(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ER KAZANINDAN İAŞE EDİLECEKLERE İLİŞKİN KANUN.

Madde 1 -
Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca (Jandarma ve Sahil Güvenlik birlikleri için İçişleri Bakanlığınca) tespit olunacak; a) (Değişik bent: 29/08/1996 - 4178/4 md.) Belirli mevziiler, hudutlar ve kıyılardaki birlikler ile yüzer birliklerin, b) Barışta; manevra ve tatbikatın devamı süresince bu manevra ve tatbikatlara katılan birliklerin, c) Savaş, seferberlik ve diğer olağanüstü hallerde ve bu hallerin devamı süresince; seyyar ordu veya bu hallerle ilgili diğer birliklerin, d) Keşif, emniyet, sahil muhafaza gibi hizmetler nedeniyle üssünden ayrılan yüzer birlikler, hava radar mevzileri ile garnizondan uzakta olup müfrez bulunan ve bölük seviyesini geçmeyen kara, deniz ve hava birliklerinin, e) (Ek bent: 29/08/1996 - 4178/4 md.) Terörle mücadele amacıyla yürütülecek iç güvenlik harekatında ve harekat süresince harekata fiilen katılan birliklerin, Kadrolarında görevli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman erbaş, 657 sayılı Kanuna tabi sivil memur ve 1475 sayılı Kanuna tabi işçiler, Er tabelasına ithal edilerek ayrıca kazandan yedirilir. Bu istihkak hiç bir şekilde para veya yiyecek maddesi olarak verilemez. (Ek fıkra: 06/07/1995 - KHK - 562/11 md.) Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebeleri, erler gibi iaşe olunurlar. Bunlardan kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bulundukları komutanlık veya kurum amirliğince yazılı belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler.
Madde 2 -
2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun 34 üncü maddesinin,(d) bendi dışındaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 3 -
Bu Kanun 1 Temmuz 1978 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul