• Kabul Tarihi: 03.05.1934
  • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte Değil
Bu kanun yayınlanmamıştır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİNCE (49 500 000) LİRALIK TAAHHÜDAT İCRASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Ordu ve donanmanın teçhizi zımnında tersane, liman, fabrika inşa ve tesisi veya bunlara muktazi malzemenin mubayeası, harp gemisi veya muavin safineler siparişi ve mevcutların teçhizat noksanının ikmali veya tamiri ve askeri maksatlar için alınacak her türlü malzemenin veya bunların imaline muktazi mamul ve gayrimamul iptidai maddelerin mubayeası için 1936 mali senesinden itibaren azami sekiz senede sarfolunmak ve senevi tediye miktarı (7000000) lirayı tecavüz etmemek üzere (46.000.000) liraya kadar yeniden sipariş yapmağa ve taahüdat almağa Milli Müdafaa Vekaleti mezun kılınmıştır. Her sene ödenecek miktar için muktazi tahsisat Düyunu Umumiye bütçesine konulur.
Madde 2 -
Askeri emakin inşa ve tamiri için 1936 mali senesinden itibaren 1940 mali senesi nihayetine kadar Milli Müdafaa bütçelerinden tediye olunmak ve her sene sarfedilecek miktarı yarım milyon lirayı geçmemek üzere üç milyon liraya kadar taahhüdata girişmeğe Milli Müdafaa vekili mezundur.
Madde 3 -
Birinci ve ikinci maddedeki hususata munhasır olmak üzere (49 500 000) liraya kadar bono ihracına Maliye Vekili mezundur.
Madde 4 -
Birinci ve ikinci madde mucibince yapılacak olan işlerden bazıları ledelhace İcra Vekilleri Heyetinin tensibile, pazarlık suretile yapılır.
Madde 5 -
8 Haziran 1933 tarih ve 2283 numaralı kanun mülgadır.
Madde 6 -
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 7 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur.
Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul