5441
BAKANLIKLAR VE BAĞLI KURULUŞLARDA ATAMA USULÜNE İLİŞKİN KANUN

Madde 1 -
Başbakanlık ve bakanlıklarla, bunlara bağlı kuruluşlarda, teşkilat kanunu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, atama ve nakiller bu Kanunda belirtilen usullere göre yapılır.

Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ve Milli Savunma Bakanlığı ile birinci fıkra kapsamı dışında kalan diğer kamu kuruluşlarının kendi özel kanunlarındaki atama ve nakillere ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
Madde 2 -
Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere Bakanlar Kurulu kararı ile, (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır.

Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur.

Dışişleri Bakanı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Başbakanın ve Devlet Başkanının şifahi muvafakatlarını almak kaydıyle, dışişleri memurlarını, dış teşkilattan merkeze, merkezden dış teşkilata, dış teşkilatta bir memleketten diğer bir memlekete daimi görevle gönderebilir. Bunlarla ilgili kararname derhal Başbakanlığa gönderilir.
Madde 3 -
Bu Kanuna ekli cetvellerde yer almayan unvanları taşıyan kadro ve görevlere yapılacak atama ve nakillerde, bu Kanunun kapsamına giren kuruluşların teşkilat kanunlarında veya özel kanunlarındaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak bunlardan bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Bakanlar Kurulu kararı ile atanmaları öngörülenler müşterek kararla, müşterek kararla atanmaları öngörülenler ise Bakan onayı ile atanırlar.

Bakanlar atama yetkilerini bu konuda hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilecek esaslara göre alt kademelere devredebilirler.
Madde 4 -
Bakanlıkların yurt dışı daimi görevlerine, atamalar müşterek kararla yapılır. Diğer bakanlıklara ait müşterek kararlarda ilgili bakanla birlikte Dışişleri Bakanının da imzası bulunur.
Madde 5 -
Bu Kanunun kapsamına giren kuruluşların teşkilat kanunları ile özel kanunlarındaki inha, seçim, görüş alma ve atama niteliklerine ilişkin hükümler saklıdır.
Ek Madde 1 - 4158(1996) (Ek: 25/7/1996 -4158/1 md.)
Bakanlar Kurulu'nun birden fazla siyasi parti tarafından oluşturulması halinde, bu Kanuna göre alınacak müşterek karar, Başbakandan başka Meclis'te en çok üyesi olan diğer iktidar partisine mensup Başbakan Yardımcısı tarafından da imzalanır.

Ayrıca, diğer kanunlarda Başbakanın imzası ile yapılması öngörülen atama, nakil ve görevden alma işlemlerinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987) (2451 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Halen "Başyardımcı" görevinde bulunanlar, bu unvanla görevlerine devam ederler. Boşalan başyardımcı kadrolarına ancak "Yardımcı" unvanı ile atama yapılır.
Madde 6 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
5242
1 SAYILI CETVEL

2 SAYILI CETVEL

5242-1
(1) Bu cetvelde yeralan, “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri;“ ibaresi, 30/7/2003 tarihli ve4963 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle metinden çıkarılmıştır. (2) Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı; 19/6/1994 tarih ve540 sayılı KHK'nin Ek 1 inci maddesi ile eklenmiştir. (3) Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde yer alan "Devlet Personel Heyeti Başkanı, Heyet Üyeleri ve Genel Sekreteri" ibaresi, 8/6/1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi gereğince "Devlet Personel Başkanı" olarak değiştirilmiştir. 6/8/1988 tarih ve 340 sayılı KHK ile de; Devlet Personel Başkanlığı (1) sayılı cetvelden çıkarılarak (2) sayılı cetvele ilave edilmiştir. (4) Bu cetvelde yeralan, “ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri” ibaresi, 16/7/2003 tarihli ve4947 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir. (5) Bu cetvelde yeralan "Cumhuriyet Savcıları ve Savcı yardımcıları" ibaresi, 25/6/1992 tarih ve3825 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, cetvelden çıkarılmıştır. (6) Bu cetvelde yeralan, “Polis Akademisi Başkanı” ibaresi, 25/4/2001 tarihli ve4652 sayılı Kanunla eklenmiş ve metne işlenmiştir. (7) 10/11/2005 tarihli ve5429 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle; 2 sayılı Cetvelde yer alan "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı" ibaresi çıkarılmış, aynı Kanunun 1 sayılı Cetveline "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı" olarak eklenmiş ve metne işlenmiştir. (8) Bu cetvelde yer alan, “Strateji Geliştirme Başkanı,” ibaresi, 22/12/2005 tarihli ve5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir. (9) 1/7/2010 tarihli ve6002 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle, bu cetvelde yer alan “Yüksek Din Kurulu Üyeleri” ibaresi “Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (10) 23/7/2010 tarihli ve6009 sayılı Kanunun 22 nci madesiyle bu cetvele, “Gelir İdaresi Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (11) 3/6/2011 tarihli ve643 sayılı KHK’nin 11 inci maddesiyle, 2 sayılı cetvele "Müsteşar ve yardımcıları" ibaresinden önce gelmek üzere "Bakan Yardımcıları," ibaresi eklenmiş, daha sonra bu ibare 29/6/2011 tarihli ve644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle “Bakan Yardımcıları (Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı dâhil)” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (12) 7/7/2011 tarihli ve646 sayılı KHK’nin 7 nci maddesiyle, (2) sayılı cetvelde yer alan “Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları” ibaresi “Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı cetvele “Strateji Geliştirme Başkanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir. (13) 8/8/2011 tarihli ve649 sayılı KHK’nin 44 üncü maddesiyle, (2) sayılı cetvelde yer alan “Bakanlık Müşavirleri” ibaresi “Bakanlık Müşavirleri (Millî Savunma Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri dâhil) şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (14) 11/10/2011 tarihli ve663 sayılı KHK’nin 58 inci maddesiyle, (2) sayılı cetvele “Vergi Dairesi Başkanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir. (15) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KKH’nin 76 ncı maddesiyle, (2) sayılı cetvelde yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ve Daire Başkanları, Devlet Planlama Teşkilatı Planlama Uzmanı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı cetvelde yer alan “Strateji Geliştirme Başkanları,” sırasından sonra gelmek üzere “Bakanlıkların Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri başkanları,” sırası eklenmiştir.
5242-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  2451 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanun/KHK No.                               2451 sayılı Kanunun değişen  maddeleri                 Yürürlüğe giriş tarihi

   

  KHK/340                                          –                                                                             8/11/1988

  3825                                                   –                                                                             11/7/1992

  4158                                                   –                                                                               5/8/1996

  4947                                                   –                                                                             24/7/2003

  4963                                                   –                                                                               7/8/2003

  5345                                            (2) Sayılı Cetvel                                                           16/5/2005

  5429                                  (1) ve (2) Sayılı Cetvel                                                         18/11/2005

  5436                                 (2) Sayılı Cetvel                                                                    24/12/2005

  6002                                 (1) Sayılı Cetvel                                                                       13/7/2010

  6009                                 (2) Sayılı Cetvel                                                                       1/8/2010

  KHK/643                         (2) Sayılı Cetvel                                                                         8/6/2011

  KHK/644                         (2) Sayılı Cetvel                                                                         4/7/2011

  KHK/646                        (2) Sayılı Cetvel                                                                        10/7/2011  

  KHK/649                        (2) Sayılı Cetvel                                                                       17/8/2011

  KHK/663                        (2) Sayılı Cetvel                                                                       2/11/2011

  KHK/662                        (2) Sayılı Cetvel                                                                       2/11/2011

  
  
  2451 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  1 SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Metinde Değinilen Metin (4)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (45)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (20)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (9)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul