Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
1371
KARS VİLAYETİYLE BAYAZİT, ERZURUM VE ÇORUH VİLAYETLERİNİN BAZI PARÇALARINDA MUHACİR VE SIĞlNTILARIN YERLEŞTİRİLMESİ VE YERLİ ÇİFTÇİLERİN T0PRAKLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Kars Vilayetiyle Bayazıt Vilayetinin Iğdır ve Tuzluca (Kulp), Erzurum Vilayetinin Olti ve Çoruh Vilayetinin Artvin, Şavşat ve Borçka kazalarında ve Kemalpaşa Nahiyesinde hıyar haklarını başka bir Devlet hesabına kullanıp buralarını bırakmış bulunan Rus tebaasına ait toprakların ve yapıların mülkiyeti Devlete intikal etmiş bulunmakta olduğundan gerek bunlar ve gerek Devlete ait başka topraklardan ve yapılardan muhacirlere, mültecilere yerleşmek üzere Hükümetçe bayağı yerleştirme haddi içinde verilmiş bulunan evler, ahırlar, samanlıklar, dükkanlar ve topraklar bunlara parasız temlik olunup tapuya bağlanır. Muhacirlerden ve mültecilerden henüz yerleştirilmemiş olanlar da Yerleştirme Kanunu hükümlerine göre bu yerlerde parasız yerleştirilirler.
Madde 2 -
Birinci maddede yazılı yerler halkından topraksız veya az topraklı yerli çiftçilere bayağı yerleştirme haddi içinde verilmiş bulunan topraklar parasız kendilerine temlik olunur ve tapuya bağlanır.
Madde 3 - 2561(1934) Değişik: 4/7/1934- 2561/1 md.
Bu yerler halkından olupta meskenleri yanmış olan ve başka meskeni bulunmıyanların, 25 Mart 1931 tarihinde işgalleri altında bulunan meskenlerinin iskanı adi derecesi kendilerine parasız temlik olunur. Üst tarafı borçlandırılır.
Madde 4 -
Birinci, ikinci ve üçüncü maddelere göre yerleştirilenlere verilen ve verilecek olan topraklar ve yapılar harçsız, pulsuz ve resimsiz tapuya bağlanır. Bunlardan ölenlerin varislerinden dahi bir defaya mahsus olmak üzere intikal ve veraset vergisi alınmaz:
Madde 5 -
Bu kanunun neşrinden önce, birinci, ikinci ve üçüncü maddelerde yazılı kimselerden bayağı yerleştirme haddi içindeki topraklar ve yapılar dolayısiyle borçlandırılmış olanlardan tahsil edilmiş bulunan taksitler geri verilmez. Tahsil olunmıyan taksitler de tahsil olunmaz. Bayağı yerleştirme haddinden artık olan toprakların ve yapıların artık miktarın borç taksitleri tahsil olunur.
Madde 6 - 5606(1950) Değişik: 17/3/1950- 5606/1 md.
   474 sayılı kanunun 3 üncü maddesi şümulüne giren ve fakat Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanma sırası gelmemiş olan ilçelerdeki yaylak ve kışlaklar
  
1372
Toprak Kanuniyle kabul edilen nispet ve esaslar ölçüsünde olmak şartiyle Köy Kanununun 3 üncü maddesi hükmüne göre sınırlandırılarak köylerin, kasabaların ve şehirlerin ihtiyaçları için mahalli Hükümetçe bunların müşterek intifalarına parasız tahsis olunur. 
Bu yaylak ve kışlaklar hiçbir sebep ve suretle özel ve tüzelkişilere veya Hazine adına tapuya bağlanamaz. Ancak bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce tapuya bağlanmış olan yerlerde 2644 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince sahiplerinin müktesep hakları mahfuzdur. 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulandığı ilçelerdeki birinci fıkraya göre yapılması gereken sınırlandırma ve tahsis işleri bahsi geçen kanun hükümleri dairesinde cereyan eder.
Madde 7 -
   1 Nisan 1340 tarih ve 474 sayılı Kanunun 4, 5 inci maddeleri kaldırılmıştır.
  
Madde 8 -
Bu kanun neşri tarihinden muteber tutulur.
Madde 9 - 2849(1935)
Bu kanun hükümlerini Dahiliye ve Maliye Vekilleri yürütür.
2502 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ
GÖSTERİR LİSTE
Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
Yürürlükten Kaldırılan
Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
10/4/1924 tarih ve 474 sayılı Kanunun 1, 4 ve 5 inci mad-
deleri 17/3/1950 5606 2
1374-1398
2502 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ
GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
2561 – 12/7/1934
2849 – 21/11/1935
5606 – 23/3/1950
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  2502 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (10)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul