En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
5277
ATATÜRK BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI, KARAKAYA BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI İLE AFŞİN - ELBİSTAN LİNYİTLERİ DEVELOPMANI VE TERMİK SANTRALI PROJELERİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA KANUN

Madde 1 - (Değişik: 30/3/1987 - KHK 274/1 md.)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Şanlıurfa Tüneli ve Tesisleri İkmal İnşaatı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Afşin - Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerinde, fiilen iş mahallinde ve ücretleri Bakanlar Kurulunca sözleşmeli personel için tespit edilen genel ücret tavanının iki katını aşmamak üzere 1990 yılı sonuna kadar müşterek kararname ile, sözleşmeli yüksek mühendis ve mühendis çalıştırabilir. Gerektiğinde bu süreyi uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Ancak, bu şekilde çalıştırılabilecek sözleşmeli personel toplamı 100 kişiyi aşamaz.
Madde 2 -
Birinci maddeye göre çalıştırılacak sözleşmeli personel, sözleşmelerinde belirtilmesi şartı ile, işe başladıkları tarihi takibeden aybaşından itibaren T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir ve bunlar hakkında 5434 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümler uygulanır. Bunların keseneklerinin karşılıkları kurumlarınca ödenir.
Madde 3 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
5278
5279
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

     2472 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  KHK-274                                                           –                                                           7/4/1987

   

  5280

  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul