(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 5277 sayılı 2005 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU (RG: 31.12.2004)
5345
TUZLA DENİZ HARB OKULU İNŞAATININ TAMAMLANMASI VE HİZMETE AÇILMASI İLE İLGİLİ KANUN

Madde 1 -
Tuzla Deniz Harp Okulunun hizmete açılması için gerekli plan ve projelerin yaptırılması, müşavirlik hizmetleri, her nevi inşaat ile yurt içinden veya yurt içinden temini mümkün olmaması halinde, yurt dışından satın alınacak malzeme ve gereçler ile kiralama, onarma, yaptırma, keşfettirme, montaj, taşıma, teknik yardım, eğitim, sigortalama ve teknik işlerle ilgili hizmetlerin icrasına, bu işlerin uygulanmasında ve kontrolünde gerekli müşavirlik hizmetlerinin sağlanması ile ilgili işlemleri yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslara, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa bağlı olmadan yaptırmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir. (1) Gerektiğinde bu yetki Deniz Kuvvetleri Komutanlığına devredilebilir. Bu işlerin yapımı sırasında uygulanmak üzere gerekli görülen yönetmelik ile şartname, tip sözleşme, rayiç birim fiyatı, fiyat analizleri ve eskalasyon formülleri Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanır.
Madde 2 -
Yukarıdaki işler için gerekli her türlü masraflar karşılığı ihtiyaç duyulan ödenekler,Deniz Kuvvetleri Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının tasvibi üzerine Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulur.
Madde 3 -
Bu hizmetler için yurt dışından temin edilecek her cins malzemeye normal ithal kotası dışında öncelikle döviz tahsisi yapılır ve bu araç, gereç ve malzemeler gümrük ve her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerinden muaftır. (2)
Madde 4 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız. (2) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
5346
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul