (a)

                               fıkrası hükmü                                                                                             1/1/1992 tarihinden

                                                                                                                                           geçerli olarak 11/7/1992

                          c)  Diğer Hükümleri                                                                                                        11/7/1992

       3986                                                            –                                                                                     7/5/1994

       4629                                                            –                                                                                1/1/2002 ta-

                                                                                                                                                        rihinden geçerli

                                                                                                                                                        olarak 3/3/2001

                                                                                                                                                                 tarihinde

       4969             22/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere                                                                   12/8/2003

       5281             Ek Madde 4                                                                                    23/7/2004 tarihinden geçerli

                      olmak üzere      31/12/2004

   

  Değiştiren Kanun                                                                                                       Yürürlüğe

       No.                               2380 sayılı Kanunun değişen  maddeleri                      giriş tarihi

    5747                                                         1                                                                 22/3/2008

   

  
  
  2380 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (26)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (8)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul